Čista energija za sve: Vijeće usvojilo preostale predmete o tržištu električne energije

22.05.2019.

EU je dovršila reformu okvira svoje energetske politike čime su osigurani regulatorni preduvjeti za prelazak na čistu energiju te se doprinosi EU-ovu ispunjavanju obveza iz Pariškog sporazuma. 22. svibnja Vijeće je usvojilo četiri preostala predmeta iz paketa „Čista energija za sve Europljane”:
Uredbu i direktivu o električnoj energiji zahvaljujući kojima tržište električne energije EU-a postaje povezanije, fleksibilnije i orijentiranije na potrošače. 
Uredbu o pripremljenosti za rizike u sektoru električne energije kojom se nastoji zajamčiti sigurnost opskrbe električnom energijom u kriznim situacijama. 
Paketom je obuhvaćena i reforma uloge te funkcioniranja Agencije za suradnju energetskih regulatora (ACER).

Donošenje ovih četiriju predmeta posljednji je korak u zakonodavnom postupku i stupit će na snagu nakon objave u Službenom listu.

Direktiva i uredba o električnoj energiji
Cilj novog regulatornog okvira za tržište električne energije EU-a je da ono bude konkurentno, fleksibilnije i orijentirano na potrošače. Njime se daje više prava potrošačima te im se omogućuje da sudjeluju na tržištu kao aktivni kupci. Smatra se da zato što će opskrbljivači električnom energijom moći određivati svoje cijene, ograničit će se narušavanje tržišta, povećat će se konkurentnost i smanjiti cijene za potrošače. Zahvaljujući novim pravilima o trgovini i uravnoteženju odgovornosti elektroenergetski sustav moći će primiti promjenjivu proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. Naposljetku, nova pravila uključuju novi okvir za mehanizme za razvoj kapaciteta s graničnom vrijednošću emisije od 550 gr CO2 koji potječu od fosilnih goriva po Kwh električne energije.

Pripremljenost za rizike u sektoru električne energije
Novim okvirom za sprečavanje elektroenergetskih kriznih situacija, pripremu za njih te upravljanje njima povećat će se energetska sigurnost diljem EU-a. U skladu s novom uredbom države članice morat će izraditi planove pripremljenosti za rizike na temelju regionalnih i nacionalnih scenarija za krizne situacije. Uredbom se osigurava veća suradnja te jednostavnije pružanje pomoći među državama članicama u slučaju elektroenergetske krizne situacije.

ACER
Novom uredbom ažuriraju se uloga i funkcioniranje ACER-a. To uključuje i reviziju zadaća i kompetencija ravnatelja i Odbora regulatora. Jača se i ACER-ova uloga u pružanju potpore regulatornom nadzoru europskih tijela u području energetike.

Osnovne informacije i sljedeći koraci
Europska komisija predstavila je svoj paket prijedloga pod nazivom „Čista energija za sve Europljane” u studenome 2016. On sadrži osam zakonodavnih akata kojima se doprinosi oblikovanju energetske unije te ispunjavanju obveza EU-a iz Pariškog sporazuma. Budući da su četiri zakonodavna akta već stupila na snagu, današnjim donošenjem preostalih četiriju predmeta upotpunjuje se paket. Ta četiri predmeta biti će objavljena u Službenom listu EU-a. Stupit će na snagu 20 dana nakon objave.
vrh stranice
vrh stranice