Tijela udruge

Tijela Udruge su:   

     
 Skupština Udruge;         

      Izvršni odbor Udruge;

      Koordinacije Udruge.

         

                        Skupština Udruge je najviše tijelo upravljanja radom i poslovanjem Udruge.
Skupština Udruge:
a) donosi Statut Udruge, njegove izmjene i dopune, te druge opće akte određene ovim Statutom,
b) utvrđuje opću politiku rada i djelovanja, te donosi temeljne odrednice za program rada,
c) odlučuje o financijskom izvješću i utvrđuje način raspolaganja sredstvima za programsko djelovanje dodijeljenim     iz proračuna Hrvatske udruge poslodavaca,
d) razmatra i zauzima stajalište o izvješćima tijela Udruge u skladu s odredbama Statuta,
e) odlučuje o prestanku rada Udruge,
f) donosi Poslovnik o svom radu.
Skupština Udruge bira članove Udruge za predstavnike u Skupštini Hrvatske udruge poslodavaca sukladno Statutu HUP-a.
Po potrebi Skupština može osnivati i imenovati odgovarajuća povjerenstva, kad je to potrebno radi rješavanja pojedinih pitanja, u skladu s odredbama ovoga Statuta.


Izvršni odbor je kolektivno tijelo upravljanja svakodnevnim radom i poslovanjem Udruge.
Izvršni odbor Udruge posebice je ovlašten:
a) imenovati i opozvati vještake i zastupnike,
b) nadzirati rad koordinacija Udruge,
c) odlučiti o isključenju s rada ili o drugoj industrijskoj akciji,
d) donositi odluke u svezi s kolektivnim pregovaranjem i mirnim rješavanjem sporova,
e) imenovati, savjetovati i nadzirati osobe ovlaštene za kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnog ugovora, te verificirati rezultate pregovora,
f) prenijeti ovlast za sklapanje kolektivnog ugovora na Hrvatsku udrugu poslodavaca.
Ako kolektivni pregovori i postupak mirnog rješavanja kolektivnih radnih sporova nisu uspjeli, odluku Izvršni odbor donosi samostalno ili na prijedlog ravnatelja .
Izvršni odbor Udruge rješava sva pitanja koja nisu stavljena u djelokrug kojem drugom tijelu Udruge.Radi zaštite specifičnih interesa članovi Udruge mogu osnovati Koordinacije.
Koordinacije se bave pitanjima od zajedničkog interesa za obavljanje, unapređivanje i promoviranje neke djelatnosti unutar Udruge, te se osnivaju radi lakšeg rješavanja određene problematike i razmjene iskustava s određenog područja.
Koordinacija dostavlja prijedloge, zaključke i mišljenja drugim tijelima Udruge, a može nastupati i prema vani putem za to ovlaštenih osoba Udruge ili Hrvatske udruge poslodavaca.
Izvješće o osnivanju Koordinacije dostavlja se glavnom dirketoru HUP-a i Izvršnom odboru Udruge.
Radom Koordinacije rukovodi voditelj kojeg između sebe biraju članovi Koordinacije.
Koordinaciju čini najmanje pet članova Udruge.


vrh stranice