Rijeka

Regionalni ured HUP-a u Rijeci osnovan je u prosincu 1996. godine. Ured brine o zaštiti interesa članstva iz Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije.Temeljne zadaće HUP-a Rijeka su zastupanje specifičnih regionalnih ili lokalnih interesa poslodavaca i pružanje izravnih usluga članovima. Jačanje pozicije i društvene uloge poslodavaca kao ključnog faktora razvoja hrvatskog gospodarstva, afirmativnim pristupom i promocijom poslodavaca - jednog od 3 stupa društva, osnovna je težnja svih aktivnosti HUP-a Podružnice Rijeka.

Zajedno lobiramo za razvoj na lokalnoj razini, artikuliramo i snažno zastupamo regionalne gospodarske interese!

Ured brine o zaštiti interesa članstva iz Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije. Temeljne zadaće HUP-a Rijeka su zastupanje specifičnih regionalnih ili lokalnih interesa poslodavaca i pružanje izravnih usluga članovima.
  • Prvo navedeno se vrši kroz artikuliranje tih interesa, te potom njihovu promidžbu i zaštitu pred za to nadležnim tijelima i institucijama regionalnog karaktera, uz inzistiranje na dosljednoj primjeni načela tripartizma. Regionalni ured u Rijeci Rijeka sudjeluje u radu županijskih Gospodarsko-socijalnih vijeća, surađuje s lokalnim zavodima za zapošljavanje, sa sudovima pri imenovanju sudaca porotnika…
  • Regionalni ured Rijeka osobito je aktivan u uređivanju kolektivnih i individualnih radnih odnosa, kolektivnom pregovaranju, zastupanju članova pred sudovima, pravnom savjetovanju i izradi određenih pravnih akata; sve na načelima pouzdanja, apsolutne povjerljivosti i učinkovitosti.
  • Pored navedenih, značajne su i aktivnosti regionalnog ureda vezane uz međunarodnu suradnju regionalnog značenja, te aktivnosti na području edukacije managera i poduzetnika. Naime, HUP Rijeka organizira niz seminara iz HUP-ovog Programa usavršavanja managera na regionalnom nivou, što znači u Rijeci i Puli; a za veliki dio istih ostvarena je značajna suradnja sa Primorsko-goranskom, kao i županijskom komorom Rijeka u smislu subvencioniranja cijene seminara za poslodavce ove regije.
Članom Hrvatske udruge poslodavaca, trgovačka društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj postaju ispunjenjem pristupnice. Članstvo je na dobrovoljnoj osnovi, a obveza je člana sudjelovati u radu tijela Udruge u koja je eventualno izabran, te plaćati članarinu. Članarina ovisi o broju zaposlenih i djelatnosti, a fakturira se kvartalno.
Učlanjenjem u HUP kao krovnu organizaciju poslodavac postaje ujedno i član određene regionalne podružnice HUP-a, kao i određene granske udruge HUP-a.

Jačanje pozicije i društvene uloge poslodavaca kao ključnog faktora razvoja hrvatskog gospodarstva, afirmativnim pristupom i promocijom poslodavaca - jednog od 3 stupa društva, osnovna je težnja svih aktivnosti HUP-a Podružnice Rijeka. Naši sadašnji i budući članovi uvijek mogu doći ili javiti se u naš ured.

Zajedno lobiramo za razvoj na lokalnoj razini, artikuliramo i snažno zastupamo regionalne gospodarske interese!

vrh stranice