Temeljna načela djelovanja


 • Privatnim sektorom generiran dinamičan, održiv rast hrvatskog gospodarstva
 • Efikasan i za gospodarstvo poticajan porezni sustav
 • Vladavina prava i učinkovitost pravne države
 • Efikasna i javna uprava i javni sektor
 • Zaštita ravnopravnog tržišnog natjecanja
 • Fleksibilno tržište rada i kompetentna radna snaga
 • Standardi dobrog upravljanja i društvene odgovornosti trgovačkih društava

Principi djelovanja HUP-a

Privatnim sektorom generiran dinamičan, održiv rast hrvatskog gospodarstva

Hitno prostorno definiranje, infrastrukturno osposobljavanje i potrebito umrežavanje poduzetničkih i tehnoloških centara i inkubatora, poduzetničkih i industrijskih zona u svim dijelovima zemlje. Pristup Hrvatske u paneuropski kumulativni carinski sustav. Redovitost podmirivanja obveza korisnika proračuna i javnih poduzeća prema privatnom sektoru. Raspoloživost i brza operativnost različitih kreditnih poticaja i garancija od državnih institucija primarno za mala i srednja poduzeća, s inovativnim sposobnostima i potencijalom rasta za internacionalno tržište.

Osiguranje kreditne i druge ekonomski opravdane sustavne podrške profitabilnim i potencijalno profitabilnim trajno dominatno izvozno orijentiranim trgovačkim društvima. Inzistiranje da realni tečaj nacionalne valute minimalno prati rast domaćih potrošačkih cijena i/ili cijena industrijskih dobara. Oblikovanje programa poticanja clusterizacije hrvatskog gospodarstva po uzoru na dobre prakse u zemljama EU s HUP-om u ulozi nacionalnog koordinatora.

Efikasan i za gospodarstvo poticajan porezni sustav

Zalaganje za postizanje konkurentnosti poreznog sustava, kao dio ukupne nacionalne konkurentnosti, po uzoru na dobru praksu novoprimljenih zemalja u EU, sa radikalnim organizacijskim restrukturiranjem, redefiniranjem ključnih poslovnih procesa i kadrovskim osposobljavanjem porezne uprave. Proširenje porezne osnovice brzim i efikasnim prodorom u brojna područja sive ekonomije i razotkrivanjem i procesiranjem korupcije.

Postizanje, u vrlo kratkom roku, prihvatljivog konsenzusa socijalnih partnera za ubrzano uvođenje jedinstvene porezne stope poreza na promet, poreza na dohodak i poreza na dobit uz prijelazno razdoblje izuzetaka. Zalaganje za ubrzano redefiniranje politike doprinosa i poreza iz i na plaće s ciljem njihovog apsolutnog i relativnog smanjenja. Efikasna primjena informacijsko komunikacijske tehnologije u utvrđivanju cjelovite/ukupne porezne osnovice, obračuna, naplate i povrata poreza i carina svih vrsta i na svim razinama po uzoru na skandinavske zemlje.

Vladavina prava i učinkovitost pravne države

Zalaganje za učinkovitije i brže vođenje sudskih procesa vezanih za gospodarski kriminal. Uključivanje HUP-a u van sudske postupke nagodbe rješavanja sporova vezano za gospodarske subjekte.

Efikasna i javna uprava i javni sektor

Radikalna transformacija državne uprave i javnog sektora u efikasni servis građana i poduzetnika. Upravljanje u državnoj upravi trebalo bi se po principima značajno približiti dobroj praksi u privatnom sektoru. Potrebno je postaviti odnosno pooštriti i učiniti transparentnim mehanizme odgovornosti svih zaposlenika, a osobito nositelja funkcija u upravi i javnom sektoru. Zalaže se da se državna i lokalna uprava te javni sektor fokusira isključivo na svoje temeljne funkcije, a da se druge djelatnosti i poslovi organizacijski izmjeste i privatiziraju te orijentiraju na slobodnu tržišnu utakmicu. To podrazumijeva i privatizaciju u cijelosti odnosno dijela pojedinih javnih poduzeća i komunalnih poduzeća.

Uvođenje različitih oblika transparentnog i efikasnog javno-privatnog partnerstva u pojedine djelatnosti javnog sektora. Traženje da se bitno ubrza postupak osnivanja novih poslovnih subjekata i ostvarivanja drugih prava iz područja uprave i javnog sektora. Zalaže se za ostvarivanje prava i mogućnosti poslovanja s upravom i javnim sektorom korištenjem informacijsko komunikacijske tehnologije. Smanjenje udjela rashoda proračuna u DBP-u za prosječno 2 indeksna poena godišnje u narednih 5 godina sa sadašnjih 53% na 43%, što je sadašnji prosjek novoprimljenih zemalja u EU. Zalaganje za brzu i učinkovitu privatizaciju nepokretne i pokretne imovine organa uprave i javnog sektora koji su izvan osnovne funkcije u svim situacijama kada je to moguće. Zalaganje za učinkoviti rad i cjelovit obuhvat djelovanja državne riznice. Zalaganje za ograničavanje državnih kapitalnih investicija.

Zaštita ravnopravnog tržišnog natjecanja

Promicanje ravnopravnog tržišnog natjecanja te beskompromisna borba s monopolima na svim razinama i njihovim lobijima. Potpora nezavisnosti rada Agencije za zaštitu ravnopravnog tržišnog natjecanja. Transparentnost kriterija u tržišnoj utakmici privatnog trgovačkog društva i javnog poduzeća. Prokazivanje monopolističkog i/ili kartelnog formiranja cijena roba i usluga i drugih oblika poslovnog ponašanja na tim osnovama. Zalaganje za dosljedno sudsko procesiranje pojava ograničavanja ravnopravnog tržišnog natjecanja.

Borba protiv sive ekonomije u raznim djelatnostima koja bitno otežava uvjete poslovanja gospodarstvenika koji se pridržavaju zakona. Javno prokazivanje falsificiranih robnih marki na tržištu, robe i usluga koje ne odgovaraju propisanoj i/ili deklariranoj kvaliteti. Ukazivanje na prodaju roba i obavljanje, davanje usluga bez plaćanja poreza. Smanjivanje sveukupne veličine raznih potpora, nesustavnosti u dodjeljivanju i neefikasnosti upotrebe što često blokira potrebite strukturne promjene. Zalaganje za ubrzanu promjenu prioriteta potpora sa sektorskih na horizontalne. Zalaganje za transparentne i sustavne kriterije za dodjelu potpora.

Uspostavljenje cjelovite javno dostupne baze sveukupnih iz svih izvora odobrenih i danih potpora i njenih primatelja/korisnika te uvjeta korištenja. Poboljšanje javne nabave u pogledu javnosti, transparentnosti i učinkovitosti sukladno dobroj praksi pojedinih zemalja EU. Uspostava sustavnih i operativnijih kriterija u proces javne nabave i značajno poboljšanje transparentnosti i efikasnosti procesa. Omogućavanje pristupa pod jednakim uvjetima postupcima javne nabave malim i srednjim trgovačkim društvima koji se po prvi put javljaju na natječaj. Uvođenje po uzoru na dobre prakse u zemljama EU javne nabave putem dražbi upotrebom informacijske tehnologije Internetom.

Fleksibilno tržište rada i kompetentna radna snaga

Zalaganje za usklađivanje razine zaštite u regulativi o radu sukladno pozitivnoj praksi zemalja za visokim stopama ekonomskog rasta u EU. Promicanje konkurentnosti troškova rada i zadržavanja zaposlenja na osnovama kompetentnosti i doprinosu poslovnim ciljevima organizacije zaposlenika. Kontinuirano osposobljavanje zaposlenika novim znanjima i umijećima počevši od obrazovnog sustava te cjeloživotnim obrazovanjem sukladno potrebama posla. Zalaganje za reformu sustava srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja koja će biti u značajnijoj mjeri usmjerena na stjecanje vještina potrebnih za rastuće izazove obavljanja budućeg posla. Partnerstvo u programima razvijanja novih ključnih upravljačkih vještina i znanja tijekom cijele profesionalne karijere.

Standardi dobrog upravljanja i društvene odgovornosti trgovačkih društava

Postizanje dobre reputacije među investicijskom i općom javnošću provedbom standarda dobrog upravljanja i standarda ekološke i društvene odgovornosti


Pridruženi kolektivni članovi su:

Postojeće i aktivne Udruge u Hrvatskoj mogu postati pridruženi član Hrvatske udruge poslodavaca.

Pridruženi član HUP-a može biti organizacija ili udruga (pravna osoba) pri čemu postoji obostrani interes za suradnjom na određenom području.

 • HURS - Hrvatska udruga računovodstvenih servisa
 • HUB - Hrvatska udruga banaka
 • HUH - Hrvatska udruga hotelijera
 • HUKU - Hrvatska udruga kreditnih unija
 • Udruženje obrtnika Viškovo – Kastav – Jelenje – Klana
 • Udruga posrednika u prometu nekretninama u RH
 • HCP-Hrvatski cestovni prijevoznici
vrh stranice