Program rada

Udruga će kroz prepoznate prioritete za rad Udruge, nastojati kreirati nove aktivnosti i nove oblike suradnje. Početkom godine kontaktirat će se članovi kako bi se identificirali zahtjevi i očekivanja Udruge od nove Vlade RH. Utvrdit će se specifična područja i problemi koja su od ključne važnosti za poslodavce u trgovačkoj djelatnosti. Naglasak će biti na razvoju aktivnosti Koordinacija koje će raditi na zaštiti specifičnih interesa i rješavanja određenih pitanja prepoznatih u tim segmentima. Koristit će se podrška stručnih službi HUP-a i regionalnih ureda kako bi se zadovoljile potrebe postojećih članova i privlačili novi članovi. Za pojedine aktivnosti formirat će se radne skupine članova. Udruga će provoditi istraživanja kako bi zadovoljila traženja članstva i Koordinacija. O rezultatima će informirati šire članstvo i Odbor Udruge. Udruga će pratiti nove zahtjeve i potrebe članova te pravovremeno reagirati na aktualnosti iz poslovnog okruženja koji utječu na poslovanje članova i njihove djelatnosti.

Pomoć članovima bit će sukladna općim načelima poduzetništva i poslovnog ponašanja, a pružanje pomoći članovima omogućit će se kroz servise HUP-a.
 HUP-Udruga trgovine uključena je u

 • Temeljne propise iz područja trgovine – Zakon o trgovini i dr podzakonski akti
 • Unapređivanje uvjeta poslovanja te radnih uvjeta u trgovini
 • Tema vezanih uz nedostatak radne snage u trgovini
 • Sudjeluje u izradi i pripremi promjena Zakona o zaštiti potrošača – odredbe akcije, sniženja i dr.
 • Sudjeluje u novim inicijativama i aktualnostima (npr. Zakon o nepoštenoj trgovačkoj praksi) iz područja drugih Ministarstava
 • Sudjeluje u inicijativama Uprave za trgovine vezano uz e-poslovanje – web trgovine, e-račun i dr.
 • Pregovorima za sklapanje novog Kolektivnog ugovora za djelatnost trgovine
 • U prepoznavanju nepotrebnih administrativnih barijera za djelatnost trgovine
 • Smanjenju i rezanju nepotrebnih neporeznih nameta (Registar neporeznih/parafiskalnih nameta)
 • Praćenju regulative iz područja zaštite okoliša i zbrinjavanje otpada
 • Formiranju Koordinacija članova ovisno o problematici i interesu članova
 • Drugim temama za bolje poslovne uvjete i kreiranje investicijske klime u RH

Fokus Udruge posebno će biti na sljedećim aktivnostima:

 • Ukidanje zastarjelih propisa i procedura koji ne prate razvoj moderne trgovine: neodrživi i zastarjeli Kolektivni ugovor za trgovinu, zastarjeli zakoni i podzakonski akti koji nisu usklađeni sa poslovanjem i funkcioniranjem moderne trgovine, promoviranje novih načina i oblika prodaje, jačanje uloge e-poslovanja (e-račun, e-arhiva) i e-trgovine, ubrzati postojeće procedure za otvaranje novih prodajnih lokacija, regulirati propise kako bi se ukinuli nepotrebni dodatni troškovi poslovanja pri čemu će se uključivati resorna ministarstva i lokalna uprava
 • Razvoj općih uvjeta poslovanja za subjekte u djelatnosti trgovine: uključivati predstavnike Udruge kao socijalnog partnera u pripremu propisa te za primjenu novih propisa tražiti razumne rokove prilagodbe, razvijati poticajne mjere za strane i domaće investitore, omogućiti uključivanje subjekata trgovine u sve poduzetničke potpore (krediti HBOR-a i sl), sudjelovati u kreiranju mjera za izlazak iz krize, kvalitetno uvoditi standarde EU, rješavati probleme nelojalne konkurencije, razvijati aktivnosti postojećih Koordinacija i pokretati nove inicijative za osnivanje novih.
 • suzbijanje sive trgovine: kao kontinuirana aktivnost u cilju sprečavanje obavljanja nelegalnih djelatnosti, smanjenje udjela sive trgovine u ukupnoj trgovini, uređenje tržišta na taj način da se legalni subjekti tretiraju ravnopravno i jednako, sa ulogom inspekcije koja mora imati edukativnu i preventivnu ulogu, promovirati jednake uvjete poslovanja na tržištu, inzistirati na jedinstvenom tumačenju propisa za sve sudionike na tržištu bez obzira na veličinu i kategoriju poduzetnika
 • Strukovno obrazovanje i osposobljavanje ljudskih resursa: osigurati usklađivanje obrazovnog sustava sa potrebama poslodavaca moderne trgovine (bez obzira na razinu obrazovanja), promovirati više praktične nastave, osigurati kvalitetne zakonodavne okvire koje potiču ulaganja u obrazovanje novih i postojećih zaposlenika.

TEMELJNI NAČINI DJELOVANJA UDRUGE TRGOVINE u 2013.g.

ODNOSI SA ČLANOVIMA

Udruga će kroz prepoznate prioritete za rad Udruge, nastojati kreirati nove aktivnosti i nove oblike suradnje. Početkom godine kontaktirat će se članovi kako bi se identificirali zahtjevi i očekivanja Udruge od nove Vlade RH. Utvrdit će se specifična područja i problemi koja su od ključne važnosti za poslodavce u trgovačkoj djelatnosti. Naglasak će biti na razvoju aktivnosti Koordinacija koje će raditi na zaštiti specifičnih interesa i rješavanja određenih pitanja prepoznatih u tim segmentima. Koristit će se podrška stručnih službi HUP-a i regionalnih ureda kako bi se zadovoljile potrebe postojećih članova i privlačili novi članovi. Za pojedine aktivnosti formirat će se radne skupine članova. Udruga će provoditi istraživanja kako bi zadovoljila traženja članstva i Koordinacija. O rezultatima će informirati šire članstvo i Odbor Udruge. Udruga će pratiti nove zahtjeve i potrebe članova te pravovremeno reagirati na aktualnosti iz poslovnog okruženja koji utječu na poslovanje članova i njihove djelatnosti.

Pomoć članovima bit će sukladna općim načelima poduzetništva i poslovnog ponašanja, a pružanje pomoći članovima omogućit će se kroz servise HUP-a i to sljedeće:
pravne usluge
poslovna usavršavanja
međunarodna suradnja 
informiranje članstva i javnosti
organiziranje događanja i susreta 
poslovno povezivanje
projekti HUP-a (Clusteri, CEPP , Centar za mirenje, Koordinacija za održivi razvoj)


Nastavit će se briga i promocija regionalnih interesa članova kroz rad regionalnih ureda HUP-a: Osijek, Rijeka, Split.

Udruga će zastupati opće interese trgovine, a na poseban zahtjev poduzetnika zastupati njegove pojedinačne interese koji nisu u suprotnosti s općim interesima.

U ovoj godini naglasak će biti na razvoj aktivnosti osnovanih Koordinacija koje će raditi na zaštiti specifičnih interesa i rješavanja određenih pitanja prepoznatih u tim segmentima.

Koordinacije se bave unapređivanjem i promoviranjem neke djelatnosti unutar Udruge.  

Kao temeljne aktivnosti Koordinacija definiraju se sljedeće:
- rješavanje pitanja od zajedničkog interesa radi uspješnog obavljanja, unapređivanja i promoviranja određene djelatnosti 
- sudjelovanje u pripremi i procesu donošenja propisa iz područja bitnih za poslovanje određene djelatnosti
- savjetodavna i stručna pomoć članovima
- međusobna razmjena iskustava, znanja i primjena dobre prakse;
- suradnja sa srodnim institucijama na područjima od zajedničkog interesa (komore, udruženja)
- partnerstvo i suradnja sa ključnim predstavnicima državnog i civilnog sektora
- prilagodba prema EU standardima (prijenos europskih znanja i iskustava)
- promicanje međunarodnih odnosa i praćenje svjetskih trendova
- informiranje drugih tijela HUP-a o svojim prijedlozima, zaključcima i mišljenjima
- informiranje javnosti o svojim prijedlozima, zaključcima i mišljenjima.

Programske aktivnosti određene Koordinacije definira uža skupina Koordinacije tzv. Odbor Koordinacije koji će po potrebi formirati i druga tijela od interesa za članstvo.

O radu Koordinacije izvještava se Izvršni odbor Udruge trgovine i članovi na Skupštini Udruge trgovine.

Po potrebi osnivat će se i drugi oblici grupacija i radnih grupa unutar Udruge kako bi se rješavala pitanja od zajedničkog interesa.

Kako bi se pravovremeno informiralo članstvo o novim trendovima i izazovima. Udruga će organizirati okrugle stolove i prezentacije na kojima će sudjelovati domaći i međunarodni gosti.

ODNOSI SA DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA

Udruga će i dalje zastupati interese članova pri tijelima državne vlasti u svezi djelatnosti trgovine. Udruga će sudjelovati u radu stručnih skupina koje formiraju ministarstva i predlagati osnivanje takvih stručnih skupina. Udruga će uključiti članove u sve poslove i radna tijela u kojima sudjeluju druge udruge i/ili HUP, a dotiču se problema i pitanja trgovine. Udruga će se uključivati u pripremu zakonodavnih okvira bitnih za djelatnost trgovine sa komentarima, prijedlozima i primjedbama u područjima bitnim za reguliranje hrvatske trgovine (sigurnost hrane, odnosi sa potrošačima, porezi, zaštita okoliša, carine te ostalim segmentima od važnosti za poslovanje gospodarskih subjekata u trgovini).

I ove godine nastavit će se sudjelovanje u zakonodavnim aktivnostima kojima se suzbija rad ilegalne trgovine.

Po potrebi članstva, inicirat će se izmjene i dopune pojedinih zakona i podzakonskih akata.

Udruga će i dalje sudjelovati u radu Gospodarsko-socijalnom vijeću na lokalnoj i državnoj razini pri čemu će biti imenovati predstavnici članova Udruge.

PARTNERSTVA I SURADNJE

Udruga će surađivati sa resornim ministarstvima, Sindikatima, državnim i lokalnim tijelima u cilju poboljšanja i uređenja gospodarskih odnosa. Udruga će operacionalizirati suradnju sa srodnim Udrugama i institucijama koje će im biti podrška odnosno partner u ostvarivanju specifičnih ciljeva kao što su HGK- Udruženje trgovine, HOK-Ceh trgovaca, Croatiastočar, Udruge potrošača i dr.

Udruga će razmjenjivati dobru praksu i partnerske odnose sa
- ostalim granskim udrugama unutar HUP-a
- sudjelovati u radu na međugranskim projektima
- sa srodnim Udrugama i institucijama HGK- Udruženje trgovine, HOK-Ceh trgovaca, i dr. institucije koje će im biti podrška odnosno partner u ostvarivanju specifičnih ciljeva.
- neprofitnim udrugama civilnog društva, udrugama potrošača i sl.
- stručnim časopisima
- obrazovnim institucijama, znanstvenim i sl. institucijama.

Udruga će se uključiti u sve potrebne aktivnosti suradnje u zemlji i inozemstvu (strana Veleposlanstva, trgovačke komore, Svjetska banka i sl.).

ODNOSI SA JAVNOŠĆU I KOMUNIKACIJA

S obzirom na važnost sektora trgovine u ukupnom gospodarstvu RH, Udruga će sudjelovati u svim medijima kako bi istaknula svoje stavove i mišljenja na određene aktualne teme. Koristit će se svi alati i komunikacijski kanali HUP-a.

Nastavit će se komunikacija sa članovima i javnošću koja će biti kontinuirana, pravovremena i sveobuhvatna sa korištenjem svih komunikacijskih sredstava. Interaktivnom i stalnom komunikacijom jačat će se imidž Udruge.
U informiranju članova koristit će se web, e-bilten, HUP-novosti i dr. komunikacijski alati putem kojeg će se komunicirati o radu Udruge i ostalim temama bitnim za područje trgovine.

MEĐUNARODNI ODNOSI I PRIBLIŽAVANJE EU

Udruga će nastaviti suradnju sa svim udrugama poslodavaca, međunarodnim i EU institucijama. Kroz mrežu EuroCommerca, Udruga će pratiti trendove i sudjelovati u radu njihovih tijela, a u cilju pripremanja članova za prilagođavanje standardima Eu i uključivanje na tržište EU. Udruga će se aktivirati u radu Međunarodne trgovačke komore – Komisiji za trgovinu i politku ulaganja.

Udruga će koristiti mrežu i uspostavljene kontakte HUP-a u međunarodnim tijelima te ostalim međunarodnim institucijama kako bi mogla koristiti njihovu ekspertizu. (ILO, IOE, UNICE i dr.)
Po potrebi organizirat će se susreti sa predstavnicima međunarodnih organizacija sa određenim temama za članove Udruge.

FUNKCIONIRANJE UDRUGE

Nastavit će se rješavanje statusa postojećih potraživanja: naplata i otpis. Očekuje se stabiliziranje broja članova i uključivanje nekoliko značajnijih poslodavaca i grupa iz sektora trgovine.
Povećat će se transparentnost poslovanja sa financijskog aspekta i drugih područja rada uz redovito izvještavanje svih tijela Udruge.
Predstavnici Udruge sudjelovat će u svim ključnim temama kojima se bavi HUP kao krovna Udruga te će se i dalje usklađivati rad Udruge i njezinih internih akata.

Svoje prijedloge za unapređenje rada Udruge i za razvoj novih aktivnosti Udruge trgovine, dostavite putem maila: sanja.smoljak@hup.hr

vrh stranice