Program „EU za zdravlje” (EU4Health) - objedinjena informacija

08.06.2020.

Komisija je predložila novi, ambiciozan zasebni zdravstveni plan za razdoblje 2021. – 2027. pod nazivom „EU za zdravlje”.

Taj će program znatno pridonijeti oporavku nakon pandemije uzrokovane bolešću COVID-19 i to poboljšanjem zdravlja stanovništva, jačanjem otpornosti zdravstvenih sustava i promicanjem inovacija u zdravstvenom sektoru. K tome, novim će se programom popuniti praznine otkrivene tijekom krize uzrokovane bolešću COVID-19 i osigurati da su zdravstveni sustavi dovoljno otporni za suočavanje s budućim novim prijetnjama zdravlju.

 

Pandemija COVID-a 19 pokazala je da je potrebno znatno ojačati pripravnost i sposobnost EU-a za učinkovit odgovor na velike prekogranične prijetnje zdravlju.

 

Konkretno, pokazala je da je EU-u potrebno sljedeće:

 • veća koordinacija među državama članicama tijekom zdravstvenih kriza
 • veći kapaciteti na razini EU-a za borbu protiv zdravstvenih kriza i pripremu za njih i
 • veća ulaganja u zdravstvene sustave kako bi se osiguralo da su spremni za buduće izazove.

 

Zahvaljujući programu „EU za zdravlje” EU će sada moći:

 • ulagati u stvaranje rezervi medicinskih potrepština za slučajeve krize
 • stvoriti rezervno zdravstveno osoblje i stručnjake koji mogu biti mobilizirani u cilju sprečavanja ili odgovora na zdravstvene krize u cijelom EU-u
 • obučavati zdravstvene djelatnike za misije diljem EU-a
 • pojačati praćenje prijetnji zdravlju i
 • poboljšati otpornost zdravstvenih sustava kako bi se osigurali bolji zdravstveni ishodi za sve građane.

Time će se EU-u pružiti više instrumenata i bolji instrumenti za brzo, odlučno i koordinirano djelovanje s državama članicama u pripremama za krize i upravljanju njima, te će se općenito poboljšati funkcioniranje i uspješnost zdravstvenih sustava u EU-u.

 

Glavni ciljevi programa „EU za zdravlje”

Program ima tri opća cilja:

1. zaštita ljudi u Uniji od ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju i povećanje kapaciteta za upravljanje krizama;

2. osiguravanje dostupnosti i cjenovne pristupačnosti lijekova, medicinskih proizvoda i drugih proizvoda potrebnih tijekom krize te podupiranje inovacija;

3. jačanje zdravstvenih sustava i radne snage u zdravstvu, među ostalim ulaganjem u javno zdravlje, primjerice putem programâ za promicanje zdravlja i sprečavanje bolesti te poboljšanje dostupnosti zdravstvene skrbi.

 

Osim pripravnosti i odgovora na krizu, programom „EU za zdravlje” obuhvaćeni su i drugi važni dugoročni izazovi za zdravstvene sustave, a posebno:

 • nejednakosti u pogledu zdravstvenog statusa među skupinama stanovništva, zemljama i regijama te dostupnost cjenovno pristupačne i kvalitetne preventivne i kurativne zdravstvene skrbi
 • opterećenje zbog nezaraznih bolesti kao što su rak, mentalna oboljenja, rijetke bolesti i rizici povezani sa socioekonomskim odrednicama zdravlja
 • nejednaka raspodjela kapaciteta zdravstvenih sustava
 • prepreke za široku primjenu i najbolju moguću upotrebu digitalnih inovacija te njihov razvoj
 • sve veće opterećenje za zdravlje uzrokovano uništavanjem i onečišćenjem okoliša, posebno u pogledu kvalitete zraka, vode i tla, te demografskim promjenama.

 

Sredstava za „EU za zdravlje”

Programom „EU za zdravlje” Komisija predlaže ulaganje u iznosu od 9,4 milijarde eura u jačanje zdravstvenih sustava. U usporedbi s iznosom predviđenim za tematsko područje „Zdravlje” u okviru Europskog socijalnog fonda, to je povećanje od 413 milijuna eura. Sredstva će se osigurati dijelom iz proračuna EU-a (1,7 milijardi eura), a dijelom iz vanjskih namjenskih prihoda koji potječu iz operacija zaduživanja Unije kako je utvrđeno Uredbom EU-a o Instrumentu Europske unije za oporavak (7,7 milijardi eura). Neće biti prethodne dodjele sredstava za svaki od ciljeva navedenih u Programu, nego će se raspodjela sredstava dogovoriti tijekom njegove provedbe.

U budućnosti će se različite vrste mjera moći financirati u okviru različitih područja obuhvaćenih tim programom.

 

To među ostalim uključuje, ali nije ograničeno na, sljedeće:

 • potporu i savjetovanje prilagođene državama članicama ili skupinama država članica s najvećim potrebama, putem institucionalne suradnje nadležnih tijela, stručnog savjetovanja, uzajamne potpore itd.,
 • programe osposobljavanja i razmjene za medicinsko i zdravstveno osoblje,
 • nove mehanizme, npr. za nabavu robe i usluga potrebnih za sprečavanje zdravstvenih kriza i upravljanje njima,
 • revizije, npr. pripravnosti država članica i mehanizama za odgovor na krize (kao što su upravljanje krizom, antimikrobna otpornost, cijepljenje) kako bi se osigurala njihova učinkovitost,
 • klinička ispitivanja u cilju bržeg razvoja, odobravanja i dostupnosti inovativnim, sigurnim i djelotvornim lijekovima i cjepivima,
 • prekogranična suradnja i partnerstva, među ostalim u prekograničnim regijama, u cilju prenošenja i unapređivanja inovativnih rješenja, uključujući digitalna, primjerice putem europskih referentnih mreža,
 • osnivanje Unijinih referentnih laboratorija i centara izvrsnosti te koordinaciju među njima,
 • ulaganja u projekte koji prethode inicijativama visoke dodane vrijednosti i u kritičnu zdravstvenu infrastrukturu,
 • uvođenje, rad i održavanje infrastrukture za digitalne usluge,
 • analitičke aktivnosti kao što su studije, prikupljanje podataka i provedba komparativnih analiza.

Potpuni popis mogućih mjera nalazi se u Prilogu I. Prijedlogu programa „EU za zdravlje“.

 

Programom će se obuhvatiti i nezarazne bolesti kao što je rak

Nezarazne bolesti i bolesti povezane s načinom života među najvećim su izazovima za zdravstvene sustave EU-a. Nezarazne bolesti kao što su kardiovaskularne bolesti, rak, kronične bolesti dišnog sustava i dijabetes glavni su uzroci invaliditeta, lošeg zdravlja, ranijeg umirovljenja iz zdravstvenih razloga i prerane smrti u Uniji te uzrokuju znatne socijalne i gospodarske troškove.

Kako bi se smanjio utjecaj nezaraznih bolesti na pojedince i društvo i do 2030. smanjila smrtnost u preranoj životnoj dobi od nezaraznih bolesti za jednu trećinu, ključno je usredotočiti se na prevenciju u kombinaciji s naporima za jačanje zdravstvenih sustava. Programom „EU za zdravlje” podupiru se programi prevencije (uključujući probir i rano dijagnosticiranje) i promicanja zdravlja u državama članicama.

Referentne mreže EU-a za rijetke, slabo raširene i složene bolesti proširit će se kako bi se obuhvatile i druge rijetke nezarazne i zarazne bolesti, čime će se omogućiti putovanje medicinskog i stručnog znanja, a ne pacijenata.

 

Financiranje programa „EU za zdravlje”

Program „EU za zdravlje” obuhvaća razdoblje 2021. – 2027. U Programu su uzeta u obzir iskustva stečena u toj krizi i nedostaci koje smo zahvaljujući njoj otkrili. Njime se predviđaju strukturne promjene kako bi se EU bolje pripremio za buduće zdravstvene izazove. Nakon što ga države članice i Europski parlament prihvate, namjera je započeti s pokretanjem konkretnih mjera u okviru Programa od 1. siječnja 2021. Naglasak će biti na djelovanju u prvim godinama provedbe Programa, posebno u pogledu upravljanja krizama.

 

Program „EU za zdravlje” poštuje nadležnosti država članica u području zdravlja

Pandemija COVID-a 19 pokazala je da je u vrijeme krize potrebna bolja koordinacija i suradnja među državama članicama. Suradnja s državama članicama u okviru programa „EU za zdravlje” temeljit će se na postojećim mehanizmima suradnje s naglaskom na strateškim i prekograničnim aspektima, uz poštovanje podjele nadležnosti u zdravstvenoj politici u skladu s člankom 168 Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). U skladu s člankom 168. UFEU-a Unija treba nadopunjavati i podržavati nacionalne zdravstvene politike, poticati suradnju među državama članicama i promicati koordinaciju među njihovim programima. To bi se trebalo odvijati uz potpuno poštovanje nadležnosti država članica za utvrđivanje svojih zdravstvenih politika te za organiziranje i pružanje zdravstvenih usluga i medicinske skrbi.

 

Provedba programa „EU za zdravlje“

Program „EU za zdravlje“ provodit će se neizravnim upravljanjem od strane Europske komisije i izvršnih agencija EU-a te će ga provoditi države članice i nevladine i međunarodne organizacije koje se mogu prijaviti za financijsku potporu EU-a u obliku bespovratnih sredstava, nagradâ i javne nabave.

Agencije EU-a, Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC), Europska agencija za lijekove (EMA), Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) i Europska agencija za kemikalije (ECHA) imaju ključnu ulogu u obrani Europe od ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju i pandemija i to u pogledu sprečavanja bolesti i upravljanja krizama. Mjerama u okviru Programa nadopunjavat će se i pojačavati djelovanje tih agencija EU-a.

 

Donošenjem programa „EU za zdravlje” Komisija prilagođava svoj prijedlog za Europski socijalni fond plus (ESF+) tako što je tematsko područje „Zdravlje” u potpunosti integrirano u program „EU za zdravlje”.

Iako je program „EU za zdravlje” najambiciozniji zdravstveni program ikad, važna ulaganja u zdravlje izvršit će se i u okviru sljedećeg dugoročnog proračuna putem drugih instrumenata financiranja, koji će funkcionirati u sinergiji s programom „EU za zdravlje”, kao što su:

 • Europski socijalni fond plus (ESF +), za potporu ranjivim skupinama u pogledu dostupnosti zdravstvene skrbi,
 • Europski fond za regionalni razvoj, kako bi se poboljšala regionalna zdravstvena infrastruktura,
 • program Obzor Europa, za istraživanja i inovacije u području zdravlja,
 • Mehanizam Unije za civilnu zaštitu (rescEU), kako bi se stvorile zalihe medicinske opreme za izvanredne situacije,
 • program Digitalna Europa, za stvaranje digitalne infrastrukture potrebne za upotrebu digitalnih alata u zdravstvu.

Pritom će od ključne važnosti biti suradnja među programima i podudaranje ciljeva među politikama.

 

Mehanizam Unije za civilnu zaštitu omogućit će brzo reagiranje i tu je fokus na kapacitetima za izravan odgovor na krizu, a program „EU za zdravlje” uključivat će strateške medicinske zalihe za dugoročniju upotrebu te druge strateške rezerve. To bi uključivalo rezervno medicinsko, zdravstveno i pomoćno osoblje koje se može mobilizirati u slučaju krize te Unijin tim za izvanredne zdravstvene situacije sastavljen od stručnjaka koji se mogu pozvati kako bi pomogli u procjeni krize i koordinaciji odgovora na nju.

 

„EU za zdravlje“ podupire istraživanje i inovacije

Program „EU za zdravlje“ blisko će surađivati s programom Obzor Europa, koji je glavni program EU-a za istraživanje i inovacije i u okviru kojeg postoji klaster „Zdravlje”. U okviru programa Obzor Europa financirat će se istraživanje i inovacije u područjima kao što je cjeloživotno dobro zdravlje, okolišne i socijalne odrednice zdravlja, nezarazne i rijetke bolesti, zarazne bolesti, alati, tehnologije i digitalna rješenja za zdravstvo, skrb i zdravstvene sustave. Taj će program uključivati i misiju istraživanja i inovacija u području raka, što je jedan od glavnih prioriteta Komisije u zdravstvenoj politici. Program „EU za zdravlje” pomoći će da se na najbolji mogući način iskoriste rezultati istraživanja i olakša prihvaćanje, širenje i uvođenje inovacija u području zdravlja u zdravstvenim sustavima i kliničkoj praksi.

 

Dodatne informacije dostupne su na poveznicama:

 • Informativni članak: Program „EU za zdravlje”
 • Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uspostavi programa djelovanja Unije u području zdravlja za razdoblje 2021.–2027. i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 282/2014 (program „EU za zdravlje”)
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9b76a771-a0c4-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0010.02/DOC_1&format=PDF
vrh stranice
vrh stranice