Izvršni odbor Udruge nautičkog sektora o novom Memorandumu udruge

23.01.2013.

22. siječnja 2013. Izvršni odbor Udruge nautičkog sektora održao je svoju 2. sjednicu nakon Skupštine. Članovi Izvršnog odbora razgovarali su o programskim aktivnostima za 2013. godinu te o novom Memorandumu udruge. Na sjednici je istaknuto kako će udruga i dalje najviše raditi na lobiranju za izmjene nepovoljnih zakonskih odredbi u čemu je polučila dosta uspjeha.
Rezultat upornog rada Udruge te njenog Izvršnog odbora je konačno ukidanje trošarina kao i smanjenje PDV-a na plovila u režimu privremenog uvoza što je postignuto u suradnji sa ostalim strukovnim udruženjima iz nautičkog sektora. Ipak, u tom segmentu rada ostaje još mnogo problema koje treba riješiti. Stoga će novi Memorandum udruge sadržavati neke stare ciljeve koji nisu ostvareni, ali i nove teme koje tek treba otvoriti. Ono što Udruga želi ostvariti i što predlaže je:
  1. Hitno oživotvorenje Strategije razvoja nautičkog sektora u Hrvatskoj, posebno u dijelu koji se odnosi na stvaranje pretpostavki za gradnju novih vezova;
  2. Hitno donošenje Zakona o pomorskom dobru uz usvajanje niza sugestija iznesenih u javnoj raspravi od strane nautičkog sektora;
  3. Djelatnost smještaja plovila na moru i na kopnu u lukama nautičkog turizma i servisne djelatnosti ( sve radnje na plovilu potrebne za ispravno funkcioniranje i korištenje istog ) oporezovati PDV-om jednakim PDV-u za turističku djelatnost;
  4. Prilikom uvođenja poreza na imovinu, voditi računa da porezne stope budu umjerene, da potiču plaćanje, a ne poreznu evaziju i da se primjenjuju na stvarnu, tržišnu vrijednost plovila;
  5. Izmjenu Zakona o porezu na dobit napraviti na način da se odredba o 7% ostvarenog prometa broda u gospodarskoj djelatnosti primjenjuje na revaloriziranu vrijednost plovila, a kod čarter kompanija na ukupnu flotu, a ne na svako pojedinačno plovilo;
  6. Ojačati i poboljšati promociju nautičkog turizma sukladno prihodima koje nautički turizam donosi Hrvatskoj turističkoj zajednici;
  7. Omogućiti ukrcaj tax free goriva za velike jahte pod stranom zastavom i u tranzitu;
  8. Stvoriti uvjete za podizanje kvalitete usluga u marinama i obogaćivanje sadržaja uz njih;
  9. Pronalaženje modela za veću prisutnost domaćih plovila u čarter flotama ( prenamjena dosadašnjih poticaja).
I zadnje ali ne i najmanje važno je da se promjene zakona i drugih propisa, koje reguliraju nautičku djelatnost trebaju donositi tek nakon što se rasprave sa predstavnicima i stručnjacima iz nautičkog sektora.
vrh stranice