Financiranje domova za starije i nemoćne osobe u RH

24.11.2017.

Članovima HUP-Udruge zdravstvene njege, rehabilitacije i socijalne skrbi dr. Marijana Bađun s Instituta za javne financije održala je zanimljivu prezentaciju na temu Financiranje domova za starije i nemoćne osobe u Hrvatskoj. Bađun je navela kako je ključni čimbenik koji utječe na budućnost državnih rashoda za dugotrajnu skrb broj starijih (+65) i osobito starih (80+) osoba, a kako demografski trendovi pokazuju da hrvatsko stanovništvo ubrzano stari stoga ne čudi da raste i potražnja za uslugama dugotrajne skrbi za starije i nemoćne osobe.
U RH je 47 državnih domova s oko 11.000 korisnika, 97 privatnih domova s oko 5.600 korisnika no kapacitet državnih domova vrlo se malo mijenja, dok kod privatnih raste. Potražnja za smještajem u državnim domovima znatno premašuje ponudu predano je više od 70.000 zahtjeva jer je niža cijena smještaja za korisnike u državnim domovima zbog državnog subvencioniranja. Također je naglasila kako je Zakonom o socijalnoj skrbi definirano tko ostvaruje pravo na smještaj no kriteriji smještaja nisu razrađeni, tako da se često dešava da korisnici kojima treba hitan smještaj često moraju plaćati višu cijenu smještaja. Završno, Bađun daje određene preporuke proizašle iz istraživanja: potrebno je uskladiti prihode i rashode dugotrajne skrbi kako bi sustav bio dugoročno fiskalno održiv, potrebno je ubrzati donošenje pravilnika o jedinstvenoj metodologiji za utvrđivanje cijene smještaja, razraditi kriterije za prijem korisnika te država bi trebala sudjelovati u plaćanju cijene smještaja samo za financijski najugroženije.
vrh stranice