Pravno ekonomska klinika u Osijeku

14.03.2014.

U veljači u Osijeku s radom je krenula Pravno ekonomska klinika koja je osnovana na inicijativu katedre za trgovačko pravo Pravnog fakulteta u Osijeku i UNESCO katedre za poduzetništvo pri Ekonomskom fakultetu u Osijeku, a partneri Pravno ekonomske klinike uz HUP, su poduzetnički inkubator BIOS i Centar za poduzetništvo Osijek. Temeljni razlog osnivanja Pravno ekonomske klinike je omogućiti studentima primjenu stečenih teorijskih znanja u praksi. Dosadašnja je nastava na fakultetima uglavnom počivala na principu ex cathedra predavanja i usvajanju teorijskih znanja bez mogućnosti primjene istih u praksi. Radom na konkretnim predmetima studenti će stečena teorijska znanja primjenjivati u praksi, ali i pristupati problemu interdiciplinarno, budući da su problemi poduzetnika u praksi rijetko kada isključivo pravni ili ekonomski. Isto tako, radom u timovima koje čine studenti prava i ekonomije, studenti će steći mogućnost učiti jedni od drugih, razviti vještinu timskog rada, te sagledavati problem iz različitih perspektiva, što će im svakako omogućiti razumijevanje prava i ekonomije na jedan novi i drugačiji način od onoga na koji su navikli u dosadašnjem studiranju. Kroz Pravno ekonomsku kliniku studentima je omogućen i susret s budućim poslodavcima, odnosno tržištem rada. Poznavanje potreba tržišta rada, kao i znanja i vještina koje studenti oba fakulteta mogu ponuditi svakako će pridonijeti boljoj pripremljenosti studenata za „stvarni svijet“ i radna mjesta koje tržište rada može ponuditi.
Inače, pravne klinike kao oblik praktične izobrazbe pravnika postoje kako u inozemstvu, tako i u Hrvatskoj već duže vrijeme. Pravnoklinička nastava sastavni je dio kurikuluma Pravnog fakulteta u Osijeku. Međutim, za razliku od pravnih klinika koje isključivo djeluju pri pravnim fakultetima i koje se bave isključivo rješavanjem pravnih problema, Pravno ekonomska klinika ima širi doseg i bavi se rješavanjem pravnih, ali i ekonomskih problema ili istovremeno i jednih i drugih. Pravno ekonomska klinika je, a za razliku od klasičnih pravnih klinika, više okrenuta malim i srednjim poduzećima i problemima s kojima se oni suočavaju u praksi, te kao takva predstavlja jedinstven primjer u svijetu. Trenutno je u rad Klinike uključeno oko 80 studenata Pravnog i Ekonomskog fakulteta. Studenti će raditi na konkretnim predmetima u timovima od po 5 studenata (tri s Pravnog i dva s Ekonomskog fakulteta). Svaka grupa ima dva mentora, pravnika i ekonomistu, a mentori su uz nastavnike Pravnog i Ekonomskog fakulteta, odvjetnici, suci i Ivan Sarić, pravni savjetnik HUP-a Reg. ureda Osijek. Više o Pravno ekonomskoj klinici možete pronaći na http://www.efos.unios.hr/pravno-ekonomska-klinika/

vrh stranice
vrh stranice