STALNI SEZONAC-provedba mjere HZZ-a

08.02.2013.

MJERE ZA ZAPOŠLJAVANJE HZZ-a: UPUTE ZA PROVEDBU MJERE „STALNI SEZONAC“

Mjera „Stalni sezonac“ provodit će se nakon sezone, odnosno u drugoj polovici 2013. godine i za nju nije potrebno predati zahtjev za dodjelu potpore do 30.6.2013. Ciljna skupina ove mjere su samo radnici koji će tijekom 2013.g. biti zaposleni temeljem Ugovora o radu za stalne sezonske poslove (sukladno odredbama ZOR-a – čl.14.). Mjera će se provoditi na način da će poslodavci koji nakon sezone od ukupno zaposlenih, temeljem Ugovora za stalne sezonske poslove – njih 20% zaposlenih na neodređeno vrijeme, moći za ostalih 80% stalnih sezonaca zatražiti od HZZ sufinanciranje troška doprinosa izvan sezone, odnosno kad ne obavljaju posao, u maksimalnom trajanju od 6 mjeseci i u mjesečnim iznosima po radniku kako je u mjeri navedeno. Na taj način poslodavci će imati sigurnost ponovnog rada stalnih sezonaca i u 2014. godini, a stalni sezonci sigurnost i stalni radni odnos. Ukoliko poslodavac ne ponudi posao u narednoj sezoni sezoncima čiji će doprinosi biti sufinancirani od strane HZZ-a, mora vratiti HZZ-u uplaćene doprinose, a ukoliko radnik ne prihvati posao u narednoj sezoni obveza je radnika da uplaćena sredstva vrati.
PREGLED MJERE I OBVEZA POSLODAVACA IZ PROVEDBENIH UPUTA HZZ-a ZA MJERE U 2013. GODINI
„Stalni sezonac“ – sufinanciranje doprinosa za produženo mirovinsko osiguranje stalnim sezonskim radnicima (u najdužem trajanju do 6 mjeseci)
Ovom mjerom poslodavcu iz djelatnosti turizma i ugostiteljstva sufinancira se trošak doprinosa za produženo mirovinsko osiguranje stalnim sezonskim radnicima u vremenu kada ne obavljaju poslove kod poslodavca odnosno „izvan sezone“. Mjera je usmjerena na radnike te radnik vraća uplaćene doprinose produženog osiguranja u slučaju da ne prihvati posao u narednoj sezoni. Uvjet za poslodavaca je da uz zadržavanje broja stalno zaposlenih, u radni odnos na neodređeno vrijeme primi 20% od ukupnog broja stalnih sezonaca. Troškovi NPPZ-a: uplata obveznih doprinosa HZMO 550,69 kn za 2013. godinu, uplata obveznih doprinosa HZZO 371,71 kn za 2013. godinu. 

Ugovorne obveze za potporu za očuvanje radnih mjesta: obveze poslodavca
Poslodavac je po potpisanom ugovoru u obvezi Zavodu mjesečno dostavljati: poziv na plaćanje, [1]popis radnika i obračun traženog iznosa potpore za svakog radnika uz datum dospijeća isplate plaće radnicima, izvode sa žiro-računa za drugi i svaki sljedeći mjesec isplate potpore u kojem je vidljivo da je propisane račune za plaćanje doprinosa i poreza prema posebnim propisima uplatio u Državni proračun, obračunske liste radnika iz kojih je vidljivo da je radniku obračunao i uplatio isplaćenu razliku plaće, RS obrasce – stranicu A za prvi, drugi i treći mjesec za koji dostavlja obračun potpore. Propisanu dokumentaciju poslodavac je u obvezi Zavodu dostaviti najkasnije 8 dana prije datuma dospijeća isplate plaće radnicima.

Poslodavac je u razdoblju korištenja potpore dužan: radnicima redovito isplaćivati plaću i uplaćivati obvezne doprinose prema posebnom propisu, zadržati isti broj radnika kojima je isplaćivao plaću na dan podnošenja zahtjeva, na zahtjev Zavoda dostavljati podatke o broju zaposlenih radnika kojima isplaćuje plaće. Za kontrolu broja zaposlenih radnika kojima poslodavac isplaćuje plaću Zavod može zatražiti RS obrasce ili ID obrasce za zadnji izvještajni mjesec o obračunatoj i isplaćenoj plaći, kao potvrdu o stanju nepodmirenih obveza za obvezna osiguranja. Ne smatra se da je došlo do smanjenje broja radnika utvrđenih na dan podnošenja Zahtjeva ako se radi o prirodnom odljevu (odlazak radnika u mirovinu ili smrt radnika).

Poslodavac za vrijeme korištenja potpora ne smije: zapošljavati radnike na radna mjesta za koja prima potporu, odrediti prekovremeni rad, koristiti rad ustupljenih radnika odnosno povremeni rad učenika ili studenata, članovima upravnih odnosno nadzornih tijela poslodavac odnosno osobama koje obavljaju upravljačke ili nadzorne poslove poslodavca, isplaćivati nagrade, bonuse, stimulacije niti druga davanja u naravi ili novcu. Poslodavac koji koristi potporu za jednu organizacijsku jedinicu, a ima potrebu za novim zapošljavanjem u drugim organizacijskim jedinicama koje nisu obuhvaćene Programom, u obvezi je obavijestiti radnike za koje prima potporu i ponuditi im obavljanje poslova radnog mjesta u punom radnom vremenu. U slučajevima kršenja ugovornih obveza od strane poslodavca raskida se ugovor o dodjeli potpore i poslodavac je u obvezi vratiti isplaćenu potporu.
vrh stranice
vrh stranice