Tijela udruge

Skupština Udruge
Izvršni odbor Udruge
Koordinacije Udruge
Skupština je najviše tijelo upravljanja radom i poslovanjem Udruge.
Skupština Udruge:
  • donosi Statut Udruge, njegove izmjene i dopune, te druge opće akte određene ovim Statutom, 
  • utvrđuje opću politiku rada i djelovanja, te donosi temeljne odrednice za program rada, 
  • razmatra i zauzima stajalište o izvješćima tijela Udruge u skladu s odredbama ovoga Statuta, 
  • odlučuje o prestanku rada Udruge, 
  • donosi Poslovnik o svom radu. 
Skupština Udruge bira članove Udruge za predstavnike u Skupštini Hrvatske udruge poslodavaca sukladno Statutu HUP-a.
Skupštinu Udruge sačinjavaju svi članove Udruge.

Izvršni odbor je kolektivno tijelo upravljanja svakodnevnim radom i poslovanjem Udruge.
Izvršni odbor Udruge posebice je ovlašten:
  • imenovati i opozvati vještake i zastupnike, 
  • nadzirati rad koordinacija Udruge, 
  • odlučiti o isključenju s rada ili o drugoj industrijskoj akciji, 
  • donositi odluke u svezi s kolektivnim pregovaranjem i mirnim rješavanjem sporova, 
  • imenovati, savjetovati i nadzirati osobe ovlaštene za kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnog ugovora, te verificirati rezultate pregovora, 
Izvršni odbor Udruge sastoji se od predsjednika, dva dopredsjednika i četiri člana.

Predsjednik, dopredsjednici Izvršnog odbora i glavni direktor HUP-a samostalno zastupaju, predstavljaju i potpisuju Udrugu.

Koordinacije
Radi zaštite specifičnih interesa članovi Udruge mogu osnovati Koordinacije.
Koordinacije se bave pitanjima od zajedničkog interesa za obavljanje, unapređivanje i promoviranje neke djelatnosti unutar Udruge, te se osnivaju radi lakšeg rješavanja određene problematike i razmjene iskustava s određenog područja.
Koordinacija dostavlja prijedloge, zaključke i mišljenja drugim tijelima Udruge, a može nastupati i prema vani putem za to ovlaštenih osoba Udruge ili Hrvatske udruge poslodavaca.
vrh stranice