EK: donesena prva europska strategija za plastiku

17.01.2018.

Jučer (16. siječnja 2018) je donesena prva europska strategija za plastiku, koja je dio postupka prelaska na kružno gospodarstvo.

Tom će se strategijom okoliš zaštititi od onečišćenja plastikom i istovremeno poticati rast i inovacije; tako će zahtjevna situacija dati pozitivne rezultate za budućnost Europe.

Promjena načina na koji se proizvodi dizajniraju, proizvode, upotrebljavaju i recikliraju u EU-u ima čvrstu poslovnu osnovu: preuzimanjem vodeće uloge u tom prelasku stvorit će se nove prilike za ulaganja i otvoriti nova radna mjesta. U skladu s novim planovima, do 2030. sva će plastična ambalaža na tržištu EU-a biti prikladna za recikliranje, potrošnja plastike za jednokratnu upotrebu smanjit će se, a namjerna upotreba mikroplastike bit će ograničena.

Ovom strategijom za plastiku postavljaju se temelji novog kružnog gospodarstva u koje je uključena plastika te se prema njemu usmjeravaju ulaganja. Tako će se smanjiti količina plastičnog otpada na kopnu, u zraku i u moru te će se stvoriti nove prilike za inovacije, konkurentnost i otvaranje visokokvalitetnih radnih mjesta. To je prilika da europska industrija zauzme vodeći položaj na svjetskoj razini u području novih tehnologija i materijala, a potrošači će lakše moći donositi odluke koje su dobre za okoliš.

U Europi svake godine nastane 25 milijuna tona plastičnog otpada, od čega se manje od 30 % prikuplja radi recikliranja. U svijetu plastika čini 85 % otpada na plažama. Plastika se čak uvlači građanima u pluća i u hranu koju jedu, a još nije poznat učinak mikroplastike u zraku, vodi i hrani na zdravlje. Nova strategija EU-a za plastiku temelji se na prethodnom radu Komisije i usmjerena je na izravno rješavanje problema.

Donesenom strategijom za plastiku promijenit će se način na koji se proizvodi dizajniraju, proizvode, upotrebljavaju i recikliraju u EU-u. Prečesto se događa da se u proizvodnji, upotrebi i odlaganju plastike ne uzimaju u obzir ekonomske koristi kružnog pristupa. Tako se nanosi šteta okolišu.

Cilj je zaštititi okoliš i istovremeno stvoriti temelj novoga gospodarstva u koje je uključena plastika, tako da se u dizajnu i proizvodnji u potpunosti poštuju potrebe u pogledu ponovne upotrebe, popravka i recikliranja te razvijaju održiviji materijali.

Europa je u najboljem položaju da predvodi taj prelazak. Tim će se pristupom stvoriti nove prilike za inovacije, konkurentnost i otvaranje radnih mjesta. Uz strategiju za plastiku Komisija je donijela i okvir za praćenje, koji se sastoji od deset ključnih pokazatelja, kojima su obuhvaćene sve faze ciklusa i kojima će se mjeriti napredak prelaska na kružno gospodarstvo na razini EU-a i na nacionalnoj razini.
U okviru te nove strategije Europska unija će:
 • recikliranje učiniti isplativim za poduzeća: izradit će se nova pravila o ambalaži kako bi se povećale mogućnost recikliranja plastike koja se upotrebljava na tržištu i potražnja za recikliranom plastikom. Budući da će se prikupljati više plastike, bit će potrebna bolja i naprednija postrojenja za recikliranje te bolji i standardiziraniji sustav za odvojeno prikupljanje i razvrstavanje otpada u EU-u. Tako će se uštedjeti stotinjak eura po prikupljenoj toni plastičnog otpada, a ostvarit će se i veća dodana vrijednost za konkurentniju i snažniju industriju plastike,
 • smanjiti količinu plastičnog otpada: europskim zakonodavstvom već je ostvareno znatno smanjenje upotrebe plastičnih vrećica u nekoliko država članica. Novi planovi bit će usmjereni na druge vrste plastike za jednokratnu upotrebu i ribolovni pribor te će se podržavati nacionalne kampanje za podizanje razine osviještenosti i raditi na utvrđivanju opsega novih pravila na razini EU-a koja će se predložiti tijekom 2018. na temelju savjetovanja s dionicima i prikupljenih dokaza. Komisija će provesti i mjere za ograničavanje upotrebe mikroplastike u proizvodima te će se utvrditi način označivanja biorazgradive plastike i plastike koja se može kompostirati,
 • zaustaviti bacanje otpada u more: novim pravilima o lučkim uređajima za prihvat rješavat će se problem otpada u moru, uključujući mjere kojima će se osiguravati da se otpad nastao na brodovima ili prikupljen na moru ne ostavlja ondje, nego da se vrati na kopno i da se ondje njime gospodari na odgovarajući način. Uključene su i mjere za smanjenje administrativnog opterećenja za luke, brodove i nadležna tijela,
 • poticati ulaganja i inovacije: Komisija će nacionalnim tijelima i europskim poduzećima dati smjernice o tome kako da maksimalno smanje količinu nastalog plastičnog otpada. Povećat će se potpora inovacijama; s dodatnih 100 milijuna eura financirat će se razvoj pametnih plastičnih materijala koji se mogu bolje reciklirati, čime će postupak recikliranja postati učinkovitiji, a opasne i onečišćujuće tvari moći će se pratiti i uklanjati iz reciklirane plastike,
 • poticati promjene u svijetu: dok čistimo vlastito dvorište unutar Europske unije, surađivat ćemo i s partnerima iz cijelog svijeta kako bismo pronašli globalna rješenja i uspostavili međunarodne standarde. Osim toga, i dalje ćemo podupirati druge kao što smo to učinili čišćenjem rijeke Gangesa u Indiji.

Sljedeći koraci:
 • Predložena nova Direktiva o lučkim uređajima za prihvat sada se šalje Europskom parlamentu i Vijeću na donošenje.
 • U skladu sa zahtjevima za bolju regulativu, Komisija će kasnije ove godine predstaviti prijedlog o plastici za jednokratnu uporabu.
 • Dionici do 12. veljače 2018. mogu dati svoj doprinos otvorenom javnom savjetovanju.
 • Komisija će započeti reviziju Direktive o ambalaži i ambalažnom otpadu te pripremiti smjernice za odvojeno prikupljanje i razvrstavanje otpada, koje će se objaviti 2019.

Kontekst:
Strategija za plastiku oblikovana je u duhu Paketa o kružnom gospodarstvu iz 2015.
Inicijative koje je Kolegij danas donio u sljedećem su obliku:
 • Komunikacija o europskoj strategiji za plastiku u kružnom gospodarstvu
 • Komunikacija o povezanosti kemikalija, proizvoda i otpada
 • Okvir za praćenje kružnog gospodarstva
 • nova Direktiva o lučkim uređajima za prihvat.
Nadopunjuju ih Izvješće o kritičnim sirovinama i Izvješće o oksoplastici.

Strategijom za plastiku znatno će se pridonijeti i postizanju ciljeva održivog razvoja do 2030. te ciljeva Pariškog sporazuma s obzirom na klimatske promjene.

EU je poduzeo važne korake uvođenjem zahtjeva da države članice moraju donijeti mjere za smanjenje potrošnje plastičnih vrećica te za praćenje i smanjenje količine morskog otpada. Dobri su izgledi da će u budućnosti biti razvijena inovativna kružna industrija plastike u cijelom svijetu.

Dodatne informacije možete pronaći u samom tekstu Strategije za plastiku:

Strategija za plastiku
Aneksi Strategije dostupni su ovdje.
vrh stranice
vrh stranice