Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici hrvatskoj stupa na snagu 15.07.2022.

20.07.2022.

Dana 14. srpnja 2022. u Službenom listu Europske unije su objavljeni akti vezano za uvođenje eura:

Odluka Vijeća (EU) 2022/1211 od 12. srpnja 2022. o usvajanju eura u Hrvatskoj od 1. siječnja 2023. jer ispunjava potrebne uvjete za usvajanje eura.

Uredba Vijeća (EU) 2022/1207 od 12. srpnja 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 974/98 u vezi s uvođenjem eura u Hrvatskoj kojom je određeno kako bi datum usvajanja eura i datum prelaska na gotovinu u eurima trebao biti 1. siječnja 2023.

Uredba Vijeća (EU) 2022/1208 od 12. srpnja 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2866/98 u pogledu stope konverzije eura za Hrvatsku koja je utvrđena u iznosu od 7,53450 kuna za 1 euro što odgovara aktualnom središnjem tečaju kune u tečajnom mehanizmu (ERM II).

Ovom objavom pravnih akata Europske unije vezano za uvođenje eura, Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, objavljen u NN 57/2022, stupa na snagu 15. srpnja 2022. Na temelju članka 5., stavka 1. Zakona o uvođenju eura, Vlada Republike Hrvatske donijeti će na sjednici donijeti Odluku o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj čime se objavljuje dan kada će euro postati službena valuta u RH, utvrđeni fiksni tečaj konverzije, razdoblje dvojnog optjecaja te razdoblje obveznog dvojnog iskazivanja.  

5. rujna 2022. – 31. prosinca 2023. – razdoblje obveznog dvojnog iskazivanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti

Preračunavanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti obavlja se isključivo po fiksnom tečaju konverzije u njegovom punom brojčanom iznosu. Prilikom dvojnog iskazivanja, cijene i drugi novčani iskazi vrijednosti iskazani u drugoj valuti koja nije zakonsko sredstvo plaćanja su informativnog karaktera.

Poslovni subjekt može koristiti jednu etiketu tijekom cijelog razdoblja obveze dvojnog iskazivanja cijena, a može istu i mijenjati. Bitno je da cijene budu jasno, vidljivo, lako čitljivo i razumljivo iskazane na način da ne dovode potrošača u zabludu i da potrošač može točno razumjeti na koju se robu, odnosno na koju se uslugu cijena odnosi.

Na vidljivom mjestu u prodajnom prostoru i mjestu pružanja usluga cijelo razdoblje obveznog dvojnog iskazivanja, mora biti istaknut fiksni tečaj konverzije (1 EUR = 7,53450 HRK), a nužno ga je istaknuti i na internetskim stranicama i samonaplatnim uređajima na jasan, čitljiv, vidljiv i lako uočljiv način, a putem telefonske prodaje isti treba biti jasno komuniciran. Fiksni tečaj konverzije iskazuje se i na računu.

Propisane su i iznimke od obveze dvojnog iskazivanja u kojem slučaju cijene moraju biti iskazane u kuni do 31.12.2022. a od 1.01.2023. u euru. Međutim, navedene iznimke se ne odnose na obvezu poslovnog subjekta da dvojno iskazuje ukupan iznos na računima. Isto tako, iako su automati i samoposlužni uređaji izuzeti od obveze dvojnog iskazivanja, u slučajevima kad se na istima može dobiti račun, on mora biti dvojno iskazan.

Blagajne i naplatni uređaji moraju biti prilagođeni za dvojno iskazivanje iznosa, kako bi na računima ukupan iznos bio iskazan u obje valute. POS uređaje (ekran i ispisni slip) koji se nalaze na blagajnama nije nužno prilagođavati jer će obveza dvojnog iskazivanja biti ispunjena na izdanom računu. Na računu je potrebno iskazati i fiksni tečaj konverzije.

Obračun plaće i drugog dohotka – u razdoblju dvojnog iskazivanja poslodavac je dužan na ispravi o isplati plaće i ostalih naknada koje se radniku isplaćuju na temelju ugovora o radu, dvojno iskazati ukupan iznos isplaćen radniku na račun. Obzirom da razdoblje dvojnog iskazivanja započinje 5. rujna 2022., ako poslodavac plaću za kolovoz isplati do zaključno 4. rujna 2022. nije je dužan dvojno iskazati. U razdoblju dvojnog iskazivanja putne naloge nije potrebno dvojno iskazivati.

Kako je u razdoblju dvojnog iskazivanja naručitelj dužan u ugovoru o djelu i u autorskom ugovoru dvojno iskazati ukupan iznos koji će biti isplaćen izvršitelju uz prikaz fiksnog tečaja konverzije, iznosi neto honorara u okviru autorskih ugovora kao i iznosi neto naknade u okviru ugovora o djelu, uključujući i studentske ugovore, moraju biti dvojno iskazani te je postojeće ugovore potrebno aneksirati.

Od rujna 2022.-  Posredna predopskrba započinje najranije 1. rujna za euronovčanice te 1. listopada za eurokovanice. To je postupak u kojem banke mogu poslovne subjekte sa kojima su sklopile ugovor o posrednoj predopskrbi, uz odgovarajući instrument osiguranja, opskrbiti eurom i prije dana uvođenja eura, kako bi poslovni subjekti mogli od dana uvođenja eura potrošačima vraćati isključivo eure, kad je to moguće.

Najranije pet dana prije dana uvođenja eura, banke mogu provoditi pojednostavljenu posrednu predopskrbu u iznosu do 10.000 eura. Namijenjena je mikro poslovnim subjektima, odnosno fizičkim i pravnim osobama koje imaju prosječno manje od deset zaposlenika i čiji godišnji poslovni prihodi/ili ukupna aktiva ne prelazi dva milijuna kuna, a koji sa bankom prethodno potpišu izjavu o pojednostavljenoj posrednoj predopskrbi.

Prosinac 2022. – banke i njeni ovlašteni zastupnici opskrbljivat će početnim paketima eurokovanica poslovne subjekte i potrošače, bez naknade jer se plaćanje izvršava odmah u kunama, a vrijednost početnih paketa bit će preračunata prema fiksnom tečaju konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Kod postupanja i pohrane gotovine u euru i kuni, isti se čuvaju odvojeno, a svaki poslovni subjekt samostalno odlučuje koji je mogući način odvajanja valuta.

1. siječnja 2023. euro postaje zakonsko sredstvo plaćanja u RH

1. – 14. siječnja 2023. je razdoblje dvojnog opticaja (istodobno se koriste euro i kuna kao zakonsko sredstvo plaćanja prilikom transakcija gotovim novcem). Potrošači u ovom razdoblju mogu plaćati u euru i kuni, dok su poslovni subjekti obvezni vraćati euro. Ako primatelj plaćanja nije u objektivnoj mogućnosti ostatak iznosa vratiti u gotovom novcu eura, može ostatak vratiti u gotovom novcu kune ili gotovom novcu kune i gotovom novcu eura.

Trgovci i pružatelji usluga će u razdoblju dvojnog optjecaja polagati utržak i u kuni i u euru, a banke, FINA i Hrvatska pošta će iste evidentirati kao euro na poslovnom računu. Poslovni subjekti trebaju osigurati prostor za dodatne količine gotovine, odvajanje valuta, te transportne kapacitete za povrat gotovine u banke.

15.01.2023. – Istek razdoblja dvojnog optjecaja – euro jedino zakonsko sredstvo plaćanja.

vrh stranice
vrh stranice