Aktualno

Radni sastanak s Ministarstvom gospodarstva o Industrijskoj strategiji

24.03.2014.

U Hrvatskoj udruzi poslodavaca održao se radni sastanak s pomoćnicom ministra gospodarstva Sabinom Škrtić i savjetnikom ministra Tomislavom Radošem na temu Industrijske strategije Republike Hrvatske 2014.-2020.
Na sastanku je istaknuta nužnost veće pažnje politike Vlade naspram potreba industrije, za suradnjom i istovremenom pripremom nacionalnih strategija te za ostvarivanjem visoke razine usklađenosti ostalih javnih politika- makroekonomskih, fiskalnih, obrazovnih i politika zapošljavanja s Industrijskom strategijom. Prisutni su se složili kako je za hrvatsku industriju važno snažnije uključivanje na jedinstveno tržište EU i u globalne lance, a predstavnici industrije istaknuli su važnost eliminacije negativnih utjecaja makroekonomskih politika na konkurentnost industrije, što treba podržati kreiranjem ciljanih sektorskih industrijskih politika.

Pomoćnica ministra gospodarstva Sabina Škrtić rekla je da je u tijeku obrada primljenih mišljenja na Industrijsku strategiju te kako se planira da će strategija biti na Vladi krajem travnja.

Održana godišnja Skupština HUP-CRO industrije

26.02.2014.

U Hrvatskoj udruzi poslodavaca u Zagrebu održana je redovita godišnja Skupština HUP-CRO industrije na kojoj su sudjelovali članovi HUP-Udruge drvne i papirne industrije, HUP- Udruge elektroindustrije, HUP-Udruge kemijske industrije, HUP-Udruge metalne industrije, HUP-Udruge tekstilne i kožne industrije i HUP-Udruge poslodavaca u šumarstvu, lovstvu i pratećim djelatnostima.

Članovima Skupštine obratio se zamjenik glavnog direktora HUP-a Bernard Jakelić i rekao da je Hrvatska udruga poslodavaca kuća svih svojih članova te da CRO industrija ima neizostavnu ulogu u svim sadašnjim i budućim aktivnostima HUP-a. Istaknuo je problem porezne i zakonske nestabilnosti u kojoj posluju gospodarstvenici i ulogu HUP-a usmjerenu na fleksibilizaciju radnog zakonodavstva. Pozvao je članove da sudjeluju u kreiranju stavova HUP-a vezano uz pregovore EU o slobodnoj trgovini.

Očitovanje na Industrijsku strategiju

10.02.2014.

HUP- Udruga metalne industrije poziva svoje članove da dostave mišljenje na Industrijsku strategiju koju je izradilo Ministarstvo gospodarstva.

Obavještavamo članove kako se na ovu temu sastalo predsjedništvo CRO industrije u četvrtak, 06.02.2014. i dogovorilo da će se na sjednici Skupštine CRO industrije prezentirati stavovi granskih udruga i zajednički stav CRO industrije.

Molimo da mišljenja na Strategiju dostavite najkasnije do 20.02. 2014.

Cjelokupni dokument Industrijske strategije možete pročitati ovdje.

Djelatnost proizvodnje bešavnih čeličnih cijevi i varenih čeličnih cijevi može prijaviti projekte za program Povećanja gospodarske aktivnosti i konkurentnosti

30.01.2014.

HUP- Udruga metalne industrije upozorila je Ministarstvo poduzetništva da je u Pozivu na dostavu projektnih prijava za program Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća s liste mogućih prijavitelja izostavljen cjelokupni sektor čelika, iako Uredba o skupnom izuzeću (GBER) isključuje samo određene kategorije djelatnosti.

Naime, u Uredbi o skupnom izuzeću u članku 2. točka 29. za sektor čelika navedene su djelatnosti koje ne mogu primiti potporu, i to su: (a) sirovo željezo i ferolegure, (b) sirovi i poluzavršeni proizvodi od željeza, običnog čelika ili specijalnih čelika, (c) toplo valjani konačni proizvodi od željeza, običnog čelika ili specijalnih čelika, (d) hladno valjani konačni proizvodi i (e) cijevi. Dodatno, u Uredbi je specificirano da se zabrana u djelatnosti bešavnih čelični cijevi, varenih čeličnih cijevi odnosi samo na proizvodnju cijevi promjera većeg od 406,4 mm.

Na zamolbu HUP- Udruge metalne industrije, Ministarstvo poduzetništva je u Drugom ispravku Javnog poziva od 30.siječnja 2014.g. omogućilo da proizvođači cijevi promjera manjeg od 406,4 mm budu prihvatljivi prijavitelji.

Javni poziv za program Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti proširen na djelatnost pripremanja hrane i pružanja usluge smještaja

30.01.2014.

HUP- Udruga metalne industrije upoznala je Ministarstvo poduzetništva i Ministarstvo regionalnog razvitka i fondova EU da je Pozivom na dostavu projektnih prijava za program Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća značajno sužen broj prihvatljivih prijavitelja koje obavljaju djelatnosti iz turizma.
Naime, navedenim natječajem potiču se ulaganja u imovinu i proširenje postojeće imovine u turizmu te se u prijavi tražilo da poduzetnik bude klasificiran pod kategoriju 55. – djelatnost pružanja usluga smještaja, te pripreme i usluživanja hrane.

U Republici Hrvatskoj značajan broj tvrtki obavljaju djelatnost nautičkog turizma i pružanja usluge smještaja. Usluge nautičkog turizma vode se pod kategorijom 93. Nacionalne klasifikacije djelatnosti - Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti, razred 29.- zabavne i rekreacijske djelatnosti. Dakle, poduzetnici koji se bave nautičkim turizmom ne mogu aplicirati na navedeni natječaj, što sprečava jačanje njihove konkurentnosti, a sredstva namijenjena turizmu u tom smislu ostaju neiskorištena.

Ministarstvo poduzetništva i obrta je u Drugom ispravku Javnog poziva od 30.siječnja 2014.g. kod kategorije I.55 NKD dodalo sljedeću napomenu:
U postupcima razvrstavanja i kategorizacije ugostiteljskih smještajnih objekata iz skupine „Hoteli“, prihvaća se valjana registracija poduzetnika u koju je nadležnoj tijelo upisalo djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN 58/07) I55.1. Hoteli i sličan smještaj ili djelatnost koja je navedena samo opisno kako slijedi: pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja.

Prema tumačenju Ministarstva, nakon izvršene dopune Javnog poziva, tvrtke koje nemaju kao osnovnu djelatnost I.55., ali u sudskom registru imaju upisane prihvatljive djelatnosti, mogu dostaviti svoje projektne prijedloge na objavljeni Poziv.

Biomasa i bioplin- studijsko putovanje u Bavarsku

13.01.2014.

Članovi CRO industrije pozvani su sudjelovati na studijskom putovanju u Bavarsku koje organizira Njemačka industrijska i trgovinska komora na temu biomase i bioplina od 24.-28.veljače 2014.g.

Program je usmjeren predstavnicima hrvatskih poduzeća iz područja planiranja, projektiranja i gradnje postrojenja na bioplin/biomasu koja su zainteresirana za razmjenu iskustava s bavarskim stručnjacima i primjenu modernih tehnologija. Cilj posjete bavarskim poduzećima je ostvarivanje izravnog kontakta s bavarskim predstavnicima tvrtki, razmjena iskustva i sklapanje prvih kontakata.

Za više informacija o programu i načinu prijave kontaktirajte Mariju Šutina Kujundžić na tel. 01 4897 598 ili na email marija.sutina@hup.hr .

Programiranje za europske strukturne i investicijske (ESI) fondove

16.12.2013.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije koordinira proces programiranja europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova za RH za razdoblje 2014.-2020.g. Na svojim web stranicama http://www.strukturnifondovi.hr/partnerske_konzultacije objavili su Konzultacijski dokument, Konzultacijski obrazac i Analitičke podloge. Konzultacijski dokument daje sažeti prikaz strategija i područja ulaganja koji su ključni za korištenje sredstava iz fondova EU.

Napominjemo kako prioriteti i djelatnosti koji nisu uključeni u Operativne programe (OP) neće se moći financirati iz fondova EU pa molimo da dokument proučite i dostavite nam svoje očitovanje koje bi trebalo obuhvaćati sve vaše investicijske prioritete i djelatnosti koje nisu obuhvaćene OP-om.

ROK za dostavu očitovanja: 14.siječnja 2014.g. na email marija.sutina@hup.hr .

Okvir za izradu plansko-programskih dokumenata definiran je na razini Europske unije i jednak je za sve države članice. Unutar zadanih okvira, svaka država članica određuje svoje specifične ciljeve i prioritete ulaganja prema jedanaest tematskih ciljeva:
1. Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija
2. Poboljšani pristup, korištenje te kvaliteta informacijskih i komunikacijskih tehnologija
3. Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, poljoprivrednog sektora te sektora ribarstva i akvakulture
4. Podrška prijelazu prema ekonomiji temeljenoj na niskoj razini emisije CO2 u svim sektorima
5. Promicanje prilagodbe na klimatske promjene, prevencija i upravljanje rizicima
6. Očuvanje i zaštita okoliša te promicanje učinkovitosti resursa
7. Promicanje održivog prometa i uklanjanje uskih grla u ključnoj infrastrukturi
8. Promicanje održivog i kvalitetnog zapošljavanja te podrška mobilnosti radne snage
9. Promicanje socijalnog uključivanja, borba protiv siromaštva i svih oblika diskriminacije
10. Ulaganje u obrazovanje, obuku i strukovno obrazovanje za vještine i cjeloživotno učenje
11. Jačanje institucionalnih kapaciteta javne uprave i dionika te učinkovita javna uprava

Republika Hrvatska odabrala je koristiti sredstva iz europskih strukturnih investicijskih fondova u području svih jedanaest tematskih ciljeva strategije Europa 2020.

Sastanak s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak

29.11.2013.

Većina hrvatske industrije u ova krizna vremena i iznimno teških uvjeta poslovanja suočila se s otežanim pristupom kreditima i padom potražnje na domaćem i inozemnom tržištu. Nadamo da će predstavljeni programi HBOR-a pomoći izvoznicima, ne samo u restrukturiranju poslovanja, već i u poticanju razvoja i izvoza industrije koja je najvažniji kotač hrvatske ekonomije.

CRO industrija je organizirala susret članova s predstavnicima HBOR-a kako bi se predstavile nove kreditne linije koje su pomoć industriji i velikom gospodarstvu u stabilizaciji ili poticaju rasta poslovanja
Hrvatska banka za obnovu i razvitak predstavila je nove kreditne linije članovima HUP-CRO industrije. Riječ je o kreditima za malo i srednje poduzetništvo te gospodarstvo. Kad je o malom i srednjem poduzetništvu riječ, cilj je kreditiranja modernizacija i proširenje poslovanja te povećanje broja radnih mjesta. Krediti namijenjeni gospodarstvu usmjeravat će se na modernizaciju proizvodnje, uvođenje novih tehnologija i proizvoda, pokretanje novih proizvoda, širenje poslovanja i izgradnju novih proizvođačkih kapaciteta. Uz to, najavljena je nova kreditna linija Nova proizvodnja kojoj je cilj potaknuti ulaganja u nove tehnologije i certificiranje proizvoda i usluga kako bi se povećala konkurentnost domaćih proizvođača na hrvatskom tržištu i olakšala prilagodba ulaska na međunarodno tržišta kroz zajedničke nastupe poduzetnika. Kod velikih investicija, HBOR je uveo nov način kreditiranja pa preuzima rizik do 50% iznosa ukupnog kredita, dok poslovna banka kreditira i preuzima rizik najmanje 50% iznosa ukupnog kredita.
Osim toga i dalje će se primjenjivati program kreditiranja obrtnih sredstava za likvidnost, kreditiranje proizvodnje, pripremu izvoza i trajna obrtna sredstva te će podržavati uspostava dugoročne financijske ravnoteže gospodarskih subjekata programom za restrukturiranje. Kako je rečeno prilikom predstavljanja novih kreditnih linija, tijekom 2012. godine odobreno je 10,23 milijardi kuna kredita što je bilo 56 posto više nego godinu ranije. Tijekom devet mjeseci ove godine pak, po svim programima kreditiranja izvoznicima je ukupno odobreno 3,23 milijarde kuna kredita.
Predstavnici CRO industrije kažu kako je svaka potpora gospodarstvu itekako dobro došla jer trenutačno stanje zahtijeva prilagođene kreditne linije kako bi se ono pokrenulo te donijelo nužno potreban rast.

1. redovna skupština Klastera konkurentnosti pomorske industrije

08.11.2013.

08. studenog 2013.g. održana je 1. redovnu Skupština Hrvatskog klastera konkurentnosti pomorske industrije u Agenciji za investicije i konkurentnost. Skupština je izglasala Strateške smjernice koje možete pročitati ovdje

HUP- Udruga metalne industrije predložila je nadležnom Ministarstvu gospodarstva da se konkretnim mjerama da podrška brodogradnji. Udruga metalne industrije smatra da je strateški značaj brodogradnje potvrđen i osnivanjem Klastera konkurentnosti za pomorsku industriju. Strateški dokumenti poput Industrijske strategije i Strategije pametne specijalizacije preduvjet su za povlačenje sredstava iz fondova EU pa smatramo važnim istaknuti nužnost da ona bude obuhvaćena i Industrijskom strategijom.
Srednja brodogradnja mogla se javiti na natječaj Operativnog programa državnih potpora za prerađivačku industriju koji je poništen u srpnju 2013.g. U ponovljenom i izmijenjenom natječaju koji je objavljen u listopadu, srednja brodogradnja je isključena s popisa korisnika. Smatramo da se brodogradnju koja je strateški sektor nije smjelo isključiti iz natječaja.
Brodogradnja ima potrebu za uvođenjem novih, modernih tehnologija kako bi bila konkurentnija, a istovremeno se radi o tehnologijama koje nose veću zaštitu na radu i zaštitu okoliša. Pravilo EU o potporama za brodogradnju preneseno je u zakonodavstvo RH i njime se dozvoljavaju potpore za ulaganja u nadogradnju ili modernizaciju postojećih brodogradilišta. Udruga metalne industrije očekuje da Ministarstvo osigura ravnopravan pristup bespovratnim sredstvima sektoru brodogradnje.
vrh stranice
vrh stranice