Tijela udruge

Tijela Udruge liječnika poslodavaca u ugovrnom odnosu su:  
  • Skupština Udruge
  • Izvršni odbor Udruge
  • Predsjednik Udruge
  • Koordinacije Udruge


Skupština Udruge je najviše tijelo upravljanja radom i poslovanjem Udruge koja:
  • donosi Statut Udruge, njegove izmjene i dopune, te druge opće akte određene ovim Statutom,
  • utvrđuje opću politiku rada i djelovanja, te donosi temeljne odrednice za program rada,
  • odlučuje o financijskom izvješću i utvrđuje način raspolaganja sredstvima za programsko djelovanje
  • razmatra i zauzima stajalište o izvješćima tijela Udruge u skladu s odredbama ovoga Statuta,
  • odlučuje o prestanku rada Udruge,
  • donosi Poslovnik o svom radu.

Skupština Udruge bira članove Udruge za predstavnike u Skupštini Hrvatske udruge poslodavaca sukladno Statutu HUP-a.

Izvršni odbor je kolektivno tijelo upravljanja svakodnevnim radom i poslovanjem Udruge koje imenuje i opoziva vještake i zastupnike, nadzire rad koordinacija Udruge, odlučuje o isključenju s rada ili o drugoj industrijskoj akciji, donosi odluke u svezi s kolektivnim pregovaranjem i mirnim rješavanjem sporova, imenuje, savjetuje i nadzire osobe ovlaštene za kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnog ugovora, te verificira rezultate pregovora, prenosi ovlast za sklapanje kolektivnog ugovora na Hrvatsku udrugu poslodavaca.

Predsjednik Udruge zastupa Udrugu, vodi i nadzire poslovanje, saziva sjednice Skupštine i Izvršnog odbora Udruge te im predsjeda, provodi odluke i zaključke tijela Udruge i odgovoran je za zakonitost rada Udruge.

vrh stranice