Tumačenja

Za izradu tumačenja pojedinih odredbi granskog kolektivnog ugovora ugostiteljstva ovlašteno je posebno
Tijelo za tumačenje KUU, koje je osnovano s ciljem prevladavanja pojedinih spornih situacija koje se u
praksi događaju u primjeni ovog kolektivnog ugovora. Tijelo čine 3 predstavnika poslodavaca i 3 sindikata,
potpisnika granskog KUU.

Ukoliko je potrebno članicama samo pojasniti određene odredbe KUU ista pojašnjenja daju pravnici - stručne
službe HUP-a, te je primjerice na taj način izrađen odgovor vezan za definiranje druge smjene prema KUU:
Zakon o radu u članku 50. definira što je rad u smjenama – Organizacija rada kod poslodavca prema kojoj dolazi do izmjene radnika na istom radnom mjestu u skladu s rasporedom radnog vremena, koji može biti prekinut i neprekinut, uključujući izmjenu smjena.

Kolektivni ugovor ugostiteljstva u članku 30. propisuje kako radnik za rad u drugoj smjeni u slučaju stalnog smjenskog rada ima pravo na povećanje plaće od 10%.
Vezano uz ovu odredbu, Tijelo za tumačenje odredaba Kolektivnog ugovora ugostiteljstva donijelo je tumačenje
da radnik ima pravo na povećanje plaće u iznosu od 10% za slučaj kada se u jednakim ritmovima izmjenjuje raspored rada radnika za sate na radu u drugoj smjeni.

Zakon o radu ne propisuje što se smatra drugom smjenom, već jedino člankom 48. st. 1. propisuje da se noćnim radom smatra rad od 22 do 6 sati ujutro što znači da trajanje smjena nije propisano u smislu određivanja od kojeg sata bi trajala prijepodnevna (prva), a od kojeg do kojeg sata poslijepodnevna (druga) smjena.

Navedeno je prepušteno poslodavcu da svojim aktima (Odlukom o rasporedu radnog vremena, Pravilnikom o radu…) odredi početak i završetak radnog vremena u prvoj, drugoj i trećoj smjeni.
vrh stranice