STATUT HUP UUT

Na temelju članaka 43. i 59. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/01-pročišćeni tekst), te članka 166. Zakona o radu ("Narodne novine" broj 38/95, 54/95,17/01, 82/01 i 114/03)), Skupština Hrvatske udruge poslodavaca Udruge ugostiteljstva i turizma na sjednici održanoj u Zagrebu dana 06.04.2004. donijela je sljedeći:

Statut

1. Opće odredbe

Svrha Udruge
članak 1.
Ovim Statutom utvrđuje se svrha, unutarnji ustroj, naziv, sjedište, područje djelovanja, znak, tijela, način izbora i opoziva tijela, ovlaštenja tijela, postupak učlanjivanja i prestanak članstva, način donošenja i izmjene statuta i drugih općih akata, prestanak rada i druga pitanja značajna za rad Udruge ugostiteljstva i turizma.

članak 2.
(1) Udruga ugostiteljstva i turizma (u daljnjem tekstu: Udruga) je dobrovoljna i neovisna udruga poslodavaca koja štiti i promiče prava i interese svojih članova osobito u području uređivanja uvjeta poslovanja, odnosa s tijelima državne vlasti, sindikatima, radnog i socijalnog te gospodarskog zakonodavstva, kolektivnog pregovaranja i sklapanja kolektivnih ugovora, radnih sporova, te drugih pitanja važnih za gospodarski i socijalni položaj poslodavaca.

(2) Ustroj, djelovanje i Statut Udruge temelje se na načelima demokratskog zastupanja i demokratskog očitovanja volje poslodavaca - članova Udruge.

(3) U svojem djelovanju Udruga promiče ideje slobode poduzetništva i socijalne pravde.
(4) Udruga je nužni socijalni partner i protuteža udrugama radnika u sklopu slobodnog gospodarskog i demokratskog društvenog sustava.

(5) U odnosu sa sindikatima i drugim udrugama radnika, Udruga radi na ostvarenju trajnih i stabilnih dobrih odnosa, utemeljenih na uzajamnom uvažavanju interesa i poštivanju prava.

(6) Udruga radi na uspostavljanju i očuvanju socijalnog mira, kao trajne pretpostavke stabilnih uvjeta poslovanja, a u slučaju kolektivnih radnih sporova, napose štrajka i isključenja s rada, osigurava solidarnost i uzajamnu pomoć članovima Udruge.

Djelatnosti Udruge
članak 3.
(1) Udruga priprema i ostvaruje programe i projekte :
 • praćenja i izučavanja gospodarskih tokova u djelatnosti,
 • programe i projekte obrazovanja, osposobljavanja,
 • zajedničkog tržišnog i poslovnog nastupanja,
 • okupljanja radi razvoja i promicanja odnosa u poslovanju , izražavanja posebnosti interesa privatnog vlasništva,
 • razvoja i poticanja poštovanja primjene etičkih načela struke,
 • poticanja suradnje s drugim strukovnim organizacijama,
 • zastupanja interesa članova pri Vladi, Ministarstvima i drugim tijelima državne vlasti,
 • uključivanje putem zakonom dozvoljenih postupaka i razvojem suradnje s nadležnim tijelima u postupcima donošenja zakonskih i podzakonskih akata u svezi s djelatnošću, te drugih djelatnosti od interesa za svoje članove.
(2) Udruga kolektivno pregovara s udrugama radnika, te sudjeluje u sklapanju kolektivnih ugovora kojima se uređuju pitanja iz radnih odnosa i u svezi s radnim odnosima.

(3) Udruga osigurava savjetodavnu i drugu pomoć svojim članovima u zaštiti i promicanju njihovih prava i interesa.

(4) Udruga može u radnim sporovima pred sudom, arbitražom, udrugama radnika i državnim tijelima zastupati svoje članove.

Samostalnost i neovisnost Udruge
članak 4.
(1) Tijela i zastupnici Udruge nadležni za određivanje ciljeva i poduzimanje djelatnosti Udruge moraju stvarno i nedvojbeno biti samostalni i slobodni od svakog, pa i posrednog, utjecaja radnika i njihovih udruga.

(2) Tijela i zastupnici Udruge iz stavka 1. ovoga članka moraju stvarno i nedvojbeno biti samostalni i slobodni od svakog, pa i posrednog, utjecaja tijela državne vlasti.

(3) U tijela Udruge mogu biti birane samo osobe koje ispunjavaju uvjete određene ovim Statutom.

(4) U tijela Udruge ne mogu biti birane osobe koje su članovi udruga radnika koje su stranke kolektivnih ugovora.

Naziv Udruge
članak 5.
(1) Naziv Udruge je:
HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA - UDRUGA UGOSTITELJSTVA I TURIZMA

(2) Skraćeni naziv Udruge je HUP-UUT.

(3) Naziv Udruge na engleskom jeziku je: CROATIAN EMPLOYERS’ ASSOCIATION – CATERING AND TOURISM ASSOCIATION.

Sjedište Udruge
članak 6.
(1) Sjedište Udruge je u Zagrebu, Pavla Hatza 12.

(2) Sjedište Udruge može biti promijenjeno odlukom Izvršnog odbora Udruge.

Područje djelovanja Udruge
članak 7.
Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Pravna osobnost Udruge
članak 8.
Udruga je pravna osoba.

Zastupanje Udruge
članak 9.
Predsjednik Izvršnog odbora i glavni direktor HUP-a samostalno zastupaju, predstavljaju i potpisuju Udrugu.

Znak Udruge
članak 10.
(1) Znak Udruge su dvije karike lanca dijagonalno položene na kvadratu plave boje. Karike i kvadrat obrubljeni su srebrnom bojom. Uz znak obvezno stoji i naziv Udruge.

(2) Znak Udruge simbolizira povezanost, solidarnost i čvrstinu članova Udruge.

Pečat Udruge
članak 11.
Udruga ima pečat četvrtastog oblika, veličine 2 x 4 centimetara, s upisanim tekstom: Hrvatska udruga poslodavaca - Udruga ugostiteljstva i turizma.

Povezivanje s drugim udrugama
članak 12.
(1) Udruga je dio Hrvatske udruge poslodavaca.

(2) Udruga se može učlaniti, udružiti ili na drugi odgovarajući način povezati s domaćom ili međunarodnom udrugom ili organizacijom kojoj je cilj zaštita i promicanje prava i interesa poslodavaca ili gospodarstva.

(3) O učlanjivanju ili povezivanju Udruge s drugom udrugom ili organizacijom odlučuje Izvršni odbor Udruge, uz prethodnu suglasnost Vijeća članova.

(4) Sve pojedinosti vezane uz promjene iz prethodnog stavka, kao i druge statusne promjene, obvezno se uređuju kao predmet posebnog sporazuma Hrvatske udruge poslodavaca i Udruge.

(5) O odluci iz stavka 3. ovoga članka Izvršni odbor Udruge je dužan podnijeti izvješće Skupštini Udruge na prvom slijedećem zasjedanju.

Javnost rada Udruge
članak 13.
(1) Rad Udruge je javan.

(2) Predsjednik i dopredsjednici Udruge pravodobno i istinito izvješćuju putem sredstava javnog priopćavanja, časopisa Udruge i prigodnih publikacija, članove i javnost o ciljevima i djelatnosti Udruge, te na drugi prikladan način osiguravaju javnost rada Udruge.

Utemeljenje drugih pravnih osoba
članak 14.
(1) Udruga može radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka predviđenih odredbama ovoga Statuta, utemeljiti drugu pravnu osobu u skladu s posebnim propisima.

(2) Odluku o utemeljenju pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka donosi glavni direktor HUP-a, uz suglasnost Vijeća članova, a na prijedlog Izvršnog odbora Udruge.

Poslovna godina
članak 15.
(1) Poslovna godina Udruge je kalendarska godina.

2. Članstvo u Udruzi

Članovi Udruge
članak 16.
(1) Članovi Hrvatske udruge poslodavaca, čija je pretežita djelatnost ugostiteljstvo ili turizam organizirani su u Udrugu.

(2) Članstvo u Udruzi je dobrovoljno.

(3) Član Udruge može biti onaj poslodavac koji ima sjedište u Republici Hrvatskoj, te ima pretežito područje djelatnosti u ugostiteljstvu i turizmu.

(4) Pod uvjetom da obavlja djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, član Udruge može biti i strani poslodavac koji u Republici Hrvatskoj ima podružnicu ili na drugi način obavlja svoju djelatnost na teritoriju Republike Hrvatske u skladu s važećim propisima.

(5) Pod poslodavcem - članom Udruge podrazumijeva se fizička ili pravna osoba koja obavlja djelatnosti navedene u stavku 1, ovog članka, a koja zapošljava jednog ili više radnika.

Prijem u članstvo
Članak 17.
(1) Pisani zahtjev za prijem u članstvo podnosi se Izvršnom odboru Udruge zajedno sa izjavom o prihvaćanju Statuta.

(2) Izvršni odbor Udruge daje prethodnu suglasnost na zahtjev iz prethodnog stavka. Suglasnost se daje uz poštivanje utvrđenih kriterija za prijem.

(3) O zahtjevu za prijem u članstvo odlučuje Izvršni odbor Hrvatske udruge poslodavaca.

(4) Ako Izvršni odbor Hrvatske udruge poslodavaca odbije zahtjev za prijem u članstvo, poslodavac može podnijeti prigovor Vijeću članova Hrvatske udruge poslodavaca.

(5) Odluka Vijeća članova o žalbi iz stavka 5. je konačna i ne mora biti obrazložena.

Prestanak članstva u Udruzi
članak 18.
(1) Članstvo u Udruzi prestaje:
 • dobrovoljnim istupanjem na temelju izjave o istupanju, 
 • odlukom Skupštine Udruge o prestanku djelovanja Udruge, 
 • stečajem Udruge, 
 • prestankom obavljanja djelatnosti, stečajem ili likvidacijom člana Udruge, 
 • isključenjem člana iz Udruge, 
 • smrću člana - fizičke osobe.

(2) Članovima kojima je članstvo prestalo sukladno odredbama ovoga Statuta ne pripada pravo na povrat članarine.

Istupanje iz članstva
članak 19.
(1) Svaki član može dobrovoljno istupiti iz članstva.

(2) Izjava o istupanju iz članstva podnosi Izvršnom odboru Udruge preporučenim pismom.

(3) Istup iz članstva moguć krajem poslovne godine, uz otkazni rok od 3 mjeseca.

Otkazivanje članu i isključenje iz članstva
članak 20.
(1) Članu se otkazuje članstvo u Udruzi u slučaju kada član niti nakon dvije uzastopne pisane opomene, u roku od šezdeset (60) dana od primitka iste, ne plati članarinu.

(2) Članu se otkazuje članstvo u Udruzi kada više ne ispunjava uvjete potrebne za članstvo u Udruzi.

(3) Član se isključuje iz članstva u slučajevima kada povrijedi obveze iz članka 21. ovoga Statuta ili teško naruši ugled ili interese Udruge ili nekog njezinog tijela.

(4) U slučajevima iz stavka (1) i (2) ovoga članka Izvršni odbor Udruge donosi odluku kojom otkazuje članu.

(5) O isključenju člana Udruge Odlučuje Vijeće Članova Hrvatske udruge poslodavaca sukladno odredbama Statuta Hrvatske udruge poslodavaca.

(6) Zahtjev za isključenje člana Udruge podnosi Izvršni odbor Udruge.

Prava članova
članak 21.
(1) Članovi Udruge imaju pravo na korištenje svih usluga (servisa) Udruge koje aktivnosti predstavljaju djelatnosti Udruge navedene u članku 3. ovoga Statuta.

(2) U slučaju kolektivnog radnog spora, a napose u slučaju štrajka i isključenja s rada, članovi imaju pravo na financijsku pomoć u skladu s posebnim pravilima Hrvatske udruge poslodavaca.

(3) Članovi Udruge imaju pravo birati i biti birani u tijela Udruge i tijela Hrvatske udruge poslodavaca, sudjelovati u radu Udruge i njenih tijela, tijelima Udruge davati prijedloge i mišljenja u svezi s radom Udruge, koristiti se uslugama koje Udruga osigurava svojim članovima, te biti izvješćivani o radu Udruge i ostvarivanju njenih ciljeva.

Obveze članova
članak 22.
(1) Članovi Udruge obvezni su poštovati odredbe ovoga Statuta, Etički kodeks i odluke nadležnih tijela Udruge.

(2) U slučaju kolektivnog radnog spora, a napose u slučaju štrajka i isključenja s rada, članovi moraju biti solidarni , pravovremeno plaćati članarinu te nadležnim tijelima Udruge dostavljati potrebne podatke i obavijesti.

(3) Članovi se obvezuju da će savjesno odgovarati na sve upite Ureda glavnog direktora koji se odnose na tržište rada, kolektivne pregovore, kao i plaću i ostala materijalna prava. Učestalo ili veliko zanemarivanje dužnosti može uzrokovati otkazom članu.

(4) Glasilo Udruge, Web stranica Udruge, obavijesti i izvješća koja se dostavljaju članovima, službeni su način komunikacije te se smatra da su sve upute i obavijesti sadržane u njima primljene na znanje svih članova.

Članarina
članak 23.
(1) Visina i način utvrđivanja članarine utvrđen je odredbama Statuta Hrvatske udruge poslodavaca i drugim aktima Hrvatske udruge poslodavaca.

(2) Sredstva za rad Udruge osigurava Hrvatska udruga poslodavaca na temelju odluke Vijeća članova Hrvatske udruge poslodavaca, u visini dostatnoj za pokriće troškova rada Udruge.

(3) Odlukom Izvršnog odbora Udruge, može se uz članarinu iz stavka 1. i 2. ovoga članka, odrediti i obveza plaćanja posebne članarine ili priloga u cilju financiranja posebnih djelatnosti ili aktivnosti Udruge ili njenih koordinacija. Ovom odlukom mogu biti obuhvaćeni svi ili određeni krug članova Udruge.


3. Tijela Udruge

Tijela Udruge
članak 24.
(1) Tijela Udruge su:
 • Skupština Udruge; 
 • Izvršni odbor Udruge;
 • Koordinacije Udruge.

(2) Tijela Udruge biraju se i opozivaju na način propisan ovim Statutom za njihov izbor.

3.1. Skupština Udruge

Ovlasti Skupštine Udruge
članak 25.
(1) Skupština Udruge je najviše tijelo upravljanja radom i poslovanjem Udruge.

(2) Skupština Udruge:
 • donosi Statut Udruge, njegove izmjene i dopune, te druge opće akte određene ovim Statutom,
 • utvrđuje opću politiku rada i djelovanja, te donosi temeljne odrednice za program rada,
 • odlučuje o financijskom izvješću i utvrđuje način raspolaganja sredstvima za programsko djelovanje dodijeljenim iz proračuna Hrvatske udruge poslodavaca,
 • razmatra i zauzima stajalište o izvješćima tijela Udruge u skladu s odredbama ovoga Statuta,
 • odlučuje o prestanku rada Udruge,
 • donosi Poslovnik o svom radu.

(3) Skupština Udruge bira članove Udruge za predstavnike u Skupštini Hrvatske udruge poslodavaca sukladno Statutu HUP-a.

(4) Po potrebi Skupština može osnivati i imenovati odgovarajuća povjerenstva, kad je to potrebno radi rješavanja pojedinih pitanja, u skladu s odredbama ovoga Statuta.

Sastav Skupštine Udruge
članak 26.
Skupštinu Udruge sačinjavaju svi članove Udruge.

Održavanje sjednice Skupštine Udruge
članak 27.
(1) Redovite sjednice Skupštine Udruge održavaju se najmanje jednom godišnje, s time da se prva redovita sjednica mora održati u roku od tri (3) mjeseca nakon završetka poslovne godine, a iznimno se taj rok može produžiti za najviše trideset (30 dana). U slučaju potrebe može se sazvati izvanredna sjednica Skupštine.

(2) Izvanredna sjednica Skupštine može se sazvati, radi rješavanja osobito značajnih pitanja za rad Udruge, ako to pisano zatraži Vijeće članova, Izvršni odbor ili najmanje jedna četvrtina (1/4) članova Skupštine Udruge. U tom slučaju Predsjednik Udruge dužan je najkasnije u roku od šezdeset (60) dana sazvati Skupštinu Udruge te predložiti dnevni red, sukladno zahtjevu, koji se dostavlja uz poziv.

(3) Sjednice Skupštine Udruge održavaju se u Zagrebu, osim ako sama Skupština na ranijoj sjednici ne odredi da se sjednica održi u kojem drugom mjestu.

Sazivanje sjednice Skupštine Udruge
članak 28.
(1) Sjednicu Skupštine Udruge saziva i predsjeda joj Predsjednik Izvršnog odbora Udruge, a u slučaju njegove spriječenosti jedan od dopredsjednika kojeg on odredi.

(2) Poziv za sjednicu Skupštine Udruge upućuje se članovima Skupštine najkasnije petnaest (15) dana prije dana održavanja sjednice.

(3) Poziv za izvanrednu sjednicu upućuje se članovima Skupštine najkasnije osam (8) dana prije dana održavanja sjednice.

(4) U pozivu za sjednicu treba naznačiti prijedlog dnevnog reda sjednice, mjesto njena održavanja i vrijeme početka rada.

(5) Uz poziv za sjednicu Skupštine članovima se dostavljaju svi materijali pripremljeni za Skupštinu, ako Poslovnikom o radu Skupštine nije drugačije određeno.

Pravo glasa na sjednici Skupštine Udruge
članak 29.
(1) Svaki član Skupštine Udruge ima pravo glasa.

(2) Svaki član Skupštine Udruge ima jedan glas.

(3) Nenazočnog člana Skupštine Udruge može u glasovanju zamijeniti drugi član Skupštine Udruge, uz pisanu punomoć za glasovanje. Pisana punomoć može se dati samo jednoj osobi, odnosno, jedan punomoćnik može zastupati isključivo jednog opunomoćitelja.

(4) Glasovanje na Skupštini je javno.

(5) Za glasovanje na sjednici Skupštine Udruge ovlaštene su fizičke osobe koje obavljaju djelatnost financijskog posredovanja sukladno odredbama Zakona, vlasnici ili direktori trgovačkih društava - ili prokuristi, a druge osobe moraju imati pisanu punomoć za zastupanje člana na sjednici Skupštine Udruge.

Odlučivanje na sjednici Skupštine Udruge
članak 30.
Skupština Udruge donosi odluke o prestanku rada Udruge, te donošenje novog ili promjeni postojećeg Statuta dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova Skupštine Udruge, a sve ostale odluke donose se običnom većinom glasova nazočnih članova Skupštine Udruge.

Zapisnik o sjednici Skupštine Udruge

članak 31.
(1) Na sjednici Skupštine Udruge vodi se zapisnik, u koji se moraju zabilježiti doneseni zaključci, odluke i rezultati izbora.

(2) Zapisnik sa sjednice Skupštine Udruge potpisuju Predsjednik Udruge, dva (2) ovjerovitelja i zapisničar.

(3) Zapisnik sa sjednice Skupštine Udruge zajedno sa zaključcima i odlukama dostavlja se svim članovima Udruge.

3.2. Izvršni odbor Udruge

Ovlasti Izvršnog odbora Udruge
članak 32.
(1) Izvršni odbor je kolektivno tijelo upravljanja svakodnevnim radom i poslovanjem Udruge.

(2) Izvršni odbor Udruge posebice je ovlašten:
 • imenovati i opozvati vještake i zastupnike,
 • nadzirati rad koordinacija Udruge,
 • odlučiti o isključenju s rada ili o drugoj industrijskoj akciji,
 • donositi odluke u svezi s kolektivnim pregovaranjem i mirnim rješavanjem sporova,
 • imenovati, savjetovati i nadzirati osobe ovlaštene za kolektivno pregovaranje sklapanje kolektivnog ugovora, te verificirati rezultate pregovora,
 • prenijeti ovlast za sklapanje kolektivnog ugovora na Hrvatsku udrugu poslodavaca.
(3) Ako kolektivni pregovori i postupak mirnog rješavanja kolektivnih radnih sporova nisu uspjeli, odluku iz točke c) stavka 2. ovoga članka Izvršni odbor donosi samostalno, ili na prijedlog glavnog direktora HUP-a ili osoba iz točke e), stavka 2. ovog članka.

(4) Izvršni odbor Udruge rješava sva pitanja koja nisu stavljena u djelokrug kojem drugom tijelu Udruge.
Sastav Izvršnog odbora Udruge

članak 33.
(1) Izvršni odbor Udruge sastoji se od predsjednika, dva dopredsjednika i četiri člana.

(2) Članove Izvršnog odbora bira Skupština Udruge.

(3) Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri godine.

(4) Izvršni odbor ostaje na dužnosti do izbora novog Izvršnog odbora.

(5) Dužnost člana Izvršnog odbora je počasna.

(6)Tijekom mandatnog razdoblja Izvršni odbor Udruge može samo izabrati za člana Izvršnog odbora najviše četiri dodatna člana Udruge.

(7)Izbor članova Izvršnog odbora, predviđen u stavku 6. ovoga članka mora potvrditi Skupština Udruge na prvoj idućoj sjednici.

(8) Za članove Izvršnog odbora Udruge mogu biti izabrani samo poslodavci fizičke osobe koje obavljaju djelatnost sukladno odredbama zakona, te vlasnici, direktori, ravnatelji ili prokuristi trgovačkih društava.

(9) U slučaju da osoba koja zastupa člana Udruge u Izvršnom odboru izgubi status iz stavka 8. ovoga članka, član Udruge dužan je pisanim putem izvijestiti Izvršni odbor o navedenoj činjenici i osobi koja će ga zastupati u Izvršnom odboru. Ako je osoba koja predstavlja člana bila izabrana za predsjednika ili dopredsjednika Izvršnog odbora, osoba koja će umjesto njega zastupati člana u Izvršnom odboru ne može preuzeti te funkcije. Ako se radilo o predsjedniku Izvršnog odbora Udruge, njegove ovlasti preuzima jedan od dopredsjednika ili jedan od članova Izvršnog odbora kojeg odredi sam Izvršni odbor.

(10) Za članove Izvršnog odbora ne može se izabrati više osoba koje zastupaju istog člana Udruge.

Sjednice Izvršnog odbora Udruge
članak 34.
(1) Predsjednik Izvršnog Odbora Udruge može u svako doba sazvati Izvršni odbor.

(2) Izvršni odbor sastaje se na poziv predsjednika Udruge na redovite sjednice svakog mjeseca, osim tijekom mjeseca kolovoza.

(3) Izvanredna sjednica mora se sazvati ako to pisano zatraži jedna trećina (1/3) članova Izvršnog odbora, ili glavni direktor HUP-a, navodeći pitanja koja je potrebno riješiti. U tom slučaju predsjednik Udruge dužan je najkasnije u roku od osam (8) dana sazvati Izvršni odbor.

(4) U pozivu za sjednice mora biti naznačeno mjesto i vrijeme održavanja te dnevni red sjednice.

(5) Izvršni odbor može donositi pravovaljane odluke ako je sjednici nazočna većina članova Izvršnog odbora. Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova, ako ovim Statutom ili drugim općim aktom donesenim na temelju ovoga Statuta nije drugačije određeno.

(6) Izvršni odbor može donijeti Poslovnik o svome radu.

3.3. Koordinacije

Koordinacije
članak 35.
(1) Radi zaštite specifičnih interesa članovi Udruge mogu osnovati Koordinacije.

(2) Koordinacije se bave pitanjima od zajedničkog interesa za obavljanje, unapređivanje i promoviranje neke djelatnosti unutar Udruge, te se osnivaju radi lakšeg rješavanja određene problematike i razmjene iskustava s određenog područja.

(3) Koordinacija dostavlja prijedloge, zaključke i mišljenja drugim tijelima Udruge, a može nastupati i prema vani putem za to ovlaštenih osoba Udruge ili Hrvatske udruge poslodavaca.

(4) Koordinaciju čini najmanje pet članova Udruge.

(5) Izvješće o osnivanju Koordinacije dostavlja se glavnom direktoru HUP-a i Izvršnom odboru Udruge.

(6) Radom Koordinacije rukovodi voditelj kojeg između sebe biraju članovi Koordinacije.

(7) U radu Koordinacije sudjeluje i direktor Udruge.


3.4. Stručna služba

Stručna služba
članak 36.
(1) Stručne, administrativne, pomoćne i druge poslove Udruge obavlja stručna služba Hrvatske udruge poslodavaca.

(2) Stručnu službu Hrvatske udruge poslodavaca čini glavni direktor i potreban broj stručnih radnika zaposlenih u Središnjem uredu i u regionalnim uredima.


4. Arbitraža

Arbitraža
članak 37.
(1) Sporovi koji u svezi s članstvom i djelovanjem Udruge nastanu između članova Udruge i Udruge, te između pojedinih članova Udruge izuzimaju se iz sudske nadležnosti te o njima odlučuje arbitraža utemeljena u skladu s odredbama ovoga Statuta.

(2) Svaka stranka u sporu ovlaštena je odrediti jednog arbitra.

(3) Ako jedna od stranaka u sporu ne odredi arbitra u roku od osam (8) dana od primitka priopćenja druge stranke o imenovanju arbitra, pravo imenovanja i drugog arbitra prelazi na drugu stranu.

(4) Arbitri imenovani na način iz stavka 2. i stavka 3. ovoga članka imenuju predsjednika arbitraže koji mora udovoljavati uvjetima za izbor suca.

(5) Ako se arbitri iz stavka 4. ovoga članaka ne mogu u roku od osam (8) dana sporazumjeti o imenovanju predsjednika arbitraže, jedna od stranaka u sporu može zamoliti predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske da imenuje predsjednika arbitraže.

(6) Rok iz stavka 5. ovoga članka teče od dana dostave drugom arbitru odluke o njegovom imenovanju.
5. Prijelazne i završne odredbe

Donošenje i izmjena Statuta Udruge
članak 38.
(1) Donošenje novog ili izmjenu postojećeg Statuta Udruge može zahtijevati Izvršni odbor Udruge iIi najmanje jedna petina članova Skupštine Udruge.

(2) Zahtjev za donošenje novog ili izmjenu postojećeg Statuta mora se u pisanom obliku dostaviti Izvršnom odboru Udruge.

(3) Zahtjev za donošenje novog ili izmjenu postojećeg Statuta Udruge mora se uvrstiti u poziv za sjednicu Skupštine Udruge, a uz poziv se mora dostaviti i tekst prijedloga novog Statuta ili predloženih izmjena Statuta.

(4) Odluku o dnonošenju novog ili izmjeni postojećeg Statuta Skupština donosi dvotrećinskom većinom glasova članova iIi zastupnika članova nazočnih sjednici Skupštine.

Prestanak djelovanja Udruge
članak 39.
(1) Udruga prestaje djelovati:
 • odlukom Skupštine Udruge,
 • ako je od održavanja Skupštine Udruge proteklo dvostruko duže vrijeme od vremena određenog člankom 27. ovoga Statuta u kojem se sjednica Skupštine mora održati,
 • odlukom Vijeća članova Hrvatske udruge poslodavaca,
 • ako se broj članova Udruge smanji ispod broja određenog zakonom za utemeljenje Udruge,
 • ako prestane osnova na temelju kojega je Vijeće članova HUP-a donijelo odluku o osnivanju ili priključivanju Udruge, odlukom nadležnog tijela o zabrani djelovanja Udruge.
(2) U slučaju prestanka djelovanja Udruge imovina Udruge se prenosi u vlasništvo Hrvatske udruge poslodavaca.

(3) Sve radnje u svezi s prestankom djelovanja Udruge provodi Izvršni odbor Udruge koji je imao posljednji mandat.
Završne odredbe

članak 40.
(1) Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Hrvatske udruge poslodavaca Udruge ugostiteljstva i turizma, donesen 13. veljače 2003. godine i sve njegove izmjene i dopune.

(2) Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Izvršnog odbora
Hrvatske udruge poslodavaca
Udruge ugostiteljstva i turizma

vrh stranice