Statut

Statut Udruge je temeljni akt Udruge.

Statutom se utvrđuje svrha, unutarnji ustroj, naziv, sjedište, područje djelovanja, znak, tijela, način izbora i opoziva tijela, ovlaštenja tijela, postupak učlanjivanja i prestanak članstva, način određivanja članarine, način donošenja i izmjene statuta, pravila i drugih općih akata, način stjecanja, raspolaganja i nadzora nad imovinom, prestanak rada i druga pitanja značajna za rad Udruge trgovine.

Udruga trgovine osnovana je za gospodarska područja trgovine iz Nacionalne klasifikacije djelatnosti (G i H 63.12.).

Prema Statutu, Udruga priprema i ostvaruje programe i projekte praćenja i izučavanja gospodarskih tokova, obrazovanja, osposobljavanja, zajedničkog tržišnog i poslovnog nastupanja, te s tim u svezi:
 • priprema i prikuplja informacije iz područja politike, javne uprave i gospodarstva od interesa za članove,
 • promiče opće i pojedinačne interese članova,
 • potiče razmjenu iskustava i dijaloga između članova, te suradnju s drugim strukovnim organizacijama,
 • promiče istraživanje i razvoj,
 • potiče i razvija poštovanje primjene etičkih načela struke,
 • štiti i promiče interese članova pred tijelima državne vlasti, područne (regionalne) i lokalne samouprave,
 • sudjeluje u pripremi zakona i drugih propisa relevantnih za ostvarivanje gospodarskog i socijalnog položaja članova, u okviru zakonom ili drugim aktom dozvoljenih postupaka,
 • provodi projekte i programe obrazovanja i osposobljavanja kadrova članova,
 • vrši istraživanje tržišta iz područja djelatnosti članova, te izrađuje potrebne analize i pokazatelje,
 • inicira i organizira uspostavljanje poslovnih kontakata članova s inozemnim i tuzemnim poslovnim partnerima,
 • pruža savjetodavnu (ekonomsku i pravnu) potporu članovima pri sklapanju značajnih poslova i pristupanju investicijskim projektima,
 • potiče razvijanje poslovne suradnje među članovima,
 • prema mogućnostima, prikuplja i obrađuje podatke od značaja za ostvarivanje konkretnih poslovnih akcija njenih članova.
Udruga kolektivno pregovara s udrugama radnika te sudjeluje u sklapanju kolektivnih ugovora kojima se uređuju pitanja iz radnih odnosa i u svezi s radnim odnosima. Udruga osigurava savjetodavnu i drugu pomoć svojim članovima u zaštiti i promicanju njihovih prava i interesa.
Udruga može u radnim sporovima pred sudom, arbitražom, udrugama radnika i državnim tijelima zastupati svoje članove.

Udruga se ne smije miješati u međusobnu konkurenciju članova.
vrh stranice