Ured europskog javnog tužitelja: Komisija analizira mišljenja koja su dostavili nacionalni parlamenti u skladu s postupkom ispitivanja supsidijarnosti

27.11.2013.

Nakon pokretanja kontrolnog mehanizma supsidijarnosti predviđenog u članku 7.2. Protokola br. 2., Europska komisija objavila je danas Komunikaciju u kojoj analizira i daje odgovore u vezi s argumentiranim mišljenjima nacionalnih parlamenata o sukladnosti prijedloga o osnivanju Ureda europskog javnog tužitelja s načelom supsidijarnosti (IP/13/709, MEMO/13/693). Nakon iscrpne analize argumentiranih mišljenja primljenih od 14 nacionalnih parlamentarnih ureda u 11 država članica o temelju načela supsidijarnosti, Komisije potvrđuje da je njezin prijedlog sukladan načelu supsidijarnosti ugrađenom u ugovore o EU-u te obrazlaže zašto je donijela odluku o zadržavanju prijedloga. Komisija potvrđuje da se bolja zaštita proračuna EU-a od prijevare može osigurati na razini Unije zbog njezina opsega i učinaka. Komisija će tijekom tekućeg zakonodavnog postupka ipak uzeti u obzir mišljenja nacionalnih parlamenata. Uspostava Ureda europskog javnog tužitelja izričito je propisano u Lisabonskom ugovoru (članak 86. UFEU-a). Tim člankom Ugovora predviđen je i poseban postupak za osnivanje tog Ureda: ako Vijeće ne donese odluku jednoglasno, skupina od najmanje devet država članica može postupak nastaviti na temelju pojačane suradnje.
vrh stranice
vrh stranice