Projekt Zaštita na radu - prilika i izazov u socijalnom dijalogu

14.03.2019.

Ovaj je projekt rezultat iskazanog interesa socijalnih partnera: Nezavisnog sindikata radnika u proizvodnji hrane i pića, Nezavisnog sindikata "Socijalna pravda", Nezavisnih hrvatskih sindikata, Hrvatske udruge poslodavaca, Brodsko-posavske županije i Požeško-slavonske županije za jačim socijalnim dijalogom o pitanjima važnima za zaštitu na radu. Projekt je u potpunosti sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (ukupan iznos projekta: 962.917,90 HRK) a projekt se provodi od 29.3.2018. do 28.9.2019. godine.

Ovim se projektom želi istražiti kvaliteta socijalnog dijaloga u provedbi zaštite zdravlja i sigurnosti na radu radi boljeg razumijevanja uloge, značaja i zastupljenosti dionika socijalnog dijaloga u radu tijela za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu na svim razinama. Projektom se također žele unaprijediti znanja i vještine dionika važnih za osnaženje socijalnog dijaloga iz zaštite na radu te u konačnici ojačati razmjena iskustva i najboljih praksi za kvalitetniji i snažniji socijalni dijalog o pitanjima važnima za zdravlje i sigurnost radnika.

Provedbom projekta "Zaštita na radu - prilika i izazov u socijalnom dijalogu" očekuje se dugoročan utjecaj na budući rad i postignuća sindikalnih povjerenika, povjerenika radnika za zaštitu na radu, ovlaštenika poslodavca za zaštitu na radu, članova radničkih vijeća i predstavnika tijela uprave i samouprave koji će kao dionici socijalnog dijaloga tijekom i nakon završetka projektnih aktivnosti, sudjelovati u socijalnom dijalogu o pitanjima zaštite na radu važnima za radnike prijavitelja i partnera ali i radnike poslodavaca udruženih u HUP i članove sindikata udruženih u NHS koji djeluju na području Slavonije.

Provedbom projektnih aktivnosti očekuje se ostvarivanje rezultata vezanih za kvalitetu socijalnog dijaloga u provedbi zaštite na radu. Istraživački tim sastavljen od djelatnika Hrvatske udruge poslodavaca, članova Nezavisnog sindikata u proizvodnji hrane i pića te četiri nezavisna stručnjaka zaštite na radu pripremio je i proveo istraživanje na uzorku od 603 sudionika. Tim je pripremio i objavio publikaciju "Kvaliteta socijalnog dijaloga u provedbi zaštite zdravlja i sigurnosti na radu" s rezultatima istraživanja i zaključcima te "Priručnik za praktični rad povjerenika radnika za zaštitu na radu" sa savjetima iz prakse.

vrh stranice
vrh stranice