Tijela udruge

Tijela Udruge:
  • Skupština Udruge
  • Izvršni odbor Udruge
Skupština Udruge

Skupština Udruge je najviše tijelo upravljanja radom i poslovanjem Udruge.

Skupštinu Udruge sačinjavaju svi članove Udruge.

Skupština Udruge:
  • donosi Statut Udruge, njegove izmjene i dopune, te druge opće akte određene Statutom,
  • utvrđuje opću politiku rada i djelovanja, te donosi temeljne odrednice za program rada,
  • odlučuje o financijskom izvješću i utvrđuje način raspolaganja sredstvima za programsko djelovanje dodijeljenim iz proračuna HUP,
  • razmatra i zauzima stajalište o izvješćima tijela Udruge u skladu s odredbama Statuta,
  • odlučuje o prestanku rada Udruge,
  • donosi Poslovnik o svom radu.
Skupština Udruge bira članove Udruge za predstavnike u Skupštini HUP sukladno Statutu HUP.

Po potrebi Skupština može osnivati i imenovati odgovarajuća povjerenstva, kad je to potrebno radi rješavanja pojedinih pitanja, u skladu s odredbama Statuta.

Izvršni odbor Udruge
Izvršni odbor je kolektivno tijelo upravljanja svakodnevnim radom i poslovanjem Udruge.

Izvršni odbor Udruge posebice je ovlašten:

a) imenovati i opozvati vještake i zastupnike,
b) nadzirati rad koordinacija Udruge,
c) odlučiti o isključenju s rada ili o drugoj industrijskoj akciji,
d) donositi odluke u svezi s kolektivnim pregovaranjem i mirnim rješavanjem sporova,
e) imenovati, savjetovati i nadzirati osobe ovlaštene za kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnog ugovora, te verificirati rezultate pregovora,
f) prenijeti ovlast za sklapanje kolektivnog ugovora na Hrvatsku udrugu poslodavaca.

Ako kolektivni pregovori i postupak mirnog rješavanja kolektivnih radnih sporova nisu uspjeli, odluku iz točke c) stavka 2. Izvršni odbor donosi samostalno ili na prijedlog glavnog direktora HUP-a ili osoba iz točke e), stavka 2.

Izvršni odbor Udruge rješava sva pitanja koja nisu stavljena u djelokrug kojem drugom tijelu Udruge.
vrh stranice