Tijela udruge

Tijela Udruge:
1. Skupština Udruge
2. Izvršni odbor Udruge
3. Koordinacije
Skupština Udruge
Skupština Udruge je najviše tijelo upravljanja radom i poslovanjem Udruge. Skupštinu Udruge sačinjavaju svi članove Udruge.
Skupština Udruge:
 • donosi Statut Udruge, njegove izmjene i dopune te druge opće akte određene Statutom,
 • utvrđuje opću politiku rada i djelovanja te donosi temeljne odrednice za program rada,
 • odlučuje o financijskom izvješću i utvrđuje način raspolaganja sredstvima za programsko djelovanje dodijeljenim iz proračuna Hrvatske udruge poslodavaca,
 • razmatra i zauzima stajalište o izvješćima tijela Udruge u skladu s odredbama Statuta,
 • odlučuje o prestanku rada Udruge,
 • donosi Poslovnik o svom radu.

Skupština Udruge bira članove Udruge za predstavnike u Skupštini Hrvatske udruge poslodavaca sukladno Statutu HUP-a. Po potrebi Skupština može osnivati i imenovati odgovarajuća povjerenstva, kad je to potrebno radi rješavanja pojedinih pitanja, u skladu s odredbama Statuta.

Izvršni odbor Udruge
Izvršni odbor je kolektivno tijelo upravljanja svakodnevnim radom i poslovanjem Udruge.
Izvršni odbor Udruge posebice je ovlašten:

 • imenovati i opozvati vještake i zastupnike,
 • nadzirati rad koordinacija Udruge,
 • odlučiti o isključenju s rada ili o drugoj industrijskoj akciji,
 • donositi odluke u svezi s kolektivnim pregovaranjem i mirnim rješavanjem sporova,
 • imenovati, savjetovati i nadzirati osobe ovlaštene za kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnog ugovora, te verificirati rezultate pregovora,
 • prenijeti ovlast za sklapanje kolektivnog ugovora na Hrvatsku udrugu poslodavaca.
Ako kolektivni pregovori i postupak mirnog rješavanja kolektivnih radnih sporova nisu uspjeli, odluku iz točke c) stavka 2. Izvršni odbor donosi samostalno ili na prijedlog glavnog direktora HUP-a ili osoba iz točke e) stavka 2.
Izvršni odbor Udruge rješava sva pitanja koja nisu stavljena u djelokrug kojem drugom tijelu Udruge.

Koordinacije Udruge - osnivaju se temeljem odredbe članka 36. Statuta HUP – Udruge financijskom poslovanju radi zaštite specifičnih interesa članova unutar Udruge.
vrh stranice