Tijela udruge

Skupština Udruge

  • Izvršni odbor Udruge
  • Predsjednik Udruge
  • Zamjenik/ca Predsjednika Udruge
  • Koordinacije Udruge
Skupština Udruge je najviše tijelo upravljanja radom i poslovanjem Udruge.

Skupština Udruge donosi Statut Udruge, njegove izmjene i dopune, te druge opće akte određene Statutom, utvrđuje opću politiku rada i djelovanja, donosi temeljne odrednice za program rada, odlučuje o financijskom izvješću i utvrđuje način raspolaganja sredstvima za programsko djelovanje dodijeljenim iz proračuna Hrvatske udruge poslodavaca, razmatra i zauzima stajalište o izvješćima tijela Udruge u skladu s odredbama ovoga Statuta, odlučuje o prestanku rada Udruge, donosi Poslovnik o svom radu, imenuje i razrješava Predsjednika Udruge, Zamjenika/cu Predsjednika udruge i Dopredsjednike udruge.

Skupština Udruge bira članove Udruge za predstavnike u Skupštinu Hrvatske udruge poslodavaca sukladno Statutu HUP-a.

Izvršni odbor Udruge je kolektivno tijelo upravljanja svakodnevnim radom i poslovanjem Udruge koji koordinira i provodi program rada Skupštine između dvije sjednice Skupštine.
Predsjednik Udruge predstavlja i zastupa Udrugu, vodi i nadzire poslovanje, saziva sjednice Skupštine i Izvršnog odbora te im predsjeda, provodi odluke i zaključke tijela Udruge i odgovoran je za zakonitost rada Udruge. U slučaju spriječenosti, predsjednika Udruge zamjenjuje Zamjenik/ca Predsjednika Udruge s istim ovlastima. Za svoj rad Predsjednik i Zamjenik/ca predsjednika Udruge odgovaraju Skupštini Udruge.

Radi zaštite specifičnih interesa članovi Udruge mogu osnovati Koordinacije.
Koordinacije se bave pitanjima od zajedničkog interesa za obavljanje, unapređivanje i promoviranje određene djelatnosti unutar Udruge, te se osnivaju radi lakšeg rješavanja specifične problematike i razmjene iskustava s određenog područja. Koordinacija dostavlja prijedloge, zaključke i mišljenja drugim tijelima Udruge, a može nastupati i prema drugim tijelima putem za to ovlaštenih osoba Udruge ili Hrvatske udruge poslodavaca.vrh stranice