Novi Mehanizam za pravednu tranziciju

09.06.2020.

Uvodno:

Tranzicija prema klimatskoj neutralnosti donijet će različite mogućnosti i izazove različitim regijama i sektorima. Nekima će se vrlo brzo pružiti prilike, neki će se suočiti s većim izazovima od drugih i neće svi moći u jednakoj mjeri snositi troškove prilagodbe klimatskoj tranziciji. Kako bi pomogla najugroženijim regijama da se nose sa socioekonomskim posljedicama tranzicije, Komisija je u siječnju 2020. predložila mehanizam za pravednu tranziciju, vrijedan 100 milijardi eura.

Sastoji se od tri stupa:

  • Fonda za pravednu tranziciju,
  • Programa za pravednu tranziciju u okviru programa InvestEU te
  • instrumenta za kreditiranje u javnom sektoru.

Mehanizam je dio plana ulaganja za europski zeleni plan vrijednog bilijun eura i predloženog u siječnju.

 

Mehanizam za pravednu tranziciju:

S obzirom na krizu prouzročenu koronavirusom, još je važniji održiv, zeleni oporavak, ali je potrebno i pružiti potporu najugroženijim regijama. Zbog toga Europska komisija u svojem novom prijedlogu za sljedeći dugoročni proračun EU-a želi ojačati mehanizam za pravednu tranziciju kao dio svojeg mehanizma za odgovor na krizu. Ukupni proračun Fonda za pravednu tranziciju povećat će se na 40 milijardi eura, a pojačat će se i program za pravednu tranziciju u okviru programa InvestEU. Komisija predstavlja i prijedlog za instrument za kreditiranje u javnom sektoru, kojim će se mobilizirati 25 – 30 milijardi eura. Očekuje se da će se putem mehanizma za pravednu tranziciju mobilizirati javna i privatna ulaganja u iznosu od najmanje 150 milijardi eura.

 

Dopuna Fonda za pravednu tranziciju

Osim predloženih 7,5 milijardi eura, Komisija predlaže znatna dodatna sredstva u iznosu od 2,5 milijardi eura u okviru sljedećeg dugoročnog proračuna EU-a i 30 milijardi eura iz instrumenta Next Generation EU. Tako će ukupan iznos za Fond za pravednu tranziciju biti 40 milijardi eura.

Sredstva će se upotrijebiti za ublažavanje socioekonomskih posljedica zelene tranzicije u najteže pogođenim regijama, primjerice podupiranjem prekvalifikacije radnika, pomaganjem malim i srednjim poduzećima u stvaranju novih gospodarskih prilika i općenitom diversifikacijom gospodarske aktivnosti, čime se ulaže u budućnost tih regija.

 

Sredstva dodijeljena iz Fonda za pravednu tranziciju po državama članicama

 

Dodijeljeni iznos
(u milijunima eura, cijene iz 2018.)

BE

380

BG

2693

CZ

3413

DK

185

DE

5152

EE

736

IE

176

EL

1726

ES

1806

FR

2142

HR

387

IT

2141

CY

210

LV

398

LT

568

LU

19

HU

543

MT

48

NL

1296

AT

282

PL

8000

PT

465

RO

4449

SI

538

SK

954

FI

968

SE

324

Ukupno

40 000

 

Promjene u programu za pravednu tranziciju u okviru programa InvestEU

Kako je navedeno u Planu ulaganja za europski zeleni plan, programom za pravednu tranziciju u okviru programa InvestEU (2. stup mehanizma za pravednu tranziciju) osigurat će se sustav za dodatna ulaganja u korist regija u kojima je potrebno osigurati pravednu tranziciju kojim se nadopunjuju Fond za pravednu tranziciju (1. stup mehanizma za pravednu tranziciju) i instrument za kreditiranje u javnom sektoru (3. stup mehanizma za pravednu tranziciju). Povećanjem jamstva za InvestEU ojačat će se program za pravednu tranziciju u okviru programa InvestEU.

Putem programa za pravednu tranziciju u okviru programa InvestEU moći će se dodijeliti potpora za ulaganja u regijama u kojima je potrebno osigurati pravednu tranziciju u okviru bilo koje sastavnice politike InvestEU, ovisno o konkretnim potrebama za ulaganja koje države članice utvrde u svojim teritorijalnim planovima za pravednu tranziciju. Takva potpora usmjerena na gospodarski održiva ulaganja subjekata iz privatnog i javnog sektora u te regije provodit će se putem financijskih proizvoda programa InvestEU koje predlože provedbeni partneri tog programa (npr. Grupa Europske investicijske banke ili nacionalne razvojne banke ili institucije). U tu svrhu smjernice za ulaganja za program InvestEU, kojima se utvrđuju zahtjevi za operacije ulaganja za koje se dodjeljuje potpora iz fonda InvestEU, uključivat će odjeljak o programu za pravednu tranziciju u okviru programa InvestEU i načinima njegove provedbe.

 

Instrument za kreditiranje u javnom sektoru

Europska komisija i Europska investicijska banka danas predstavljaju prijedlog za treći stup u okviru mehanizma za pravednu tranziciju, instrument za kreditiranje u javnom sektoru. Taj će instrument zajednički provoditi Komisija i Europska investicijska banka. Sastojat će se od komponente bespovratnih sredstava u vrijednosti od 1,5 milijardi eura iz proračuna EU-a i komponente zajmova Europske investicijske banke u vrijednosti do 10 milijardi eura iz njezinih vlastitih sredstava. Očekuje se da će se instrumentom mobilizirati javna ulaganja u iznosu od 25 do 30 milijardi eura u korist područja kao što su energetska i prometna infrastruktura, mreže centraliziranog grijanja, javni prijevoz, mjere energetske učinkovitosti, socijalna infrastruktura i drugi projekti koji mogu izravno koristiti zajednicama u pogođenim regijama i smanjiti socioekonomske troškove tranzicije.

 

Države članice i instrument za kreditiranje

Sva ulaganja u okviru mehanizma za pravednu tranziciju, uključujući instrument za kreditiranje u javnom sektoru, trebaju se provoditi na temelju teritorijalnih planova za pravednu tranziciju. Države članice izradit će svoje teritorijalne planove za pravednu tranziciju uzimajući u obzir Komisijinu analizu iz 2020. u okviru europskog semestra te će morati dati nacrt svojeg tranzicijskog procesa do 2030. Ti planovi moraju biti u skladu s nacionalnim energetskim i klimatskim planovima te prelaskom na klimatski neutralno gospodarstvo. U teritorijalnim planovima za pravednu tranziciju utvrdit će se područja u svakoj državi članici koja su najviše pogođena i koja bi trebalo poduprijeti te prioritetna područja politike u svakoj regiji.

Odobrenjem teritorijalnih planova za pravednu tranziciju omogućuje se pristup bilo kojem od triju stupova mehanizma za pravednu tranziciju, uključujući treći stup – instrument za kreditiranje u javnom sektoru.

Komponentom bespovratnih sredstava u tom instrumentu izravno će upravljati Europska komisija, a komponentu zajmova osiguravat će Europska investicijska banka u skladu sa svojim pravilima, politikama i postupcima. Kako bi se osigurao pristup instrumentu, komponenta bespovratnih sredstava bit će dostupna za prihvatljive projekte u državama članicama putem nacionalnih omotnica koje će biti izdvojene do prosinca 2024. Nakon toga pozivi će se objavljivati na razini EU-a kako bi se osigurala potpuna provedba instrumenta. Instrument će stupiti na snagu nakon što Komisija i EIB potpišu administrativni sporazum.

Kao dio mehanizma za pravednu tranziciju, iz instrumenta za kreditiranje u javnom sektoru sredstva će se dodjeljivati regijama u svakoj državi članici koje su najviše pogođene prelaskom na ugljično neutralnu Europsku uniju, kako je utvrđeno u odobrenim teritorijalnim planovima za pravednu tranziciju.

 

Sredstva iz instrumenta za kreditiranje u javnom sektoru

Sva ulaganja u okviru instrumenta za kreditiranje u javnom sektoru moraju se provoditi na temelju teritorijalnih planova za pravednu tranziciju i moraju biti u skladu i s politikama, pravilima i postupcima kreditiranja Europske investicijske banke. Za dodjelu bespovratnih sredstava potrebno je osigurati financiranje Europske investicijske banke.

 

Prihvatljivi projekti bit će ulaganja javnog sektora koja izravno koriste utvrđenim područjima i regijama, pod uvjetom da doprinose ispunjavanju njihovih konkretnih razvojnih potreba u vezi s tranzicijom, u skladu s teritorijalnim planovima za pravednu tranziciju.

Prihvatljivi su samo projekti u okviru kojih se ne stvaraju dovoljni vlastiti prihodi i koji se ne bi financirali po tržišnim uvjetima bez elementa potpore u obliku bespovratnih sredstava.

U okviru instrumenta potpora se može dodijeliti, primjerice, za energetsku i prometnu infrastrukturu, mreže centraliziranog grijanja, mjere energetske učinkovitosti, uključujući obnovu zgrada, te za socijalnu infrastrukturu. Ovaj popis nije iscrpan.

vrh stranice
vrh stranice