Tijela udruge

Tijela Udruge:
1. Skupština Udruge
2. Izvršni odbor Udruge
Skupština Udruge
Skupština Udruge je najviše tijelo upravljanja radom i poslovanjem Udruge.
Skupštinu Udruge sačinjavaju svi članove Udruge.

Skupština Udruge:
  • donosi Statut Udruge, njegove izmjene i dopune te druge opće akte određene Statutom,
  • utvrđuje opću politiku rada i djelovanja te donosi temeljne odrednice za program rada,
  • odlučuje o financijskom izvješću i utvrđuje način raspolaganja sredstvima za programsko djelovanje dodijeljenim iz proračuna HUP,
  • razmatra i zauzima stajalište o izvješćima tijela Udruge u skladu s odredbama Statuta,
  • odlučuje o prestanku rada Udruge,
  • donosi Poslovnik o svom radu.
Skupština Udruge bira članove Udruge za predstavnike u Skupštini HUP sukladno Statutu HUP.
Po potrebi Skupština može osnivati i imenovati odgovarajuća povjerenstva, kad je to potrebno radi rješavanja pojedinih pitanja, u skladu s odredbama Statuta.

Izvršni odbor Udruge
Izvršni odbor je kolektivno tijelo upravljanja svakodnevnim radom i poslovanjem Udruge.
Izvršni odbor Udruge posebice je ovlašten:

a) imenovati i opozvati vještake i zastupnike,
b) nadzirati rad koordinacija Udruge,
c) odlučiti o isključenju s rada ili o drugoj industrijskoj akciji,
d) donositi odluke u svezi s kolektivnim pregovaranjem i mirnim rješavanjem sporova,
e) imenovati, savjetovati i nadzirati osobe ovlaštene za kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnog ugovora te verificirati rezultate pregovora,
f) prenijeti ovlast za sklapanje kolektivnog ugovora na HUP.

Ako kolektivni pregovori i postupak mirnog rješavanja kolektivnih radnih sporova nisu uspjeli, odluku iz točke c) stavka 2., Izvršni odbor donosi samostalno ili na prijedlog glavnog direktora HUP ili osoba iz točke e) stavka 2.

Izvršni odbor Udruge rješava sva pitanja koja nisu stavljena u djelokrug kojem drugom tijelu Udruge.
vrh stranice