Program rada

Program rada

Polazeći od važnosti mineralnih sirovina za razvoj ukupnog gospodarstva Republike Hrvatske, cijeneći potencijale proizvođača i potrebe tržišta te uvažavajući cjelokupnu problematiku sektora, Udruga industrije nemetala, građevinskog materijala i rudarstva Hrvatske određuje strateške smjernice djelovanja.

Opredjeljenje Udruge jest dugoročno planiranje u cilju stvaranja na duži rok predvidivog i poticajnog poslovnog okruženja kao podloge za stabilan gospodarski rast, socijalnu ravnotežu i održivi razvoj.

Programski prioriteti 2017.

1. pozicioniranje Udruge kao ravnopravnog partnera zakonodavcu u procesu pripreme i izrade zakonske regulative, osobito radi uskladbe nacionalne s pravnom regulativnom EU
2. jača suradnja i utjecaj na relevantna tijela državne vlasti te djelovanje kroz Gospodarsko - socijalno vijeće
3. promicanje načela održivog razvoja s naglaskom na ostvarenju gospodarskog rasta uz postizanje kvalitete društvenog života i trajno očuvanje okoliša
4. uspostavljanje suradnje i strateškog partnerstva sa strukovnim udrugama i stručnjacima iz područja od interesa
Udruga industrije nemetala, građevinskog materijala i rudarstva nastavit će u 2017. godini aktivnosti usmjerene na poboljšanje uvjeta poslovanja članova kroz izmjenu zakonskog okvira te smanjenje administrativnih prepreka i troškova poslovanja.
Osobit napor Udruga će uložiti u izradu stajališta, primjedbi i prijedloga tijekom pripreme revizije EU ETS Direktive o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova koja će, postavljanjem novih ekstremno zahtjevnih ciljeva i promjenom carbon leakage liste, imati presudan utjecaj na opstanak industrije sektora. Prioritetno mjesto u aktivnostima Udruge imat će problematika gospodarenja otpadom i pripadajući propisi te strateški dokumenti.
Komunikacija će biti usmjerena prema Vladi Republike Hrvatske i nadležnim ministarstvima.
Udruga će interese članova prema donositeljima odluka zagovarati kroz Gospodarsko-socijalno vijeće, osobito putem Povjerenstva za održivi razvoj, poticanje gospodarstva, energetiku i klimatske promjene, a prema javnosti putem medija.
Društveno odgovornim poslovanjem i ulaganjima članovi Udruge u okruženju u kojem djeluju osiguravaju održiv razvoj, dodane vrijednosti te kvalitetan suživot i suradnju s lokalnom zajednicom, uz očuvanje okoliša i zdravlja ljudi.
Udruga kroz HUP - Global Compact Hrvatska promiče načela održivog razvoja koja članovi svakodnevno primjenjuju.
Udruga promiče cjeloživotno učenje te uskladbu propisa i obrazovnog sustava s potrebama tržišta rada.
Po stručnim pitanjima Udruga će nastaviti suradnju s g.i.u. PROMINS, Udrugom hrvatskih rudarskih inženjera, Hrvatskom udrugom naftnih inženjera i geologa, g.i.u. Croatia Cement, Hrvatskom udrugom proizvođača toplinsko-fasadnih sustava i Hrvatskim savjetom za zelenu gradnju.
Na svakodnevnoj bazi Udruga je servis članovima, kako po zajedničkim inicijativama, tako i po pojedinačnim upitima za asistenciju.
Interese članova na nacionalnoj i europskoj razini Udruga će zagovarati kroz kanale krovne Hrvatske udruge poslodavaca.


vrh stranice
vrh stranice