Otvoren natječaj: PROGRESS - Pružanje vještina za rast i radna mjesta

30.10.2013.

Natječaj DG Employment, Social Affairs and Inclusion - programa PROGRESS pod nazivom „Pružanje vještina za rast i radna mjesta“ – „Delivering on skills for growth and job“s.

Ciljevi poziva
Glavni cilj ovog poziva je podupiranje novih oblika suradnje kroz partnerstva između javnih i privatnih dionika na tržištu rada (javne i privatne službe za zapošljavanje, tvrtke, gospodarske komore, pružatelji usluga obuke i osposobljavanja, socijalni partneri itd.) u cilju rješavanja kontinuiranog nedostatka vještina te jaza između ponude i potražnje na tržištu rada.

Aktivnosti trebaju težiti postizanju sljedećih tehničkih ciljeva:

1. Pružanju specifičnih usluga za zapošljavanje krajnjim korisnicima, a koje dovode do održivog postavljanja na poslove i naukovanje ili drugih mjerljive ishode mješovitog skupa dionika, uključujući i mjere za potporu mobilnosti radne snage na nacionalnoj i europskoj razini
2. Pripremi nalaza, analitički i metodološki temeljenih na dokazima, vezanih uz oblike i radne metode partnerstva između organizacija koje surađuju, tijekom razvoja i implementacije akcija, uključujući analizu faktora uspješnosti, izazove i rješenja za nedostatke
3. Izradi konkretnih istraživačkih alata za tržište rada koji omogućuju identifikaciju jaza među vještinama i potreba koje su rezultat strukturnog pomaka prema „low carbon“ gospodarstvu, kao i njihov utjecaj na promjenu seta vještina.

Poziv se sastoji od četiri dijela u skladu s prioritetnim područjima za stvaranje radnih mjesta:
1. Prvi će nastojati poticati zajedničke inicijative usmjerene na (a) predviđanje zelenih vještina koje treba omogućiti proces facilitiranja između ponude i potražnje (b) prateće strukturne i sektorske prilagodbe kroz poboljšanje prilagodljivosti i mobilnost radnika. Sektorski fokus ovog dijela obuhvaća tri ključna sektora: (1) Graditeljstvo, (2) Recikliranje (uključeno u vodoopskrbu, kanalizaciju, gospodarenje otpadom i sanacijske aktivnosti i (3) Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija.

2. Druga će identificirati učinkovite mjere provedbe, dobre prakse i inovativne pristupe s posebnim naglaskom na zapošljavanje potencijala ICT-a i Velike koalicije za digitalne poslove (Grand Coalition for Digital Jobs SWD (2012)96 final ) te na taj način doprinijeti provedbi dimenzije o vještinama flagship inicijative „Agenda za nove vještine i radna mjesta ", a osobito Paketu zapošljavanja.

3. Treći će identificirati učinkovite mjere provedbe, dobre prakse i inovativne pristupe s posebnim naglaskom na osobne i kućne usluge (SWD (2012) 95 final) te na taj način doprinijeti provedbi vještine i radna mjesta dimenzije o vještinama flagship inicijative „Agenda za nove vještine i radna mjesta ", a osobito Paketu zapošljavanja.

4. Četvrti dio će podržati konsolidaciju Europskih sektorskih vijeća za vještine. Ta će tijela pružiti žarišnu točku za poboljšanje istraživanja vještina na sektorskoj razini, naglašavajući neusklađenost vještina i uska grla, kao i za oblikovanje ponude obrazovanja i osposobljavanja. Također će olakšati učenje na nacionalnoj razini stvaranjem europske platforme za razmjenu između dionika tržišta rada, opservatorija za vještine i ponuditelja usluga obrazovanja i osposobljavanja u sektoru.

Neke od mogućih mjera su:
- Implementacija i postavljanje na poslove te inicijative za radna mjesta
- Događanja vezana uz istraživanje tržišta rada
- Mjere osposobljavanja
- Uspostavljanje i razvoj mreža, razmjena najboljih praksi kroz ciljane događaje.

Proračun: Ukupno alocirana sredstva za natječaj iznose 5.658.000 €.

Sufinanciranje: Do 80% ukupnih prihvatljivih troškova.

Indikativni očekivani iznosi bespovratnih potpora:
1. Dio - prosječno 900.000 € po projektu za svaki ciljni sektor
2. Dio – prosječno 500 000 €
3. Dio – prosječno 250.000 €
4. Dio – prosječno 300.000 €

Potencijalni prijavitelji:
Tijela državne uprave osim vlade i ministarstava, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, mala i srednja poduzeća, velika poduzeća, udruge, udruge poslodavaca, sindikati, instituti, fakulteti, neformalna udruženja i inicijative, razvojne agencije, itd.

Rok za prijavu: 15.01.2014.


U privitku:

1. natječajna dokumentacija
2. financijske smjernice za izradu projektnih prijedloga
vrh stranice
vrh stranice