Program rada

Udruga liječnika poslodavaca u ugovornom odnosu  provodi aktivnosti s ciljem zaštite gospodarskih interesa liječnika poslodavaca u ugovornom odnosu i njihovih timova, uvođenja gospodarskih principa u poslovanje ovog dijela zdravstvenog sustava te jačanja pregovaračkih pozicija s državnim tijelima i sindikatima tj. socijalnim partnerima.
KLJUČNE AKTIVNOSTI
SUDJELOVANJE U IZRADI ZAKONSKE REGULATIVE
Hrvatska je još 2006. godine započela proces usklađenja zakonodavstva s zakonodavstvom EU, te se svake godine donosi/mijenja oko 400 zakona i podzakonskih akata u čiju izradu se Udruga aktivno uključuje. Ovo je ujedno najvažniji način rada poduzetnika u udrugama poslodavaca, način rada koji daje mogućnost aktivnog sudjelovanja u kreiranju politika i aktivnosti za poduzetnike.
Ovaj način rada podrazumijeva ili direktno uključenje poduzetnika u izradu pojedinih zakona, ili kroz sudjelovanje predstavnika udruge u radnim skupinama, tijelima, povjerenstvima ili odborima. Posebno se mogu naglasiti radno zakonodavstvo, zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o ortopedskim pomagalima, zakonska regulativa vezano uz ozljede na radu i medicinu rada, Nacionalna strategija razvoja zdravstva te regulativa vezano uz sustav novog modela ugovaranja primarne zdravstvene zaštite.

SURADNJA S INSTITUCIJAMA DRŽAVE I JEDINICAMA LOKALNE UPRAVE
Jedna od važnih aktivnosti Udruge je i suradnja sa srodnim institucijama i drugim interesnim udruženjima, a u cilju boljitka primarne zdravstvene zaštite, osobito obiteljske medicine.
U posljednje je vrijeme na tom području izvršen naročiti napredak, naime zbog prijedloga novog modela financiranja/ugovaranja primarne zdravstvene zaštite, Udruga je predložila, a 10 udruga /komora iz područja primarne zdravstvene zaštite prihvatilo je inicijativu definiranja zajedničke platforme nastupanja prema tijelima nadležnim za područje zdravstva na nacionalnoj i lokalnoj razini te definiranja zajedničkih interesa, tema i područja suradnje.
Inicijativu je podržalo 11 udruga i komora, a to su, uz Hrvatsku udrugu poslodavaca, Hrvatska udružba obiteljske medicine, Hrvatska liječnička komora, Koordinacija hrvatske obiteljske medicine, Udruga poslodavaca u zdravstvu, OEMS - Organizacija i ekonomika medicinskih struka, Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo obiteljskih doktora, Sekcija ginekologa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, Hrvatska komora dentalne medicine i Hrvatsko društvo za socijalnu preventivu i pedijatriju.
Navedene institucije usuglasile su se oko uspostave partnerskih odnosa i nužnosti uspostavljanja dijaloga s resornim ministarstvom i Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje radi sudjelovanja u kreiranju zdravstvenih politika, a koje izravno utječu na njihovo poslovanje te su zajednički održale više sastanaka s resornim institucijama. Zato su sve navedene udruge dale konstruktivne zajedničke prijedloge vezano uz novi model ugovaranja.
Osim toga, udruga aktivno surađuje i s preostalih četiri zdravstvenih udruga te jednom koordinacijom koje djeluju unutar HUP-a, a koje imaju više zajedničkih aktivnosti, kako prema resornom ministarstvu ali i drugim institucijama.

Udruga će nastaviti provoditi dugoročne ciljeve, a koji su vezani uz ključne probleme sektora, a čijim rješavanjem se Udruga bavi od svojeg osnutka, bilo u suradnji s državnim tijelima bilo vlastitim inicijativama i aktivnostima, a to su:
  • neravnoteža između primarne i sekundarne zdravstvene zaštite,
  • ugovoranje o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja,
  • kolektivni ugovor,
  • poslovni prostor,
  • medicinska oprema,
  • poslovi koji nisu izravno u funkciji čuvanja i unapređivanja zdravlja
  • trajno usavršavanje i obnavljanje znanja i vještina.
Udruga je aktivno sudjelovala na 6 Okruglih stolova „Analiza zdravstvenog sustava“ u organizaciji časopisa Banka i Ekonomskog instituta, na kojem su predstavljene aktualne teme iz zdravstva: zdravstveni sustav, informatizacija, e zdravstvo, tržište lijekova, primarna zdravstvena zaštita i javno-privatno partnerstvo u zdravstvu, korupcija, privatno plaćanje i dopunsko osiguranje, financiranje bolnica.

Udruga aktivno sudjeluje u radu Gospodarsko Socijalnog Vijeća - Povjerenstva za socijalnu politiku, putem svojeg predstavnika. Kroz rad u Povjerenstvu GSV-a Udruga ima mogućnost aktivnog utjecanja na procese donošenja odluka te izradi novih zakonskih rješenja. Udruga se aktivno uključivala i u rad Upravnog vijeća HZZO-a putem predstavnika HUP-a u Upravnom vijeću.

ODNOSI S ČLANOVIMA I JAVNOŠĆU
Udruga liječnika poslodavaca u ugovornom odnosu kroz Poslovni dnevnik, E bilten i web stranice HUP-a informira svoje članove ali i ostalu javnost o svojim aktivnostima. Predsjednik Udruge kontinuirano, pripremanjem članaka za Poslovni dnevnik, utječe i na aktualiziranje problematike u stručnoj i općoj javnosti te na stvaranje općeg mnijenja o zdravstvu.
vrh stranice