EU uspostavlja nova europska partnerstva i ulaže gotovo 10 milijardi eura u zelenu i digitalnu tranziciju

23.02.2021.

Komisija je danas (23. 2. 2021.) predložila uspostavu deset novih europskih partnerstava između Europske unije, država članica i/ili industrije. Cilj je ubrzati prelazak na zelenu, klimatski neutralnu i digitalnu Europu te postići da europska industrija postane otpornija i konkurentnija. EU će osigurati financijska sredstva u iznosu od gotovo 10 milijardi eura, a partneri će ulaganjima osigurati barem isto toliko. Očekuje se da će se tim kombiniranim doprinosom mobilizirati dodatna ulaganja za potporu tranzicijama i stvoriti dugoročni pozitivni učinci na zapošljavanje, okoliš i društvo.

Cilj je predloženih institucionaliziranih europskih partnerstava:

·         poboljšati pripravnost i odgovor EU-a na zarazne bolesti,

·         razviti učinkovite zrakoplove s niskom razinom emisija ugljika za čisto zrakoplovstvo,

·         poduprijeti upotrebu obnovljivih bioloških sirovina u proizvodnji energije,

·         osigurati vodeći položaj Europe u digitalnim tehnologijama i infrastrukturama te

·         povećati konkurentnost željezničkog prijevoza.

 Deset partnerstava, od kojih se neka temelje na postojećim zajedničkim poduzećima, sljedeća su:

  1. Globalno zdravlje EDCTP3: Tim će se partnerstvom osigurati nova rješenja za smanjenje prevalencije zaraznih bolesti u supsaharskoj Africi te ojačati istraživački kapaciteti za pripremu i odgovor na ponovno pojavljivanje zaraznih bolesti u supsaharskoj Africi i diljem svijeta. Cilj mu je do 2030. razviti i uvesti barem dvije nove tehnologije za borbu protiv zaraznih bolesti te dati potporu najmanje 100 istraživačkih instituta u 30 zemalja za razvoj dodatnih zdravstvenih tehnologija za borbu protiv epidemija koje se vraćaju.
  2. Inicijativa za inovativno zdravlje: Tom će se inicijativom pomoći u stvaranju ekosustava istraživanja i inovacija u području zdravstva na razini EU-a kojim će se olakšati pretvaranje znanstvenih spoznaja u konkretne inovacije. Obuhvaćat će prevenciju, dijagnostiku, liječenje i upravljanje bolestima. Inicijativom će se pridonijeti postizanju ciljeva europskog plana za borbu protiv rakanove industrijske strategije za Europu i farmaceutske strategije za Europu.
  3. Ključne digitalne tehnologije: Obuhvaćaju elektroničke komponente, njihovo oblikovanje, proizvodnju i integraciju u sustave te softver kojim se definira njihov rad. Glavni je cilj tog partnerstva poduprijeti digitalnu transformaciju svih gospodarskih i društvenih sektora, europski zeleni plan te istraživanja i inovacije za sljedeću generaciju mikroprocesora. Zajedno s Deklaracijom o europskoj inicijativi za procesore i poluvodičke tehnologije, koju je potpisalo 20 država članica, budućim savezom za mikroelektroniku i mogućim novim važnim projektom od zajedničkog europskog interesa za poticanje revolucionarnih inovacija o kojem države članice trenutačno raspravljaju, tim partnerstvom pridonijet će se jačanju konkurentnosti i tehnološke suverenosti Europe. Više informacija dostupno je ovdje.
  4. Europa kao kružno biogospodarstvo: Tim će se partnerstvom znatno pridonijeti klimatskim ciljevima za 2030., čime će se stvoriti uvjeti za klimatsku neutralnost do 2050., te će se povećati održivost i kružnost sustava proizvodnje i potrošnje, što je u skladu s europskim zelenim planom. Cilj mu je razviti i proširiti održivu nabavu i pretvorbu biomase u biološke proizvode te poduprijeti uvođenje bioloških inovacija na regionalnoj razini uz aktivno sudjelovanje lokalnih aktera radi oživljavanja ruralnih, obalnih i perifernih regija.
  5. Čisti vodik: Tim će se partnerstvom ubrzati razvoj i uvođenje europskog vrijednosnog lanca za tehnologije čistog vodika, čime će se pridonijeti održivim, dekarboniziranim i potpuno integriranim energetskim sustavima. Zajedno sa savezom za čisti vodik pridonijet će se postizanju ciljeva Unije iznesenih u strategiji EU-a za vodik za klimatski neutralnu Europu. Usredotočit će se na proizvodnju, distribuciju i skladištenje čistog vodika te na opskrbne sektore koji se teško dekarboniziraju, kao što su teška industrija i prijevoz teškog tereta.
  6. Čisti zračni promet: Tim se partnerstvom zračni promet usmjerava prema klimatskoj neutralnosti ubrzavanjem razvoja i uvođenja disruptivnih rješenja u području istraživanja i inovacija. Cilj mu je razviti sljedeću generaciju iznimno učinkovitih zrakoplova s niskom razinom emisija ugljika koji upotrebljavaju nove izvore energije, motore i sustave, čime će se poboljšati konkurentnost i zapošljavanje u zrakoplovnom sektoru, što će biti posebno važno za gospodarski oporavak.
  7. Europske željeznice: Tim će se partnerstvom ubrzati razvoj i uvođenje inovativnih tehnologija, posebno digitalnih i automatiziranih, kako bi se postigla radikalna transformacija željezničkog sustava i ostvarili ciljevi europskog zelenog plana. Poboljšanjem konkurentnosti poduprijet će se tehnološko vodstvo Europe u željezničkom sektoru.
  8. Istraživanje o upravljanju zračnim prometom na jedinstvenom europskom nebu 3: Cilj je inicijative ubrzati tehnološku transformaciju upravljanja zračnim prometom u Europi te ga prilagoditi digitalnog dobu, postići da europski zračni prostor postane najučinkovitiji i ekološki najprihvatljiviji prostor za letenje u svijetu te poduprijeti konkurentnost i oporavak europskog zrakoplovnog sektora nakon krize uzrokovane koronavirusom.
  9. Pametne mreže i usluge: Tim će se partnerstvom poduprijeti tehnološka suverenost pametnih mreža i usluga u skladu s novom industrijskom strategijom za Europu, novom strategijom EU-a za kibersigurnost i paketom instrumenata za 5G. Njegov je cilj pomoći u rješavanju društvenih izazova i omogućiti digitalnu i zelenu tranziciju te poduprijeti tehnologije koje će pridonijeti gospodarskom oporavku. Njime će se europskim akterima omogućiti i razvoj tehnoloških kapaciteta za 6G sustave kao temelja za buduće digitalne usluge do 2030. Više informacija dostupno je ovdje.
  10. Mjeriteljstvo: Cilj je partnerstva ubrzati globalno vodstvo Europe u istraživanjima u području mjeriteljstva uspostavom samoodrživih europskih mreža mjeriteljstva usmjerenih na podupiranje i poticanje novih inovativnih proizvoda, odgovaranjem na društvene izazove te omogućavanjem učinkovitog osmišljavanja i provedbe propisa i standarda na kojima se temelje javne politike.

 Sljedeći koraci

Prijedlog uredbe, jedinstveni temeljni akt o osnivanju devet zajedničkih poduzeća na temelju članka 187. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), donijet će Vijeće Europske unije nakon savjetovanja s Europskim parlamentom i Gospodarskim i socijalnim odborom. Zaseban prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mjeriteljskom partnerstvu na temelju članka 185. UFEU-a donijet će se nakon savjetovanja s Gospodarskim i socijalnim odborom.

 Kontekst

Europska partnerstva jedan su od pristupa u okviru novog programa EU-a za istraživanja i inovacije za razdoblje 2021. – 2027. Obzor Europa. Njima se mobiliziranjem javnih i privatnih resursa nastoji poboljšati i ubrzati razvoj i prihvaćanje novih inovativnih rješenja u različitim sektorima. Isto tako, njima će se pridonijeti ciljevima europskog zelenog plana i ojačati europski istraživački prostor. Partnerstva su otvorena za širok raspon javnih i privatnih partnera, kao što su industrija, sveučilišta, istraživačke organizacije, tijela koja pružaju javne usluge na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili međunarodnoj razini te organizacije civilnog društva, uključujući zaklade i nevladine organizacije.

 Dodatne informacije dostupne su na poveznici:

Europska partnerstva 

vrh stranice
vrh stranice