Tijela udruge

Tijela Udruge su:

Skupština Udruge, Izvršni odbor Udruge, Koordinacije Udruge.

Unutar Udruge trgovine djeluju sljedeće Koordinacije:

Koordinacija za medicinske proizvode - (prije Koordinacija specijaliziranih prodavaonica za promet na malo lijekovima i medicinskim proizvodima)
Koordinacija trgovaca motornim vozilima i servisera  
Koordinacija proizvođača i uvoznika elektrouređaja za kućanstvo i ostale namjene 
Koordinacija za duhanske proizvode
Koordinacija generalnih zastupnika proizvođača osobnih motornih vozila i lakih komercijalnih vozila
Koordinacija veledrogerija

Skupština Udruge je najviše tijelo upravljanja radom i poslovanjem Udruge.
Skupština Udruge utvrđuje opću politiku rada i djelovanja Udruge, donosi i mijenja
Statut i druge opće akte Udruge; donosi program rada i prihvaća izvještaje o provođenju programa rada, razmatra i odobrava izvješća Udruge, odlučuje o financijskom izvješću i donosi financijski plan Udruge, imenuje počasne članove Udruge, te odlučuje o drugim pitanjima određenim ovim Statutom ili drugim pravilima Udruge.
Skupštinu Udruge sačinjavaju svi članovi Udruge.

Izvršni odbor Udruge operativno upravlja radom i poslovanjem Udruge, u skladu s odlukama Skupštine.
Izvršni odbor Udruge posebice je ovlašten:
- Imenovati i razriješiti dužnosti direktora Udruge uz prethodnu suglasnost Izvršnog odbora Hrvatske udruge poslodavaca i glavnog direktora Hrvatske udruge poslodavaca,
- imenovati i opozvati vještake i zastupnike,
- u suradnji s glavnim direktorom Hrvatske udruge poslodavaca nadzirati rad direktora Udruge
- organizirati i nadzirati rad koordinacija Udruge,
- odlučiti o isključenju iz članstva Udruge,
- donositi odluke u svezi s kolektivnim pregovaranjem i mirnim rješavanjem
sporova,
- imenovati, savjetovati i nadzirati osobe ovlaštene za kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnog ugovora, te verificirati rezultate pregovora,
- prenijeti ovlast za sklapanje kolektivnog ugovora na Hrvatsku udrugu
poslodavaca.

Koordinacije se osnivaju radi zaštite specifičnih interesa i rješavanja određenih pitanja značajnih za rad
Udruge.
Koordinacije rješavaju o pitanjima od zajedničkog interesa za obavljanje,
unapređivanje i promoviranje neke djelatnosti unutar Udruge.
Koordinacija dostavlja prijedloge, zaključke i mišljenja drugim tijelima Udruge, a
može nastupati i prema vani putem za to ovlaštenih osoba Udruge.
Koordinaciju čini najmanje tri (3) člana, a članovi Koordinacije u suglasnosti s Izvršnim odbor Udruge imenuju voditelja.

vrh stranice