Tijela udruge

Tijela Udruge su Skupština i Izvršni odbor Udruge.

Skupština Udruge

Skupština Udruge je najviše tijelo upravljanja radom i poslovanjem Udruge.
Skupštinu Udruge sačinjavaju članovi Udruge.

Skupština Udruge:
 • donosi Statut Udruge, njegove izmjene i dopune te druge opće akte određene Statutom,
 • utvrđuje opću politiku rada i djelovanja te donosi temeljne odrednice za program rada,
 • odlučuje o financijskom izvješću i utvrđuje način raspolaganja sredstvima za programsko djelovanje dodijeljenim iz proračuna Hrvatske udruge poslodavaca,
 • razmatra i zauzima stajalište o izvješćima tijela Udruge u skladu s odredbama Statuta,
 • odlučuje o prestanku rada Udruge,
 • donosi Poslovnik o svom radu.
Skupština Udruge bira članove Udruge za predstavnike u Skupštini Hrvatske udruge poslodavaca sukladno Statutu HUP-a.

Po potrebi Skupština može osnivati i imenovati odgovarajuća povjerenstva, kad je to potrebno radi rješavanja pojedinih pitanja, u skladu s odredbama Statuta Udruge.

Izvršni odbor Udruge

Izvršni odbor je kolektivno tijelo upravljanja svakodnevnim radom i poslovanjem Udruge.
Izvršni odbor Udruge posebice je ovlašten:
 • imenovati i opozvati vještake i zastupnike,
 • nadzirati rad koordinacija Udruge,
 • odlučiti o isključenju s rada ili o drugoj industrijskoj akciji,
 • donositi odluke u svezi s kolektivnim pregovaranjem i mirnim rješavanjem sporova,
 • imenovati, savjetovati i nadzirati osobe ovlaštene za kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnog ugovora te verificirati rezultate pregovora,
 • prenijeti ovlast za sklapanje kolektivnog ugovora na Hrvatsku udrugu poslodavaca.

 Ako kolektivni pregovori i postupak mirnog rješavanja kolektivnih radnih sporova nisu uspjeli, odluku iz alineje e) stavka 2. Izvršni odbor donosi samostalno ili na prijedlog glavnog direktora HUP-a.

Izvršni odbor Udruge rješava sva pitanja koja nisu stavljena u djelokrug kojem drugom tijelu Udruge.

Sastav Izvršnog odbora 

 • Izvršni odbor Udruge sastoji se od predsjednika, dva dopredsjednika i četiri člana.
 • Članove Izvršnog odbora bira Skupština Udruge.
 • Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri godine.
 • Izvršni odbor ostaje na dužnosti do izbora novog Izvršnog odbora.
 • Dužnost člana Izvršnog odbora je počasna.
 • Tijekom mandatnog razdoblja Izvršni odbor Udruge može izabrati za člana Izvršnog odbora najviše četiri dodatna člana Udruge.
 • Za članove Izvršnog odbora Udruge mogu biti izabrani samo poslodavci fizičke osobe koje obavljaju djelatnost sukladno odredbama zakona te vlasnici, direktori, ravnatelji ili prokuristi trgovačkih društava.
 • U slučaju da osoba koja zastupa člana Udruge u Izvršnom odboru izgubi status iz stavka 7., član Udruge dužan je pisanim putem izvijestiti Izvršni odbor o navedenoj činjenici i osobi koja će ga zastupati u Izvršnom odboru. Ako je osoba koja predstavlja člana bila izabrana za predsjednika ili dopredsjednika Izvršnog odbora, osoba koja će umjesto njega zastupati člana u Izvršnom odboru ne može preuzeti te funkcije. Ako se radilo o predsjedniku Izvršnog odbora Udruge, njegove ovlasti preuzima jedan od dopredsjednika ili jedan od članova Izvršnog odbora kojeg odredi sam Izvršni odbor.
 • Za članove Izvršnog odbora ne može se izabrati više osoba koje zastupaju istog člana Udruge.

 

vrh stranice