Zakonodavstvo i propisi

Vlada Republike Hrvatske je 24. siječnja 2013. na svojoj 73. sjednici usvojila Nacrt prijedloga zakona o kemikalijama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU).
Zakon o kemikalijama ("Narodne novine", broj 150/2005) donesen je radi usklađivanja nacionalnog zakonodavstva u području kemikalija sa pravnom stečevinom Europske unije u poglavlju 1. Sloboda kretanja roba, poglavlju 2. Sloboda pružanja usluga i poslovni nastan i poglavlju 27. Okoliš.
Prijedlogom Zakona se radi zaštite života i zdravlja ljudi te zaštite okoliša od štetnog djelovanja kemikalija propisuju uvjeti koje moraju ispunjavati pravne i fizičke osobe za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija te uvjeti za obavljanje uslužnih ili posredničkih poslova, pri kojima ne dolaze u neposredan doticaj s kemikalijama.

Novina u odnosu na važeći Zakon o kemikalijama, je jasno propisivanje odgovornosti pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija (članak 5.) te odgovornosti samih korisnika (članak 6.).
Nadalje, novinu također predstavljaju odredbe o imenovanju Ministarstva zdravlja kao nadležnog tijela za provedbu zakonskog prijedloga te definiranje suradnje sa Hrvatskim zavodom za toksikologiju i antidoping vezano za obavljanje stručnih poslova u smislu članka 7. stavka 3. zakonskog prijedloga.

Predmetne obveze odnose se na sigurnosno-tehnički list, naljepnicu na pakiranju kemikalije, ispitivanje kemikalija te zabrane i ograničenja za kemikalije na koje će se izravno primjenjivati Uredba 1907/2006 (Uredba REACH).

Na jednaki način subjekti u poslovanju s kemikalijama će od 1. srpnja 2013. godine biti u obvezi u pogledu razvrstavanja, označavanja i pakiranja kemikalija primjenjivati odredbe Uredbe (EZ) br. 1272/2008 (CLP Uredba), dok će se u odnosu na pristojbe i naknade u postupcima pred Europskom agencijom za kemikalije izravno primjenjivati Uredba 440/2010 i Uredba 340/2008.

Od 1. srpnja 2013. godine na uvoz i izvoz opasnih kemikalija će se primjenjivati međunarodni ugovori kojih je Republika Hrvatska stranka, posebni propisi kojima su određene robe koje se uvoze i izvoze na temelju dozvola i odredbe Uredbe (EZ) br. 689/2008.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija moraju ispunjavati propisane uvjete u pogledu građevina u kojima obavljaju djelatnost, odgovarajuće opreme, radnika te odgovorne osobe visoke stručne spreme odgovarajućeg usmjerenja pod čijim se nadzorom obavljaju svi dijelovi rada s opasnim kemikalijama, zdravstvene sposobnosti radnika i odgovorne osobe, osobne zaštitne opreme za svakog radnika koji obavlja poslove s kemikalijom, osiguranja sredstva za pružanje prve pomoći i dekontaminacije te za održavanje opće higijene prostorija i osobne higijene radnika.

Bitna novina u odnosu na važeći Zakon o kemikalijama sastoji se u činjenici da se zakonskim prijedlogom organizacija, provedba i provjera znanja o zaštiti od opasnih kemikalija, stjecanja znanja o zaštiti od opasnih kemikalija te izdavanje potvrde o stečenom znanju povjerava zdravstvenim ustanovama odnosno pravnim osobama koje prije ishođenja odobrenja za obavljanje navedenih aktivnosti moraju ispuniti propisane uvjete u pogledu stručnih radnika, odgovarajućih prostorija i uređaja za provedbu nastave te u pogledu odgovarajućeg iskustva u organizaciji i provedbi nastave i provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija.

Novinu u zakonskom prijedlogu nadalje čini revidiranje inspekcijskih ovlasti sanitarne inspekcije pri provedbi inspekcijskih nadzora nad kemikalijama.
vrh stranice