Ustavni sud ponovno ocijenio ustavnost retroaktivnog oporezivanja dividendi i udjela u dobiti

11.07.2014.

Zagreb, 04. srpnja 2014. - Ustavni sud Republike Hrvatske je na prijedlog HUP-a pokrenuo postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak. Sukladno tome Ustavni je sud ukinuo sporne članke 6. i 8. ovoga Zakona koji se odnose na oporezivanje dividende i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu.
Ustavni sud je u rujnu prošle godine već donio odluku o ukidanju članka 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak iz ožujka 2012. kojim je ponovno uvedeno oporezivanje udjela u dobiti i dividendi. Takvu je odluku Ustavni sud obrazložio činjenicom da se njime dovodilo u neravnopravan položaj obveznike poreza na dohodak kojima dividenda ili udio u dobiti na temelju udjela u kapitalu nisu isplaćeni do 1. ožujka 2012. u odnosu prema onima kojima su isplaćeni iako su ostvareni po istoj pravnoj osnovi u razdoblju između 1. siječnja 2005. i 1. ožujka 2012. u kojem nije bilo obveze plaćanja poreza na dividende i udjele u dobiti.
Nakon ove odluke Ustavnog suda zakonodavac je novim izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak na utvrđenu neustavnost reagirao tako da je poreznu obvezu vezao uz trenutak donošenja odluke o isplati dividende i udjela u dobiti.
Smatrajući da se time samo produbljuje već utvrđena neustavnost, HUP je zatražio ocjenu suglasnosti s Ustavom i posljednjeg Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak. HUP-ovo je mišljenje da je u svakoj varijanti retroaktivno oporezivanje nedopustivo i u suprotnosti s Ustavom.
Slijedom iznesenog ovdje donosimo sažeti pregled Odluke Ustavnog suda RH broj U-I-5294/13 od 18. lipnja 2014. g. kojom su ukinuti članci 6. i 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN 125/13)

a) Čl. 6. ZID Zakona o porezu na dohodak (NN 125/13)

Odredba navedenog čl. 6. (kojom je mijenjana odredba čl. 51.st.4. Zakona o porezu na dohodak) je glasila:

"U članku 51. stavku 4. na kraju rečenice iza rijeci: »ovoga Zakona« stavlja se zarez i dodaju rijeci: »i to na sve isplaćene primitke od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu (prema načelu blagajne)«."

Nakon ukidanja od strane Ustavnog suda odredba čl. 51. st.4. Zakona sada glasi:

"(4) Predujam poreza na dohodak po osnovi primitaka od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu iz članka 30. st.1. ovog Zakona plaća se po odbitku, po stopi od 12 %, bez priznavanja osobnog odbitka iz članka 36. ovoga Zakona i neoporezivog dijela primitka iz članka 10. točke 19. ovoga Zakona."

To znači da je navedenim ukidanjem iz tog članka eliminiran retroaktivni učinak zakona u tom dijelu.

b) Čl. 8. ZID Zakona o porezu na dohodak (NN 125/13)

Odredba ukinutog čl. 8. je glasila:

"Iznimno od članka 6. ovoga Zakona i članka 51. stavka 4. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12. i 144/12.), ako je odluka o isplati dividende i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu donesena, u skladu s posebnim propisima, prije stupanja na snagu ovoga Zakona, a isti nisu isplaćeni do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, pri isplati te dividende i udjela u dobiti primijenit će se propisi koji su bili na snazi na dan kada je ta odluka donesena, sto isplatitelj dokazuje vjerodostojnim ispravama."

To znači da je navedenom izmjenom također ukinuta retroaktivnost tog propisa i u tom dijelu.

USRH je za obje navedene odredbe naveo da se radi o istovjetnoj pravnoj situaciji koja je ranije bila propisana čl. 16.st. 3. ZID Zakona o porezu na dohodak iz 2012. g. (koju je po ranijem prijedlogu za ocjenu ustavnosti Ustavni sud također ukinuo) i da je gore navedenim (ukinutim) člancima 6. i 8. ZID Zakona o porezu na dohodak (NN 125/13) zahvatio u odnose koji su faktično i pravno nastali prije njihovog stupanja na snagu te da se dobit koja je faktično nastala prije stupanja na snagu ZID Zakona o porezu na dohodak (NN 125/13) tim člancima nastoji oporezovati kao dohodak dioničara/imatelja udjela čime posljedično dovode do nejednakog tretmana unutar iste skupine poreznih obveznika u usporedivoj situaciji.

Obzirom na djelovanje odluka USRH-a i učinak ukidanja zakonskih odredaba izgledno je da oni subjekti koji su izvršili isplate za vrijeme važenja sada ukinutih odredaba (čl. 6. i 8. ZID Zakona o porezu na dohodak (NN125/13) neće biti u mogućnosti s uspjehom zahtijevati povrat sredstava isplaćenih na ime poreza na dohodak, dok će porezne obveze subjekata koji nisu izvršili isplatu dobiti (odnosno pripadajućeg poreza prema propisima važećima u vrijeme te isplate) već će isto učiniti nakon nastupanja učinaka ukidanja odredaba čl. 6. i 8. ZID Zakona o porezu na dohodak (NN125/13) biti utvrđene temeljem propisa koji su sada na snazi (bez ukinutih odredaba koje su propisivale retroaktivne porezne zakonske zahvate koje je Ustavni sud svojim odlukama onemogućio) prema onome kako one sada glase (gore navedeno).

Naglašavamo kako je prije isplata odnosno postupanja po važećim poreznim propisima nužno savjetovati se sa poreznim savjetnikom ili računovođom koji se brinu o usklađenosti postupanja gospodarskih subjekata s važećim poreznim propisima.

vrh stranice
vrh stranice