Program rada

PROGRAMSKE SMJERNICE UDRUGE

  • Razvoj udruge kao krovne udruge svih dionika na financijskom tržištu po principu konfederacije financijskih predstavnika
  • Ojačati među raznim granama financijske industrije dijalog i suradnju
  • Promjena percepcije bankarskog sustava i financijske industrije kao uspješne industrije koja podupire cijelo gospodarstvo
  • Nastavak jačanja suradnje i aktivnosti s HUB-om u pružanju usluga članovima HUP-a širenjem i na područje kodeksa u procesu restrukturiranja tijekom krize
  • Zajednička suradnja u promociji pametnog zakonodavstva kroz primjenu procjene učinaka propisa

Zajedničke aktivnosti provodit će se i u suradnji sa partnerskim organizacijama – udrugama pridruženog statusa:

• Hrvatska udruga banaka
• Hrvatska udruga kreditnih unija
• Hrvatski ured za osiguranje


Odnosi i suradnja sa srodnim institucijama i drugim interesnim stranama
Udruga će članstvo zastupati pred tijelima državne vlasti, a djelovanje osobito usmjeriti na uspostavljanje kvalitetne suradnje s Ministarstvom financija i Hrvatskom narodnom bankom te Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga.

Odnosi s javnošću
Kao i u prošloj godini, Udruga će svoje aktivnosti proaktivno komunicirati prema postojećem i potencijalnom članstvu, općoj i poslovnoj javnosti u direktnom kontaktu, kroz radionice, okrugle stolove, konferencije, web stranicu HUP-a, e-bilten, Poslovni dnevnik i medije.

Međunarodna suradnja
Udruga potiče međunarodno povezivanje sa srodnim strukovnim udruženjima kako bi osigurali prijenos dobre prakse, koristeći i razvijenu mrežu kontakata u BusinessEurope koja okuplja sve europske udruge poslodavaca i zastupa njihove interese pred europskim tijelima.

Funkcioniranje granske udruge
Nastavit će se aktivnosti sukladno strateškim odrednicama, poticati uključivanje članova u rad Udruge, a s intenziviranjem njena rada, članstvo i Udruga jačati će brojčano i financijski, za što postoji veliki potencijal. Udruga se istaknula sa visokim postotkom naplate članarine (preko 90%).

HUP i HUB
Udruga financijskog poslovanja i pridruženi član HUB će u ovoj godini nastaviti aktivnosti započete na nekoliko područja: suradnja između bankarskog i poduzetničkog sektora kroz stvaranje platforme koja će poslužiti kao kontinuirani i otvoreni komunikacijski kanal, društveno odgovorno poslovanje, procjena učinaka propisa, mirenje i socijalni dijalog u bankarstvu.
Udruga će i nadalje poticati cjelovit i pravodoban konzultativni proces u pripremi propisa od interesa te uspostavu suradnje s regulatornim tijelima. Štitit će i promicati prava i interese svojih članova, osobito u području radnog, socijalnog, fiskalnog, financijskog te gospodarskog zakonodavstva, kolektivnog pregovaranja i drugih pitanja važnih za gospodarski i socijalni položaj poslodavaca.
vrh stranice