Vijeće produljilo režim kibersankcija do 18. svibnja 2021.

15.05.2020.

Vijeće je jučer (14. svibnja 2020.) donijelo odluku o produljenju okvira mjera ograničavanja protiv kibernapada koji predstavljaju prijetnju EU-u ili njegovim državama članicama za još godinu dana, odnosno do 18. svibnja 2021.

Europska unija stoga će i dalje moći uvoditi ciljane mjere ograničavanja za osobe ili subjekte umiješane u kibernapade koji imaju znatan učinak i predstavljaju vanjsku prijetnju EU-u ili njegovim državama članicama. Mjere ograničavanja mogu se uvoditi i kao odgovor na kibernapade usmjerene protiv trećih zemalja ili međunarodnih organizacija kada se takve mjere smatraju potrebnima za postizanje ciljeva zajedničke vanjske i sigurnosne politike (ZVSP).

Osnovnu svrhu i dalje predstavlja odvraćanje od kiberaktivnosti usmjerenih protiv EU-a ili njegovih država članica i odgovaranje na njih. Mjere ograničavanja uključuju zabranu osobama da putuju u EU te zamrzavanje imovine osoba i subjekata. Osim toga, osobama i subjektima iz EU-a zabranjeno je stavljati novčana sredstva na raspolaganje onima koji su uvršteni na popis.

Odluka je donesena tek nekoliko dana nakon izjave Europske unije i njezinih država članica o zlonamjernim kiberaktivnostima kojima se iskorištava pandemija koronavirusa, u kojoj je istaknuta odlučnost EU-a da spriječi i suzbije zlonamjerne kiberaktivnosti, da odvraća od njih te na njih odgovori, među ostalim u okviru šireg odgovora na krizu uzrokovanu bolešću COVID-19.

Kontekst

Tijekom posljednjih godina EU je povećao svoju otpornost na kiberprijetnje i zlonamjerne kiberaktivnosti, kao i svoju sposobnost da ih spriječi, suzbije, da odvraća od njih i na njih odgovori, radi zaštite europske sigurnosti i interesa.

EU je u lipnju 2017. pojačao svoj odgovor uspostavom okvira za zajednički diplomatski odgovor EU-a na zlonamjerne kiberaktivnosti („alati za kiberdiplomaciju”). Tim se okvirom EU-u i njegovim državama članicama omogućuje primjena svih mjera ZVSP-a, među ostalim mjera ograničavanja, ako je to potrebno, u cilju sprečavanja i suzbijanja zlonamjernih kiberaktivnosti usmjerenih na integritet i sigurnost EU-a i njegovih država članica, kao i odvraćanja od njih te odgovaranja na njih.

Vijeće je nedavno, u travnju 2019., donijelo uredbu pod nazivom „Akt o kibersigurnosti”, kojom se uvode sustav programâ certifikacije na razini EU-a i agencija EU-a za kibersigurnost, koja će preuzeti zadaće postojeće Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost.

Pravni okvir kojim se uspostavlja režim kibersankcija donesen je u svibnju 2019., čime je stvorena osnova kojom se EU-u omogućuje uvođenje ciljanih mjera ograničavanja kao odgovor na kibernapade.

EU je i dalje predan osiguravanju globalnog, otvorenog, stabilnog, mirnog i sigurnog kiberprostora te stoga ponovno podsjeća da je potrebno jačati međunarodnu suradnju u svrhu promicanja poretka utemeljenog na pravilima u tom području.

 

vrh stranice
vrh stranice