Poziv građanima – fizičkim osobama s poreznim dugom

10.05.2013.

Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba (NN 55/2013.) stupio je na snagu 9. svibnja 2013. godine. Ministarstvo financija, Porezna uprava poziva sve fizičke osobe, one koje su registriranu djelatnost prestale obavljati do dana stupanja Zakona na snagu i, fizičke osobe u djelatnostima poljoprivrede i ribarstva, da na vrijeme podnesu zahtjev, jer to mogu učiniti samo 90 dana od dana stupanja Zakona na snagu. Zahtjev za plaćanje poreznog duga fizičke osobe mogu podnijeti ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu.
Fizičkim osobama koje podnesu zahtjev bit će omogućeno reprogramiranje naplate glavnice duga uz kamatnu stopu u visini od 4,5 %. Plaćanje je omogućeno u mjesečnim obrocima na rok otplate koji ovisno o visini poreznog duga može biti najmanje do 36 mjeseci te najviše do 60 mjeseci, uz istovremeni otpis duga s osnove kamata. Ako obveznicima više odgovara, može se omogućiti otpis duga s osnove kamata uz plaćanje glavnice jednokratnom uplatom.
Naknadno zaprimljeni zahtjevi neće se uvažavati.
Sve informacije o novom reprogramu poreznog duga i pripadajući obrasci nalaze se na internetskoj stranici Porezne uprave.
http://www.porezna-uprava.hr/reprogram_duga/reprogram_duga.asp te u prilogu.

Prilog:

Obavijest fizičkm osobama

Zahtjev za odgodu ovrhe

Zahtjev za plaćanje poreznog duga
vrh stranice
vrh stranice