U Slavonskom Brodu i Osijeku održan PUMA seminar na temu Porezne aktualnosti 2023.

03.11.2023.

Na traženja članova HUP-a, HUP Reg. ured Osijek u okviru svojeg PUMA programa organizirao je traženi seminar na temu: „Porezne aktualnosti 2023.“ koji se održao 04. studenoga 2023. godine u Slavonskom Brodu i Osijeku.

Na interaktivnom seminaru obradile su se najnovije porezne aktualnosti, odnosno:

·         Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak

o     Ukidanje prireza i promjene stopa kod poreza na dohodak sa primjerima

o     Izjednačavanje poreznog tretmana opcijske dodjele udjela s opcijskom dodjelom dionica

o     Izmjene kod poreznog tretmana napojnica

·         Izmjene i dopune Zakona o doprinosima

o     Uvođenje olakšica koje će smanjivati osnovicu za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje sa primjerima

·         Izmjene i dopune Zakona o lokalnim porezima

o    Izmjene kod poreza na kuće za odmor

·         Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit         

o    Povećanje iznosa minimalne vrijednosti za utvrđivanje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

o   Promjene u rokovima za plaćanje         

o  Izmjene u području poreza po odbitku

·         Izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost

o    Umanjenje porezne osnovice kod nenaplaćenih potraživanja

o    Ostale izmjene

·         Izmjene i dopune Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza

o   Provedba Mnogostranih sporazuma nadležnih tijela u pogledu automatske razmjene podataka između poreznih jurisdikcija država

o   Uvođenje Uredbe Vijeća u smislu poboljšanja administrativne suradnje na području PDV-a

·         Ostale porezne novosti

o    Pregled država s kojima je Republika Hrvatska potvrdila inozemnim poreznim obveznicima uzajamnost na području povrata PDV-a

Predavači na seminaru bili su stručnjaci društva Mazars Hrvatska: Vladimir Nol i Tomislav Zaleznik.

Zbog velikog interesa članova semnar je održan u prostorijama Ekonomskog fakulteta u Osijeku, te će zbog zadovoljstva članova seminarom, HUP Reg. ured Osijek u okviru svojega PUMA programa i dalje organizirati savjetovanja na tu temu. I ovaj seminar je održan u okviru PUMA programa u Osječko-baranjskoj županiji i Brodsko-posavskoj županiji kojeg HUP Regionalni ured Osijek provodi već više od petnaest godina.

vrh stranice