Tijela udruge

Sukladno članku 26. Statuta HUP-UPIIP tijela udruge su:

 • Skupština
 • Izvršni odbor
 • Predsjednik udruge
 • Direktor
 • Koordinacije

Skupština

Skupština je najviše tijelo koje upravlja radom i poslovanjem Udruge. Čine ju svi članovi Udruge. Redovite sjednice Skupštine održavaju se najmanje jednom godišnje.

Ovlasti Skupštine propisane Statutom:

 • donosi Statut, njegove izmjene i dopune
 • imenuje i razrješava predsjednika, dopredsjednika te članove Izvršnog odbora Udruge
 • bira uzaslanike Udruge u Skupštini HUP-a
 • utvrđuje opću politiku rada i djelovanja, te donosi temeljen odrednice za program rada
 • odlučuje o financijskom izvješću i utvrđuje način raspolaganja sredstvima za programsko djelovanje iz proračuna HUP-a
 • razmatra i zauzima stajališta o izvješćima tijela Udruge
 • odlučuje o prestanku rada Udruge
 • donosi Poslovnik o svom radu
Skupština može osnovati povjerenstva radi rješavanja pojedinih pitanja u skladu s odredbama Statuta


Izvršni odbor

Izvršni odbor operativno upravlja radom i poslovanjem Udruge između dvije Skupštine, u skladu s odlukama Skupštine. Među ostalim Izvršni odbor ovlašten je:

 • imenovati i razriješiti dužnosti direktora Udruge
 • nadzirati rad direktora Udruge
 • organizirati i nadzirati rad koordinacija Udruge
 • odlučiti o isključenju iz članstva Udruge
 • donositi odluke u svezi s kolektivnim pregovaranjem i mirnim rješavanjem sporova
 • imenovati, savjetovati i nadzirati osobe ovlaštene za kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnog ugovora, te verificirati rezultate pregovora
 • prenijeti ovlast za sklapanje kolektivnog ugovora na Hrvatsku udrugu poslodavaca

Izvršni odbor Udruge donosi i sve druge odluke koje su mu stavljene u nadležnost Statutom Udruge te ima druge ovlasti koje na njega prenese Skupština.

Predsjednik

Predsjednik zastupa Udrugu, vodi i nadzire poslovanje, saziva sjednice Skupštine i Izvršnog odbora, te im predsjeda, provodi odluke i zaključke tijela Udruge i odgovoran je za zakonitost rada udruge.


Direktor

Direktor je zaposlenik HUP-a, vodi rad Udruge u skladu s odlukama Vijeća članova i Izvršnog odbora HUP-a, te Skupštine Udruge.


Koordinacije

Koordinaciju može osnovati najmanje pet članova udruge, radi zaštite svojih specifičnih interesa.  

vrh stranice