Tijela udruge

Tijela Udruge su:

(a) Skupština Udruge;
(b) Izvršni odbor Udruge;
(c) Koordinacije Udruge.

Tijela Udruge biraju se i opozivaju na način propisan Statutom Udruge
Skupština Udruge je najviše tijelo upravljanja radom i poslovanjem Udruge. Skupštinu čine svi članovi Udruge.

Izvršni odbor je kolektivno tijelo upravljanja svakodnevnim radom i poslovanjem Udruge. Izvršni odbor bira Skupština Udruge.

Unutar Udruge mogu se osnivati Koordinacije radi zaštite specifičnih interesa članova Udruge. Koordinacije se bave pitanjima od zajedničkog interesa za obavljanje, unaprjeđivanje i promoviranje neke djelatnosti unutar Udruge, a osnivaju se radi lakšeg rješavanja određene problematike i razmjene iskustava s određenog područja.
Koordinacija dostavlja prijedloge, zaključke i mišljenja drugim tijelima Udruge, a može nastupati i prema vani putem za to ovlaštenih osoba Udruge ili Hrvatske udruge poslodavaca. Koordinaciju čini najmanje tri člana Udruge
vrh stranice