Usklađenost država članica s pravom EU-a 2019.: potreban je dodatan rad

03.08.2020.

U Godišnjem izvješću o praćenju primjene prava EU-a predstavlja se način na koji je Komisija 2019. pratila i osiguravala izvršenje prava EU-a i uspješnost država članica u različitim područjima politike.

Učinkovita provedba prava EU-a važna je za građane jer se tako osigurava poštovanje prava i koristi građana koje iz njega proizlaze, što bi im inače bilo uskraćeno. To je važno i za poduzeća kako bi se osigurali jednaki uvjeti na cijelom unutarnjem tržištu.

Iako je tijekom protekle godine broj otvorenih predmeta zbog povrede ostao podjednak, broj novih predmeta zbog povrede povećao se za više od 20 % u usporedbi s prethodnom godinom. Luksemburg, Estonija i Litva imali su 2019. najmanje novih otvorenih predmeta zbog nepravilnog prenošenja ili pogrešne primjene prava EU-a, a najviše su ih imale Španjolska, Italija i Grčka.

 

Komisija je nastavila strogo provoditi pravila u svim područjima politike dajući pritom prednost područjima koja ponajviše utječu na svakodnevni život ljudi i poduzeća. Neka od glavnih ciljanih područja politike bila su okoliš, unutarnje tržište, industrija, poduzetništvo i mala i srednja poduzeća te promet i mobilnost. Ona su zajedno činila polovinu svih predmeta. Komisija je, primjerice, poduzela mjere protiv triju država članica zbog prekomjernog onečišćenja zraka i protiv pet država članica koje korisnicima s invaliditetom nisu osigurale jednak pristup jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112.

 

Provedba prava EU-a temelji se na suradnji. Zbog toga Europska komisija putem smjernica i dijaloga aktivno podupire države članice u provedbi prava EU-a. U 2019. poseban je naglasak stavljen na potporu nacionalnim i regionalnim tijelima u provedbi pravila o gospodarenju otpadom, kvaliteti zraka, energetskoj učinkovitosti, poljoprivrednim tržištima i rodnoj ravnopravnosti.

 

Suzbijanje kašnjenja u prenošenju direktiva EU-a

Kako bi građani i poduzeća imali koristi od prava EU-a, od presudne je važnosti da države članice u dogovorenim rokovima prenesu europske direktive u svoj nacionalni pravni sustav.

Više od polovine svih postupaka zbog povrede u 2019. bilo je povezano s kasnim prenošenjem direktiva, iako se taj broj neznatno smanjio (s 419 predmeta u 2018. na 406 u 2019.). U usporedbi s time, tijekom zadnjih pet godina najviše je novih predmeta koji su se odnosili na kašnjenje u prenošenju bilo 2016. (847 predmeta). Kako bi olakšala pravodobno i ispravno prenošenje, Komisija je nastavila pomagati državama članicama izradom planova provedbe, namjenskih internetskih stranica i smjernica te razmjenom najboljih praksi na sastancima stručnih skupina.

Kad je riječ o povredama zbog kašnjenja u prenošenju, protiv Bugarske, Belgije, Grčke i Cipra pokrenuto je najviše novih predmeta, dok je protiv Danske, Italije i Litve pokrenuto njih najmanje.

Komisija je predmete zbog povrede zbog kasnog prenošenja nastavila upućivati Sudu Europske unije sa zahtjevom za dnevne kazne u skladu s člankom 260. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). Prošle je godine Komisija Sudu EU-a uputila predmet u kojem je zatražila izricanje novčane kazne protiv Španjolske (predmet C-658/19).

U presudi od 8. srpnja 2019. u predmetu Komisija protiv Belgije, Sud je prvi put primijenio sustav sankcija iz članka 260. stavka 3. UFEU-a. Izrekao je dnevnu kaznu Belgiji (predmet C-543/17) zbog nedonošenja i neobavješćivanja o svim mjerama potrebnima za prenošenje Direktive o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina.

 

Kontekst

Nakon zahtjeva Europskog parlamenta Komisija od 1984. objavljuje godišnje izvješće o praćenju primjene prava EU-a tijekom prethodne godine. Europski parlament zatim donosi rezoluciju o izvješću Komisije.

Komisija pri rješavanju problema prednost daje onima za koje smatra da će njezine mjere izvršenja zaista postići konkretne rezultate i osigurati korist za pojedince i poduzeća. U raspodjeli odgovornosti između europskih institucija, Europska komisija ima opću odgovornost za pokretanje zakonodavnog postupka. Vijeće i Europski parlament odlučuju o prijedlozima Komisije. Države članice odgovorne su za pravovremenu i ispravnu primjenu, provedbu i izvršenje prava Unije u nacionalnom pravnom poretku. Komisija zatvara taj krug: kad njezini prijedlozi nakon donošenja postanu pravo EU-a, ona prati primjenjuju li države članice to pravo na pravilan način i poduzima mjere ako to ne čine.

Poštovanje vladavine prava jedan je od političkih prioriteta Komisije Ursule von der Leyen. 

 

Dodatne informacije dostupne su na poveznici, dok separatno izvješće za RH dostavljam u privitku:

Poveznica na izvješće & informativni članci

vrh stranice