Tijela udruge

Tijela Udruge su:

- Skupština Udruge;
- Izvršni odbor Udruge;
- Predsjednik Udruge;
- Koordinacije Udruge.


Tijela Udruge biraju se i opozivaju na način propisan Statutom za njihov izbor.
Skupština Udruge je najviše tijelo upravljanja radom i poslovanjem Udruge.
Skupština Udruge:
- donosi Statut Udruge, njegove izmjene i dopune, te druge opće akte određene Statutom,
- utvrđuje opću politiku rada i djelovanja, te donosi temeljne odrednice za program rada,
- odlučuje o financijskom izvješću i utvrđuje način raspolaganja sredstvima za programsko
  djelovanje dodijeljenim iz proračuna Hrvatske udruge poslodavaca,
- razmatra i zauzima stajalište o izvješćima tijela Udruge u skladu s odredbama  Statuta
- odlučuje o prestanku rada Udruge,
- donosi Poslovnik o svom radu,
- imenuje i razrješava predsjednika Udruge, zamjenika predsjednika udruge i
  dopredsjednike Izvršnog odbora udruge

 Skupština Udruge bira članove Udruge za predstavnike u Skupštini Hrvatske udruge
 poslodavaca sukladno Statutu HUP-a.
 Po potrebi Skupština može osnivati i imenovati odgovarajuća povjerenstva, kad je to potrebno
 radi rješavanja pojedinih pitanja, u skladu s odredbama ovoga Statuta

 Skupštinu Udruge sačinjavaju svi članove Udruge.


Izvršni odbor je kolektivno tijelo upravljanja svakodnevnim radom i poslovanjem Udruge.
 Izvršni odbor koordinira i provodi program rada Skupštine između dvije sjednice Skupštine.
 Izvršni odbor Udruge posebice je ovlašten:
 a. imenovati i opozvati vještake i zastupnike,
 b. nadzirati rad koordinacija Udruge,
 c. odlučiti o isključenju s rada ili o drugoj industrijskoj akciji,
 d. donositi odluke u svezi s kolektivnim pregovaranjem i mirnim rješavanjem sporova,
 e. imenovati, savjetovati i nadzirati osobe ovlaštene za kolektivno pregovaranje i
    sklapanje kolektivnog ugovora, te verificirati rezultate pregovora,
 f. prenijeti ovlast za sklapanje kolektivnog ugovora na Hrvatsku udrugu poslodavaca.

Ako kolektivni pregovori i postupak mirnog rješavanja kolektivnih radnih sporova nisu uspjeli,
odluku iz alineje e) stavka 2. ovoga članka Izvršni odbor donosi samostalno ili na prijedlog
ravnatelja ili osoba iz alineje g) stavka 2. ovoga članka.
Izvršni odbor Udruge rješava sva pitanja koja nisu stavljena u djelokrug kojem drugom tijelu
Udruge


Predsjednik Udruge predstavlja i zastupa Udrugu, vodi i nadzire poslovanje, saziva sjednice
Skupštine i Izvršnog odbora te im predsjeda, provodi odluke i zaključke tijela Udruge i
odgovoran je za zakonitost rada Udruge.
Za svoj rad Predsjednik i dopredsjednici Udruge odgovaraju Skupštini Udruge.
U slučaju spriječenosti, predsjednika Udruge zamjenjuje jedan od dopredsjednika Udruge
kojeg on odredi, s istim ovlastima.

Radi zaštite specifičnih interesa članovi Udruge mogu osnovati Koordinacije.
Koordinacije se bave pitanjima od zajedničkog interesa za obavljanje, unapređivanje i
promoviranje neke djelatnosti unutar Udruge, te se osnivaju radi lakšeg rješavanja određene
problematike i razmjene iskustava s određenog područja.
Koordinacija dostavlja prijedloge, zaključke i mišljenja drugim tijelima Udruge, a može
nastupati i prema vani putem za to ovlaštenih osoba Udruge ili Hrvatske udruge poslodavaca.
Koordinaciju čini najmanje pet članova Udruge.
Izvješće o osnivanju Koordinacije dostavlja se Izvršnom odboru Udruge.
Radom Koordinacije rukovodi voditelj kojeg između sebe biraju članovi Koordinacije.


vrh stranice