Postupak notifikacije

Postupak notifikacije o nacionalnim tehničkim propisima sukladno Direktivi 98/34/EZ

Direktivom 98/34/EZ uspostavljena je procedura koja obvezuje države članice EU da obavijeste Europsku Komisiju i sve ostale države članice o nacrtima svih tehničkih propisa koji se odnose na proizvode i elektroničke usluge prije njihovog stupanja na snagu. Obavješćivanjem i davanjem mogućnosti drugim državama članicama da iznesu primjedbe na novi propis dok je još u fazi nacrta i još se uvijek može značajno izmijeniti, otklanja se rizik donošenja nacionalnih propisa koji bi mogli predstavljati prepreke slobodnom kretanju robe i usluga na unutarnjem tržištu EU.

Od 1. srpnja 2013. i RH je postala dio ovog sustava, te stoga redovito dobivamo informacije o svim prijedlozima nacionalnih tehničkih propisa drugih država članica i imamo pravo dati svoje mišljenje, odnosno primjedbe ako uočimo da bi nacionalni tehnički propis mogao predstavljati prepreku slobodnoj trgovini.

Koji su to tehnički propisi?

„Tehnički propis“ može značiti:
tehničke specifikacije za proizvode – zahtjeve kojima mora udovoljavati određeni proizvod, kao što su razine kakvoće, radne značajke, sigurnost ili dimenzije, uključujući zahtjeve koji se odnose na naziv pod kojim se proizvod prodaje, terminologiju, simbole, ispitivanje i metode ispitivanja, pakiranje, obilježavanje i označivanje te postupke ocjene sukladnosti proizvoda, proizvodne metode i postupke. Direktiva 98/34/EZ primjenjuje se na sve industrijski proizvedene proizvode i sve poljoprivredne proizvode, uključujući proizvode ribarstva.
ostale zahtjeve - zahtjeve za proizvod koji utječu na životni ciklus proizvoda nakon njegova stavljanja na tržište, a posebno su uvedeni radi zaštite potrošača odnosno okoliša, kao što su uvjeti uporabe, recikliranja, ponovne uporabe i odlaganja.
propise o uslugama informacijskog društva – usluge koje se obično pružaju uz naknadu, na daljinu, elektronskim sredstvima te na osobni zahtjev primatelja usluga.
zakone, propise ili administrativne mjere kojima se zabranjuje proizvodnju, uvoz, stavljanje na tržište ili u uporabu proizvoda ili se zabranjuje pružanje ili korištenje usluge.

Tijek postupak notifikacije?

Države članice šalju obavijest Europskoj komisiji o bilo kojem nacrtu tehničkog propisa kojeg planiraju donijeti koristeći obrazac za notifikaciju. Komisija zatim zaprimljenu notifikaciju šalje svim državama članicama i određuje razdoblje mirovanja od tri mjeseca, koje počinje teći unosom notifikacije u bazu podataka TRIS (Technical Regulations Information System). Tijekom tri mjeseca mirovanja usvajanje propisa je zabranjeno, a Europska komisija i države članice mogu reagirati na nacrt propisa detaljnim mišljenjem ili komentarom.
Svaka država članica ima središnju kontaktnu točku za Direktivu 98/34, čija je obaveza da šalje notifikacije i nacrte tehničkih propisa te države Komisiji, zaprima notifikacije drugih država članica, prosljeđuje ih nacionalnim nadležnim tijelima, komorama i ostalim zainteresiranim stranama radi davanja mišljenja te šalje odgovore na notifikacije Komisiji. U Republici Hrvatskoj kontaktna točka (Informacijska središnjica) se nalazi u Ministarstvu gospodarstva.

HUP će na svojoj web stranici i putem elektronske pošte redovito obavještavati svoje članice o aktualnim notifikacijama te objedinjene zaprimljene primjedbe dostavljati nacionalnoj kontaktnoj točki.

Važne poveznice:
- Informacije o postupku 98/34:http://ec.europa.eu/enterprise/tris/index_en.htm.
- Direktiva 98/34 na hrvatskom jeziku http://ccvista.taiex.be/show.asp?link=/Fulcrum/CCVista/HR/31998L0034-HR.doc
- Uredba o postupcima službenog obavješćivanja sukladno Direktivi 98/34 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_04_40_738.html
vrh stranice