Provedba ovrhe na plaći sukladno Zakonu o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

04.05.2020.

Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 30.4.2020. donio Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti (u nastavku: Zakon) koji je stupio na snagu danom objave u Narodnim novinama (NN br. 53/20).

 

Zakon između ostalog regulira zastoj provedbe ovrhe na plaći i drugim stalnim primanjima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, te će se na taj način  omogućiti ovršenicima da za vrijeme posebnih okolnosti raspolažu svim primanjima po osnovi plaće i drugim stalnim primanjima, uz određene iznimke.

Izdvajamo najvažnije:

Člankom 4. Zakona  propisuje se da će poslodavac zastati s provedbom ovrhe na plaći odnosno stalnom novčanom primanju te neće plijeniti daljnje tražbine ovršenika niti isplaćivati ovrhovoditelju novčane iznose za koje je određena ovrha, već će cijelu plaću odnosno stalno novčano primanje ispuniti radniku odnosno primatelju stalnog novčanog primanja.

IZNIMKE:


Poslodavac neće zastati s provedbom ovrhe na plaći odnosno stalnom novčanom primanju ako se ovrha provodi radi:

  • namirenja tražbine zakonskog uzdržavanja djeteta,
  • druge tražbine kada se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeću,
  • tražbine po osnovi dospjele, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine i
  • ako se radi o mjerama osiguranja iz kaznenog postupka

Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti u smislu ovoga Zakona poslodavac  će zaprimati nove ovršne isprave radi stjecanja prava prvenstvenog reda pri namirenju, ali neće plijeniti niti prenositi dio primanja ovrhovoditelju sukladno odredbi, osim ako se radi o provedbi ovrhe sukladno gore navedenim iznimkama.

Iznimno ako za vrijeme trajanja posebnih okolnosti u smislu ovoga Zakona nastupi uvjet za prijenos sredstava koja su zaplijenjena prije nastupa posebnih okolnosti, poslodavac će prenijeti zaplijenjeni iznos ovrhovoditelju.

Zastoj tijeka zateznih kamata

Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti ne teku zatezne kamate.

Trajanje posebnih okolnosti

Trajanje posebnih okolnosti utvrđuje se od dana stupanja na snagu ovoga Zakona do isteka roka od tri mjeseca nakon njegovog stupanja na snagu. Rok se može odlukom Vlade Republike Hrvatske produžiti za tri mjeseca.

vrh stranice
vrh stranice