TAXUD stranica s objašnjenjima o carinskim pitanjima

09.04.2020.

Dostavljamo ažurirane Smjernice za carinska pitanja koja se odnose na hitno stanje COVID-19 i podatke s TAXUD stranice Europske komisije: https://ec.europa.eu/taxation_customs/covid-19-taxud-response/guidance-customs-issues-related-covid-19-emergency_en

Stranica se sastoji od više poglavlja:

Kao rezultat krize nastale pandemijom COVID-19, pojavila su se pitanja koja se odnose na primjenu carinskih odredbi koje se odnose na carinski postupak odlučivanja, carinske postupke i carinske formalnosti . Za posebne slučajeve navedene u nastavku, identificirano je nekoliko postojećih odredbi koje pružaju valjana rješenja u izuzetnim okolnostima. Cilj ove stranice je, dakle, pružiti smjernice zainteresiranim dionicima o praktičnim rješenjima datim u trenutnom zakonskom okviru kako bi se osigurala ujednačena primjena UCC-a čak i u ovo doba krize. Kako se situacija može brzo razvijati i podrazumijevati daljnje smjernice o dodatnim pitanjima, ova je napomena zamišljena kao evoluirajući dokument koji će se prema potrebi ažurirati.

 

E-trgovina - Ovlaštenje za carinsko predstavljanje


Zbog privremene nedostupnosti osoblja, poštanski se operateri diljem Europe trude boriti se s isporukom ogromnih količina pošiljki e-trgovine i ispuniti svoje obveze univerzalne usluge. S istom se situacijom suočavaju ekspresni prijevoznici i carinski agenti koji djeluju u ime potrošača radi puštanja u slobodni promet pošiljki male vrijednosti (vrijednost ispod 150 €).

Dobivanje ovlasti od primatelja koji bi mogli biti ometani od posljedica pandemije COVID-19 može predstavljati značajan dodatni administrativni teret za sve ove kategorije gospodarskih subjekata.

U drugom podstavku članka 19. stavka 2. UCC omogućuje carinskim vlastima da odustanu od zahtjeva da dokažu da je osoba zastupana (tj. Primatelj) osigurala opunomoćenje.

S obzirom na posebne okolnosti povezane s krizom COVID-19, carinske vlasti su mogle tijekom razdoblja krize primijeniti ovu odredbu bez da traže bilo kakve dokaze o osnaživanju od poštanskih operatora, ekspresnih prijevoznika ili carinskih agenata za aktivnosti carinjenja koje obavljaju u ime primatelja .

 

Carinske odluke


Nove prijave za carinske odluke - samo bitne 

[Ažurirano 8. travnja 2020.]

U trenutnim izvanrednim okolnostima, gospodarski subjekti mogu zahtijevati neka hitna carinska odobrenja kako bi osigurali funkcioniranje opskrbnog lanca i slobodan protok neophodnih roba potrebnih u državama članicama.

Članak 22. stavak 2. UCC i članak 11. Delegirane uredbe UCC-a (EU) 2015/2446 obvezuju carinska tijela da prihvate zahtjeve za rješenje koje ispunjavaju sve uvjete. Stoga carinska tijela nisu zakonski ovlaštena odbiti zahtjeve za carinske odluke koji ispunjavaju zakonske uvjete.

U trenutnim okolnostima, preporučljivo je da trgovci carinama stave na raspolaganje što je više moguće relevantnih informacija, na daljinski način, omogućavajući im da provjere kriterije za davanje potrebnog odobrenja.

Međutim, u postojećoj situaciji, gospodarski subjekti se snažno potiču da podnose zahtjev samo za bitne carinske odluke kako bi se carinska tijela mogla usredotočiti na najnužnije zahtjeve.

Produljenje roka za donošenje odluka o već poslanim prijavama

Posljednji podstavak članka 22. stavka 3. UCC-a predviđa odstupanje od 120-dnevnog općeg roka utvrđenog istom odredbom za donošenje carinskih odluka i / ili za izdavanje odobrenja.

Ova odredba omogućava produženje roka za donošenje odluke na zahtjev podnositelja zahtjeva, kada podnositelju zahtjeva potrebno dodatno vrijeme da osigura ispunjenje relevantnih uvjeta i kriterija. To bi se moglo dogoditi, na primjer, u slučajevima kada podnositelji zahtjeva ne mogu dopustiti carinama da uđu i pregledaju njihove prostorije zbog ograničenja kretanja i karantenskih mjera. U takvim bi slučajevima od carinskih vlasti mogli zatražiti odgodu takvog posjeta zbog ograničenja koja primjenjuju u nekoliko država članica. Takvi bi zahtjevi predstavljali zahtjeve ekonomskih subjekata za proširenjima da izvrše prilagodbe kako bi se osiguralo ispunjavanje uvjeta i kriterija.

 

Carinski dugovi i garancije


Mogućnost  da se uzmu u obzir ozbiljne poteškoće gospodarskih subjekata

Kada je riječ o eventualnim nemogućnostima plaćanja, iako ne postoji izuzeće, nekoliko odredbi važećeg zakonodavstva omogućuju carinskim tijelima, za svaki slučaj, da uzmu u obzir ozbiljne ekonomske ili socijalne poteškoće u odnosu na dužnika, a na zahtjev njih operatera i podliježu općem poštivanju uvjeta predviđenih tim odredbama. Na operateru je da dokumentira vjerojatnost ekonomskih i socijalnih poteškoća:

  • Članak 45. stavci 2. i 3. UCC dopuštaju carini da obustavi provedbu carinske odluke, čak i bez jamstva, ako je utvrđena na temelju dokumentirane procjene da bi takvo jamstvo moglo uzrokovati dužnika ekonomsku i socijalne poteškoće;
  • Članak 112 (1) i (3) UCC predviđa da se carinska tijela mogu suzdržati od traženja jamstva ili naplate kreditne kamate ako se utvrde na temelju dokumentirane procjene da bi to stvorilo ozbiljne ekonomske ili socijalne poteškoće;
  • Članak 114. (3) UCC dopušta carini da se suzdrži od naplate zaostalih kamata ako se utvrdi na temelju dokumentirane procjene da bi to stvorilo ozbiljne ekonomske ili socijalne poteškoće;
  • Članak 89. stavak 3. UCC DA-a predviđa da carina pod određenim uvjetima obustavi rok za plaćanje carinskog duga u odnosu na koji postoji zahtjev za otpust. Kad roba koja je podvrgnuta takvoj primjeni više nije pod carinskim nadzorom, carina neće zahtijevati jamstvo ako se utvrdi da bi pružanje takvog jamstva moglo stvoriti dužnike ekonomske i socijalne poteškoće;
  • Članak 91. stavak 2. točka (b) UCC DA predviđa obustavu roka za plaćanje carinskog duga nastalog zbog nepridržavanja, čak i bez jamstva, ako se utvrdi da bi pružanje takve garancije moglo izazvati ekonomske i socijalne poteškoće dužnika.

Prekoračenje jamstvenih ograničenja

Prekoračenje jamstvenih ograničenja nije zakonski moguće izvan okvira postojećih zakonskih odredbi o smanjenju iznosa jamstva ili o odricanju od jamstva (članci 95. stavci (3) i (3) Zakonika).  

Ipak, Komisija trenutno poduzima mjere kako bi osigurala da privremeni ulaz predmeta za žrtve katastrofe pandemije COVID-19 postane bez carina i PDV-a , čime bi se de facto odustao od zahtjeva jamstva za tu određenu robu.

Upotreba digitalnog potpisa u svrhu poduzimanja

[Ažurirano 8. travnja 2020.]

U specifičnim okolnostima pandemije COVID-19, kada bi fizički kontakti trebali biti ograničeni u najvećoj mogućoj mjeri, postavila su se pitanja da li bi bilo moguće zamijeniti tiskanu kopiju jamčevih obaveza za izdavanje sveobuhvatne garancije kako je predviđeno u Prilogu 32-03 DA & IA elektroničkim dokumentom, uključujući digitalni potpis jamca.

Ova mogućnost već postoji u članku 151. stavku 7. UCC - PU koji carinskim upravama omogućuje prihvaćanje različitog obrasca za poduzetnike sve dok ono osigurava isti pravni učinak. Ovo uključuje i prihvaćanje elektroničkog / digitalnog potpisa (umjesto ručnog), ako je to regulirano u nacionalnom zakonodavstvu.

 

Unos robe


Medicinska, kirurška i laboratorijska oprema za hitna liječenja

Unos sažetka deklaracije

Medicinska, kirurška i laboratorijska oprema nisu izuzete od obveze podnošenja ulazne zbirne deklaracije (ENS), čak ni u hitnim slučajevima. Međutim, članak 127 (7) UCC predviđa mogućnost korištenja trgovačkih, lučkih ili transportnih dokumenata u tu svrhu, pod uvjetom da ti drugi dokumenti sadrže potrebne podatke ENS-a i da su dostupni prije određenog vremenskog razdoblja prije dolazak robe u EU.

Predstavljanje robe carini

Roba koja nije iz Unije ulazi u carinsko područje EU-a mora se cariniti. Iako u načelu ne postoji mogućnost odricanja od obveze za medicinsku, kiruršku i laboratorijsku opremu, može se smatrati da je takva prezentacija ispunjena usmenom deklaracijom takve robe radi privremenog uvoza (vidjeti točku 7. (a) dolje).

Uvoz ljudskih organa i koštane srži namijenjen transplantaciji u EU

[Ažurirano 8. travnja 2020.]

Kako bi se osigurala njihova pravovremena isporuka i upotreba, carinske formalnosti uvoza organa i drugog ljudskog ili životinjskog tkiva tijekom trenutačne krize vremena trebaju biti što kraća, kako se ne bi odgodilo njihovo puštanje u slobodan promet.

Olakšanje u tom pogledu nudi izmjena i dopuna članka 138 (h) i članka 141 (1) UCC DA, koju je Komisija usvojila 3. travnja u sklopu paketa izmjena i dopuna DA. Ova odredba dopušta da se organi i drugo ljudsko ili životinjsko tkivo ili ljudska krv, ako nisu deklarirani na drugi način, smatraju deklariranim za puštanje u slobodan promet bilo kojim od radnji utvrđenih u izmijenjenom članku 141 (1) UCC DA ( izjavu bilo kojim drugim aktom). Ova bi se mogućnost trebala primijeniti i na uvoz koštane srži koji se može smatrati ljudskim organom ili tkivom za transplantaciju.

Kako bi se olakšao uvoz koštane srži u trenutnoj kriznoj situaciji, Komisija će izmjenu članka 138 (h) i članka 141 (1) UCC-DA-a retroaktivno primijeniti od 15. ožujka 2020. *. To će omogućiti uvoznicima da ovo rješenje već koriste kako bi olakšali puštanje te robe u trenutnoj kriznoj situaciji. No nacionalna nadležna tijela i dalje su odgovorna za osiguranje poštivanja relevantnih nacionalnih, EU ili međunarodnih pravila koja uređuju prijevoz i trgovinu tom robom.

* Ostale mjere sadržane u izmjeni DA UCC-a postat će primjenjive kad amandman stupi na snagu, tj. 20 dana nakon objave pravnog teksta u Službenom listu. Objava će se dogoditi nakon razdoblja u kojem Europski parlament i Vijeće moraju pomno pregledati tekst koji je Komisija usvojila 3. travnja. To razdoblje uglavnom traje dva mjeseca, ali može se produljiti.

Ostale kategorije robe

Predstavljanje robe carini

Gospodarske subjekte potiče se da koriste carinsku deklaraciju Unije ili zajednički tranzitni postupak, TIR ili prethodno podnesene carinske deklaracije kako bi ubrzali prijelaz granice i optimizirali carinsku kontrolu na vanjskim granicama EU-a.

T2L

[Ažurirano 8. travnja 2020.]

Gospodarske subjekte potiče se da premještaju robu na takav način da će imati koristi od pretpostavke statusa Unije u skladu s člankom 119 (2) UCC-DA.

Carinske vlasti mogu na nacionalnoj razini pronaći načine da privremeno prihvate skenirane kopije T2L originalnih dokumenata T2L, sve dok postoje okolnosti koje onemogućavaju pravodobnu prezentaciju originala i pod uvjetom da izvorni dokumenti ostanu dostupni za moguću kontrolu u skladu s člankom 51. stavkom 1. UCC-a.

To ostaje bez utjecaja na primjenu postupaka kontrole ili drugih postupaka administrativne pomoći, posebno u slučaju sumnje na prijevaru ili nepravilnosti.

 

Podrijetlo robe


Predstavljanje dokaza preferencijalnog podrijetla tijekom krize COVID-19

Službe Komisije informirane su o nemogućnosti nekih država članica EU-a i preferencijalnih trgovinskih partnera EU-a da dostave potvrde o podrijetlu u propisanom obliku (tj. potpisan, ovjeren pečatom i u ispravnom papirnatom obliku), kao što je to slučaj u mnogim zemljama između carinskih i gospodarskih kontakata operateri su suspendirani zbog krize COVID-19. 

Kao rezultat toga, Komisija je ispitala nekoliko načina kako osigurati nastavak povlaštene trgovine tijekom trajanja ove izvanredne situacije. Službe Komisije posebno su razmotrile mogućnost prihvaćanja kopija potvrda, kao i optimalno korištenje odobrenog statusa izvoznika kao alternativu službenim potvrdama. To će se događati samo tijekom razdoblja krize i pod određenim uvjetima. 

Službe Komisije pozvale su trgovinske partnere EU-a koji se suočavaju s takvim situacijama da obavijeste Komisiju da li bi bili zainteresirani iskoristiti ove iznimne mjere. Trgovački partneri iz EU-a, kao i države članice EU-a, također su pružili detaljne informacije o načinu na koji namjeravaju postupiti, kako bi se osigurala koordinacija i međusobna razmjena informacija o takvim dogovorima.

 

 

Carinski postupci


Roba u privremenom skladištu dulje od 90 dana

[Ažurirano 8. travnja 2020.]

Kako se maksimalno vremensko ograničenje od 90 dana za privremeno skladištenje ne može produljiti bez izmjene UCC-a, carinski dug nastaje za robu koja u tom razdoblju nije prijavljena za carinski postupak (ili je ponovno izvezena). Ako roba nije stavljena u carinski postupak ili ponovno izvezena zbog okolnosti povezanih sa širenjem bolesti COVID-19, gospodarski subjekt može se pozvati na višu silu. Carinska tijela procjenjuju svaku situaciju za svaki slučaj i, kad to opravdavaju uvjeti, primijeniti kapital u skladu s člankom 120. UCC-a ili urediti stanje robe u skladu s člankom 124. stavkom 1. točkom (h) i člankom 124 ( 1) (k) UCC, ovisno o tome je li roba konačno puštena u slobodan promet ili ponovno izvezena. Međutim, to ne bi trebalo

U tom se kontekstu primjena članka 120. stavka 2. UCC-a ne odnosi na samu pandemiju COVID-19; umjesto toga, odnosi se na različit učinak koji pandemija ima na različite gospodarske subjekte, prema njihovoj sposobnosti i spremnosti da se zaštite od takve situacije.

Drugo bi rješenje moglo biti da nositelj odobrenja za privremeno skladištenje podnese zahtjev za odobrenje carinskog skladištenja istih objekata. Nakon odobrenja, to će dati mogućnost deklariranja robe u postupku carinskog skladištenja bez promjene položaja nakon razdoblja od 90 dana koja je dostupna za privremeno skladištenje. Takve prijave trebaju se obraditi, u najvećoj mogućoj mjeri, prioritetno. Posljedično, gospodarski subjekt će obavljati oba odobrenja.

Mogućnost korištenja pojednostavljenih deklaracija bez prethodnog odobrenja

Takvu mogućnost predviđa UCC pod uvjetom da pojednostavljena deklaracija predstavlja izvanrednu ili povremenu upotrebu. Nepostojanje definicije pojma „redovita uporaba“ omogućava određenu fleksibilnost.

Rok za podnošenje dopunske izjave

Rokovi za podnošenje dopunske izjave predviđeni u članku 146. DA su određeni prema datumu upisa na račune koji se ne primjenjuju u slučajevima nepredvidivih okolnosti ili u slučaju više sile.

Prema tome, ako gospodarski subjekt ne može ispuniti rok za podnošenje dopunske deklaracije zbog razloga povezanih s pandemijom COVID-19, trebao bi što prije obavijestiti nadležni carinski ured. Zahtjev za produljenje roka treba podnijeti carinskim tijelima i opravdati se uredno obrazloženim nepredvidivim okolnostima.

Predstavljanje robe na odobrenim mjestima 

Predstavljanje robe carini moglo se obavljati na „mjestu koje su odobrila carinska tijela“ iz članka 139 (1) UCC-a. Ovo olakšavanje omogućava trgovcima da robu, npr. Kritičnu robu, predstave izravno u svojim prostorijama.

Dulji period za izmjenu deklaracija

U skladu s člankom 173. stavkom 3. UCC-a, nakon puštanja robe deklarant može zatražiti izmjenu carinske deklaracije u roku od tri godine od dana njezina prihvaćanja, kako bi ispunio obveze koje se odnose na stavljanje robe pod predmetni carinski postupak. Za deklaracije podnesene tijekom krize COVID-19, ovo bi vremensko ograničenje trebalo biti dovoljno da gospodarski subjekti zatraže izmjenu.

 

Tranzit


[Ažurirano 8. travnja 2020.]

Čini se da postupci tranzita bez problema funkcioniraju unatoč mjerama opreza koje se primjenjuju za sprečavanje izbijanja COVID-19, tj. Ograničavanja fizičkih kontakata i uporabe papirnatih dokumenata. Sljedeće mjere trebaju se primijeniti u EU-u i u zajedničkim tranzitnim zemljama.

Stavljanje robe u postupak provoza bez podnošenja carini i primanja robe na ovlaštenom mjestu (članak 233. stavak 4. točka (b) UCC)

Gospodarske subjekte se potiče da razmotre čak i šire korištenje pojednostavljenja kao što su ovlašteni pošiljatelj i ovlašteni primatelj.

Rokovi za podnošenje robe u odredišnoj carinskoj ispostavi (čl. 297 i 306 (3) IA)

Gospodarski subjekti mogu očekivati da će carinska ispostava uzeti u obzir moguća duža vremena prijevoza zbog antikoronskih mjera prilikom određivanja roka unutar kojeg će se roba predočiti u odredišnoj carinskoj ispostavi.

Kada se roba podnese odredišnom carinskom uredu nakon isteka vremenskog ograničenja zbog posebnih okolnosti odlaska COVID-19, carinsko tijelo može smatrati da kašnjenje nije bilo moguće pripisati prijevozniku.

Alternativne mjere prepoznavanja za brtvljenje (čl. 302, st. 1. IA)

Zbog posebnih okolnosti izbijanja COVID-19, tamo gdje je to moguće, mogu se prihvatiti alternativne mjere identifikacije za brtvljenje. Umjesto toga, carina će se oslanjati na opis robe ako su dovoljno precizni da omoguće lako prepoznavanje robe i navode njihovu količinu, prirodu i bilo kakve posebnosti.

Rokovi za rezultate kontrole (čl. 309. stavak 1. IA)

Rok za slanje kontrolnih rezultata može se produljiti do šest dana u iznimnim slučajevima, poput posebnih okolnosti izbijanja COVID-19.

TIR

Prijevoznici bi mogli tražiti od carinskih vlasti da omoguće uporabu postupka TIR samo na papiru, ako je to potrebno u trenutnim okolnostima u kontekstu pravila o kontinuitetu poslovanja.

Provozni prateći dokument (sigurnost), T (S) AD

Većina carinskih uprava može dostaviti ili prihvatiti T (S) AD u elektroničkom obliku, npr. Skenirani dokument ili SMS MRN broja.

Popratni dokumenti

Carinska uprava može privremeno prihvatiti tijekom kriznog razdoblja da gospodarski subjekti mogu dodati ili poslati skenirane prateće dokumente u elektroničku tranzitnu deklaraciju, npr. Prijevoznu ispravu, CMR, račun itd. Pod uvjetom da izvorni dokumenti ostanu dostupni u skladu s člankom 51. stavkom 1. UCC-a. U slučaju sumnje u istinitost ili ispravnost dokumenata, carina i dalje može zahtijevati izvorni papirni dokument.

CIM teretnica kao carinska tranzitna deklaracija za željeznički prijevoz (članci 24., 30., 33. i sljedeće TDA)

Carinske uprave mogu tijekom kriznog razdoblja privremeno prihvatiti skenirane preslike papirnatih dokumenata u kontekstu ovog postupka, pod uvjetom da izvorni dokumenti ostanu dostupni i podliježu odgovarajućim provjerama naknadno i podložne su informiranju uključenih sudionika.

 

Posebni postupci


Korištenje postupka privremenog uvoza

Današnju iznimnu situaciju treba smatrati 'katastrofom' u smislu članka 221. UCC DA-a. Stoga bi sva roba koja je dovedena na carinsko područje Unije radi suzbijanja učinaka ove 'katastrofe', tj. COVID-19, kao što su vozila hitne pomoći ili medicinska oprema, trebala biti deklarirana za privremeni uvoz s potpunim oslobađanjem od uvoza dužnost . Članak 139. UCC DA može dozvoliti da se ta roba prijavi bilo kojim drugim aktom, npr. Jedinim činom prelaska granice, u skladu s člankom 141 (1) (d) UCC DA.

Druga je mogućnost podnošenje usmene izjave u skladu s člankom 136. stavkom 1. UCC DA. Davanje obrasca utvrđenog u Prilogu 71-01 u ovom je slučaju obvezno (vidi članak 165 UCC DA), ali bi se takva odredba mogla odgoditi za 120 dana nakon puštanja robe ako carinske vlasti to dopuste (vidjeti članke 166. ( 2) UCC i 147 (2) UCC-DA).

Isti se pristup može primijeniti na privremeni ulaz medicinske, kirurške i laboratorijske opreme iz članka 222. DA bilo kojim drugim aktom, u skladu s člankom 139. DA ili usmenom izjavom na temelju članka 136. stavka 1. točke (d) DA.

Mogućnost produljenja ograničenja za ponovni izvoz robe pod privremenim uvozom

[Ažurirano 8. travnja 2020.]

Budući da su mnogi gospodarski subjekti bili dužni zatvoriti svoje prostorije i prestati s radom, možda će biti nemoguće da ponovo izveze robu deklariranu na privremeni uvoz putem karneta ATA u utvrđenom roku.

U takvim slučajevima, članak 251. stavak 3. UCC-a omogućuje vlasniku postupka da od carinskih vlasti zatraži produljenje roka za ponovni izvoz robe koja je deklarirana za privremeni uvoz u izvanrednim okolnostima (poput COVID-19). To se odnosi bez obzira na vrstu deklaracije koja se koristi za stavljanje robe u postupak privremenog uvoza. U slučaju da je karnet ATA korišten u tu svrhu, nema potrebe izdavati novi karnet ATA, jer je članak 14. Istanbulske konvencije odredba 'može'. Osim toga, člankom 7. stavkom 2. ove Konvencije carine dopuštaju dulje razdoblje od predviđenog u Prilogu i čak produžavaju početno razdoblje.

Korištenje postupka aktivne obrade

[Ažurirano 8. travnja 2020.]

Uporaba postupka aktivne obrade moguća je i mnoga roba (npr. Lijekovi) koja se može koristiti za ublažavanje krize uzrokovane pandemijom COVID-19 može imati koristi od pojednostavljenja pražnjenja utvrđenog u članku 324. stavku 1. točki (e) UCC-a. IA, sve dok je stopa uvozne carine slobodna. 

Ako se roba koja se stavlja u aktivnu preradu podvrgava ispitivanju ekonomskih uvjeta, carinske vlasti bi trebale procijeniti jesu li takvi ekonomski uvjeti ispunjeni zbog nedostupnosti prerađenog proizvoda u Uniji. Za takvu procjenu trebaju se uzeti u obzir izvanredne okolnosti uzrokovane pandemijom COVID-19 kako bi se odobrenja dobila s kratkim vremenskim ograničenjem (koje pokriva samo razdoblje do prestanka krize, npr. Tri mjeseca), uključujući količine proizvoda koji su zapravo potrebni. 

 

Izlaz robe


Brodske zalihe

Opskrba broda je roba i oprema koju posada može koristiti na brodu, a ne za izvoz. Prema članku 269. stavku 2. točki (c) UCC-a, postupak izvoza ne odnosi se na isporuke brodova. Brodovi koji napuštaju luke EU smatraju se izlaskom iz EU (čak i ako je ovo putovanje između dviju luka EU - pomorsko pravo), i zbog toga medicinska roba na brodu podliježe izvoznim formalnostima, čak i ako formalno nisu stavljene u izvozni postupak ,

Brodovi moraju imati ugrađene ljekarne (Direktiva Vijeća 92/29 / EEZ od 31. ožujka 1992. o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima za poboljšanim medicinskim tretmanom na plovilima), i stoga im treba omogućiti izlazak iz luka EU u kojima se nalaze zaštitna oprema i lijekovi. za brodske ljekarne koje se bave njihovim posadama.

Ova je specifična vrsta „brodskih zaliha“ izuzeta od izvoznih ograničenja osobne zaštitne opreme koja su primijenjena Uredbom (EU) 2020/402 od 14. ožujka 2020. godine.

Druga pitanja vezana za carinske elemente Uredbe (EU) 2020/402 obrađuju se u posebnom dokumentu. 

Radi se o neslužbenom prijevodu, a za sve provjere koristiti originalnu stranicu TAXUD-a: https://ec.europa.eu/taxation_customs/covid-19-taxud-response/guidance-customs-issues-related-covid-19-emergency_en

vrh stranice
vrh stranice