„TURISTIČKE UDRUGE“ HUP-a O JAČANJU SURADNJE S MINISTARSTVOM TURIZMA

27.03.2014.

Predstavnici dviju granskih udruga HUP-a iz turističkog sektora: Udruge ugostiteljstva i turizma i Udruge nautičkog sektora održali su 27.3.2014. u HUP-u u Zagrebu sastanak s čelnicima Ministarstva turizma s ciljem uspostave jače međusobne suradnje, te razmjene stavova i dobivanja informacija o ključnim promjenama koje se na području regulatornog okvira očekuju u ovom sektoru tijekom 2014. godine.

Na sastanku su ispred Ministarstva turizma sudjelovali: Ratomir Ivičić, zamjenik ministra turizma, te Božica Lapić i Davor Ižaković, pomoćnici ministra turizma; a ispred Hrvatske udruge poslodavaca: Davor Majetić, glavni direktor HUP-a, Natali Komen Bujas, Vesna Ivić Šimetin i Lea Marcijuš; ispred Udruge ugostiteljstva i turizma HUP-a: Jako Andabak, predsjednik, Vlado Lučić, Ivan Gadže i Milan Jukić ispred KUH-a; te ispred Udruge nautičkog sektora HUP-a: Romano Pičuljan, predsjednik i Nevenka Poropat i Silvano Brečević.

Naime, u ovoj se godini planiraju cjelovite izmjene za turistički sektor najvažnijih zakona: Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, Zakona o pružanju usluga u turizmu, seta zakona o turističkim zajednicama i izmjene i dopune Zakona o turističkom zemljištu, a s obzirom na ulogu HUP-a kao socijalnog partnera u definiranju uvjeta poslovanja izrazito je važno aktivno se uključiti i dati podršku zakonodavcu u dobivanju što kvalitetnijih, bržih i primjerenijih zakonskih rješenja.
Predstavnici Ministarstva turizma na čelu sa g. Ivičićem, zamjenikom ministra izrazili su otvorenost za suradnju i pozvali HUP da već sada pošalje sve prijedloge koje poslodavci na području navedenih zakona imaju potrebu mijenjati, kao i izravno kroz uključivanje u rad radnih skupina koje će raditi na pripremi i izmjenama svakog pojedinog zakona. S istim je ciljem HUP Udruga ugostiteljstva i turizma već formirala svoju prvu internu radnu skupinu predstavnika članova koji će raditi na pripremi prijedloga izmjena Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, a čiji će se nacrt vrlo skoro naći u javnoj raspravi i u planu je da u saborskoj proceduri bude do ljeta. Nakon toga će se ići u raspravu o izmjenama Zakona o pružanju usluga u turizmu, te izmjenama Zakona o turističkom zemljištu čiji je nacrt u završnoj fazi usklađenja i izrade potrebnih izmjena s ciljem postizanja provedivih i jednostavnijih rješenja.
Posebna tema razgovora bilo je aktualno donošenje novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama na koji je HUP dao opsežno očitovanje tijekom nedavno provedene javne rasprave o radnoj verziji istoga od 17.12.2013. Stavovi Udruge ugostiteljstva i turizma, te Udruge nautičkog sektora poslani su i Ministarstvu turizma kako bi dobili podršku resornog ministra prema ministru pomorstva, nositelju izrade istoga. Ministarstvo turizma na tom području ima intenzivnu međuresorsku suradnju i stavove HUP-a je gotovo u potpunosti podržalo prema zakonodavcu, te je na sastanku dogovoreno da će se organizirati zajednički sastanak članova HUP-a, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Ministarstva turizma na ovu temu, čim Ministarstvo pomorstva dovrši potrebne izmjene i dorade ovoga zakona na koji je dobilo brojna očitovanja.

Predstavnici turističkog sektora, kampova i hotela istaknuli su kako se izmjene na području uređenja pomorskog dobra već predugo čekaju i kako je važno naći adekvatna rješenja brojnih otvorenih pitanja prije svega vezano za uređenje instituta koncesija na zahtjev i priznavanje ulaganja i prava vlasništva na pomorskom dobru. Koliko specifičnih interesa i problema na ovom za turistički sektor izrazito važnom području ima, posebno je do izražaja došlo kod Udruge nautičkog sektora koja svojim djelovanjem pokriva djelatnost marina, chartera i servisera, koji su i na samom sastanku upoznali predstavnike ministarstva s problemima i preprekama s kojima se suočavaju u svom poslovanju.

Ne manje važna tema razgovora bila je i reorganizacija sustava Hrvatske turističke zajednice te planirane izmjene organizacije, uloga i ciljeva rada glavnog ureda HTZ-a i regionalnih odnosno lokalnih turističkih zajednica. U tijeku je također i izrada Strateškom marketinškog plana, te se nakon izmjena zakona o turističkim zajednicama planira početkom 2015.g. krenuti s novom organizacijom u vidu formiranja tzv. regionalnih destinacijskih menadžment organizacija, odnosno kreirati 10 „turističkih regija“ ili destinacija u kojima će turističke zajednice djelovati kao regionalne menadžment organizacije (RMO) s prvenstvenim ciljem upravljanja razvojem regionalnih turističkih proizvoda i kreiranja novih motiva dolazaka. RMO-ovi će biti koordinatori suradnje javnog i privatnog sektora, te je stoga važno da se poslodavci jače povežu i organiziraju kako bi mogli biti relevantan partner u kreiranju turističke politike i kreiranju destinacija regije u kojoj djeluju. HUP će na tom tragu potaknuti svoje članice na jaču međusobnu suradnju i pripremu za što jaču suradnju i interakciju s destinacijama jer se samo kroz suradnju i sinergiju mogu kreirati novi proizvodi i potaknuti brži i jači razvoj turističkih regija i hrvatskog turizma.
vrh stranice
vrh stranice