EU parlamentarac Jozo Radoš HUP- Udruzi energetike izložio prezentaciju na temu ciljeva EU u pogledu prelaska na niskougljično gospodarstvo

05.04.2019.

Danas je u HUP-u održana sjednica Skupštine HUP- Udruge energetike na kojoj je gostovao Jozo Radoš, zastupnik u EU Parlamentu koji je članovima Skupštine izložio prezentaciju „Biogoriva i/ili električna vozila“ u kojoj se govori o ciljevima EU u pogledu prelaska na niskougljično gospodarstvo  2020./2030.

2018. godina je donijela važne izmjene regulative koje definiraju poslovanje energetskog sektora na europskoj i nacionalnoj razini. Tri ključna propisa iz paketa Clean Energy for All Europeans stupila su na snagu u 2018. godini s obvezujućim ciljevima za 2030.godinu: revidirana Direktiva o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora s ciljem od 32%, revidirana Direktiva o energetskoj učinkovitosti koja postavlja cilj od 32,5% te nova Uredba o upravljanju energetskom unijom koja traži od država članica da izrade Integrirani energetski i klimatski plan za razdoblje 2021.-2030.

Implementacija ovih politika trebala bi doprinijeti smanjenju emisija u cijeloj EU od 40% do 2030. ( 40% SP/43% CO2) te bi trebala ojačati upravljanje Energetskom unijom. Ovi novi ciljevi podržavaju dugoročnu viziju za klimatski neutralnu Europu do 2050. Paketom se nastoji izgraditi moderno tržište električne energije- fleksibilnije i više tržišno orijentirano koje će integrirati veći udio obnovljivih izvora. Nova pravila stavljaju kupca u centar tranzicije na način da mu daju više izbora, jačaju njegova prava i omogućuju mu da sudjeluje u tranziciji tako da proizvodi vlastitu obnovljivu energiju i predaje je u mrežu.

 Spuštanje europskih inicijativa na nacionalnu razinu realizirat će se kroz Strategiju energetskog razvoja te Integrirani energetski i klimatski plan, a RH treba pokazati kako će ostvariti postavljene ciljeve, odnosno ujednačiti i integrirati svoje strategije i planove. Integracija obuhvaća sva područja Energetske unije: dekarbonizaciju kroz smanjenje stakleničkih plinova i OIE, energetsku učinkovitost, energetsku sigurnost, unutarnje energetsko tržište te istraživanje, inovacije i konkurentnost.

Direktive o obavezi korištenja 32,0% OIE,  32,5% povećanja energetske učinkovitosti i 40% smanjenja emisija stakleničkih plinova koje su posebno važne za energetski sektor, morat će se prenijeti u nacionalno zakonodavstvo. U 2019. godini sudjelovanje u radnim skupinama za pripremu prijedloga zakona i u socijalnom dijalogu kroz GSV, bit će izuzetno važno za rad Udruge energetike i njene članice.

vrh stranice
vrh stranice