Tijela udruge

Skupština Udruge
Izvršni odbor Udruge
Koordinacije Udruge
Skupština je najviše tijelo upravljanja radom i poslovanjem Udruge.
Skupština Udruge:
 • donosi Statut Udruge, njegove izmjene i dopune, te druge opće akte određene ovim Statutom, 
 • utvrđuje opću politiku rada i djelovanja, te donosi temeljne odrednice za program rada, 
 • odlučuje o financijskom izvješću i utvrđuje način raspolaganja sredstvima za programsko djelovanje dodijeljenim iz proračuna Hrvatske udruge poslodavaca, 
 • razmatra i zauzima stajalište o izvješćima tijela Udruge u skladu s odredbama ovoga Statuta, 
 • odlučuje o prestanku rada Udruge, 
 • donosi Poslovnik o svom radu. 
Skupština Udruge bira članove Udruge za predstavnike u Skupštini Hrvatske udruge poslodavaca sukladno Statutu HUP-a.
Skupštinu Udruge sačinjavaju svi članove Udruge.

Izvršni odbor je kolektivno tijelo upravljanja svakodnevnim radom i poslovanjem Udruge.
Izvršni odbor Udruge posebice je ovlašten:
 • imenovati i opozvati vještake i zastupnike, 
 • nadzirati rad koordinacija Udruge, 
 • odlučiti o isključenju s rada ili o drugoj industrijskoj akciji, 
 • donositi odluke u svezi s kolektivnim pregovaranjem i mirnim rješavanjem sporova, 
 • imenovati, savjetovati i nadzirati osobe ovlaštene za kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnog ugovora, te verificirati rezultate pregovora, 
 • prenijeti ovlast za sklapanje kolektivnog ugovora na Hrvatsku udrugu poslodavaca. 
Izvršni odbor Udruge rješava sva pitanja koja nisu stavljena u djelokrug kojem drugom tijelu Udruge.

Koordinacije
Radi zaštite specifičnih interesa članovi Udruge mogu osnovati Koordinacije. Koordinacije se bave pitanjima od zajedničkog interesa za obavljanje, unapređivanje i promoviranje neke djelatnosti unutar Udruge, te se osnivaju radi lakšeg rješavanja određene problematike i razmjene iskustava s određenog područja.
Koordinacija dostavlja prijedloge, zaključke i mišljenja drugim tijelima Udruge, a može nastupati i prema vani putem za to ovlaštenih osoba Udruge ili Hrvatske udruge poslodavaca.
Radom Koordinacije rukovodi voditelj kojeg između sebe biraju članovi Koordinacije
vrh stranice