Program rada Udruge

Program rada Udruge

HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA - UDRUGA NAUTIČKOG SEKTORA

PROGRAM RADA ZA 2013. GODINU
Uvod
U 2013. godini, Udruga nautičkog sektora nastavit će razvijati aktivnosti koje su se pokazale uspješnima u zastupanju interesa poslodavaca u nautičkom sektoru. Kao i do sada, fokus svih aktivnosti bit će usmjeren na komunikaciju prema općoj i stručnoj javnosti, članstvu, nečlanicama te institucijama u zemlji i inozemstvu. Udruga će nastaviti suradnju sa lokalnim i državnim institucijama i direktnu komunikaciju sa različitim ministarstvima RH.

Rješenja i usluge za članove
Udruga nautičkog sektora nastavit će pružati podršku projektima članova te i dalje biti prisutna na nautičkim sajmovima, forumima te ostalim događanjima važnim za sektor. Udruga će svojim članovima pružati pravnu podršku u području radnog prava te u odnosu prema institucijama. Po uzoru na prošlogodišnju suradnju sa Državnim inspektoratom u organizaciji prezentacije za članove, i u 2013. ćemo raditi na sličnim događanjima sa državnim institucijama poput Carinske i Porezne uprave.

Odnosi i suradnja s tijelima državne vlasti, srodnim institucijama i drugim interesnim stranama
Udruga će zastupati interese članova pri tijelima državne vlasti te pokretati inicijative definirane najnovijim strateškim dokumentima udruge. Udruga će nastaviti vršiti utjecaj prema zakonodavnim tijelima u cilju poboljšanja i stvaranja kvalitetnog i poticajnog poslovnog okruženja nautičkog sektora. Članovi Izvršnog odbora sudjelovat će u radu različitih radnih skupina osnovanim pri nacionalnom GSV-u te ministarstvima. U 2013. godini, u suradnji sa resornim ministarstvima radit ćemo na razvijanju programa sufinanciranja obnove čarter flote u Hrvatskoj te na pokretanju projekta sufinanciranja razvoja novih proizvoda u domaćoj brodogradnji sa većim i značajnijim iznosima financiranja. Udruga će od Hrvatske turističke zajednice tražiti bolju promociju nautičkog turizma jer je s obzirom na prihode koje HTZ dobiva od nautičkog sektora ona nesrazmjerno mala.

Zakonska regulativa
Udruga će nastaviti raditi na izmjenama nepovoljne zakonodavne regulative. Posebna pažnja obratit će se na Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama i Zakon o koncesijama.

Odnosi s javnošću i članstvom
Udruga će nastaviti Informirati članstvo o svim važnijim događanjima i aktualnim zakonodavnim promjenama kroz kontinuirane direktne kontakte, preko web stranice Udruge na HUP-ovom portalu, putem HUP Novosti, e-biltena i kroz tiskovne i elektronske medije. Radit će na senzibiliziranju javnosti za probleme nautičkog sektora kroz prezentiranje svih značajnijih aktivnosti putem priopćenja, konferencija za tisak i intervjua.

Funkcioniranje granske udruge
Udruga će u 2013. godini raditi na jačanju članstva te povećanju prihoda. Surađivat ćemo sa Udrugom ugostiteljstva i turizma u ispunjenju toga cilja te osnivati zajedničke koordinacije.
vrh stranice
vrh stranice