Nacrt Prijedloga Zakona o održivom gospodarenju otpada

20.11.2020.

Na e-savjetovanju objavljen je nacrt Prijedloga Zakona o održivom gospodarenju otpadom (objavljeno u petak 13.11. – rok za primjedbe je 13.12.). Tekst Zakona nalazi se u prilogu.

Također i HUP će zatražiti službenu verziju Zakona na očitovanje nakon e-savjetovanja.

 

O Zakonu:

U skladu s obvezom kontinuiranog usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije, donošenje Prijedloga zakona predlaže se prvenstveno radi usklađivanja važećeg Zakona s pravnom stečevinom EU koja je u području gospodarenja otpadom izmijenjena i dopunjena tijekom 2018. i 2019. godine.

Slijedom toga određuju se novi viši ciljevi odvajanja i recikliranja otpada do 2035. godine i novi niži ciljevi za odlaganje otpada te se zabranjuje stavljanje ne tržište određenih jednokratnih plastičnih proizvoda (npr. štapići, slamke, pribor za jelo i sl.) i plastičnih vrećica za nošenje debljine veće od 15 i manje od 50 mikrometara.

Mijenja se nadležnost za izdavanje postupka sakupljanja opasnog otpada za koji se više ne izdaje dozvola za gospodarenje otpadom koja je bila u nadležnosti Ministarstva, nego se uvodiOčevidnik sakupljača i oporabitelja koji je u nadležnosti županijskog upravnog tijela.

Ministarstvo izdaje dozvole za opasni otpad i za neopasni otpad koji se obrađuje postupcima u kojima se otpad koristi kao gorivo ili drugog načina dobivanja energije (R1) i spaljivanje otpada na kopnu (D10), a nadležno županijsko tijelo izdaje dozvole za neopasni otpad za sve ostale postupke oporabe i zbrinjavanja.

Za neke postupke oporabe, te za postupak sakupljanja svih vrsta otpada za koje se sada izdaje dozvola za gospodarenja otpadom uvodi se upis u očevidnik koji vode nadležni županijski uredi čime se pojednostavljuje i ubrzava postupak (npr. biološka oporaba, energetska oporaba neopasnog otpada uz proizvodnju energije, oporaba otpadnog ulja radi proizvodnje biogoriva, oporaba drvnog otpada, oporaba otpada u gradnji i za proizvodnju asfalta, sakupljanje otpada). Propisuje se da se dozvola za gospodarenje otpadom izdaje na rok od 10 godina za razliku od sada kada rok nije propisan već se svakih pet godina provodi provjera okolnosti.

Mijenja se nadležnost vođenje evidencija i očevidnika za djelatnosti gospodarenja otpadom (prijevoz, posredovanje, trgovanja otpadom, reciklažna dvorišta, nusproizvodi) umjesto Ministarstva ove evidencije i očevidnike vode nadležni županijska upravna tijela. Očevidnik o ukidanju statusa otpada vodi Ministarstvo.

Preciziraju se odredbe o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada (što čini javnu uslugu, tko su korisnici javne usluge,  obračun cijene javne usluge, obveze korisnika i davatelja javne usluge te jedinica lokalne samouprave, itd.) Uvode se nove odredbe o centrima za ponovnu uporabu.

Pojednostavljuje se postupak vođenja očevidnika o nastanku i tijeku otpada tako da proizvođači neopasnog otpada više ne moraju voditi očevidnik, dok obveza ispunjavanja i predaje pratećeg lista uz pošiljku otpada ostaje za sve.  Propisuje se da su obveznici izrade plana gospodarenja otpadom Republika Hrvatska i županije, što je izmjena u odnosu na sadašnju obvezu jedinica lokalne samouprave za izradu plana gospodarenja otpadom, a koju obvezu županije nisu imale.

Propisuju se obaveze proizvođačima proizvoda u okviru proširene odgovornosti i način organiziranja sustava proširene odgovornosti proizvođača putem Fonda i Organizacije. Određuju se posebne kategorije otpada za koje se propisuju posebni uvjeti gospodarenja i/ili plaćanje posebnih naknada.

Ukida se obveza imenovanja povjerenika za gospodarenje otpadom i zamjenika povjerenika za pravne osobe koje zapošljavaju 50 i više osoba, te se ukida za te osobe obveza ishođenja potvrde o izobrazbi o gospodarenju otpadom kao i za direktora odnosno fizičku osobu koja upravlja davateljem javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.  

Propisuju se ekonomski instrumenti gospodarenja otpadom (potpore te poticajna naknada, naknada za odlaganje otpada, naknada zbog blizine odlagališta i naknada za korištenje odlagališta, povratna naknada, naknada gospodarenja otpadom u okviru proširene odgovornosti proizvođača).

Smanjuje se broj odredbi u vezi prekograničnog prometa otpadom.

Ukida se obveza upisa u Očevidnik uvoznika odnosno izvoznika otpada, a podaci potrebni za rad tijela državne uprave pribavljati će se putem Očevidnika o nastanku i tijeku otpada.

Određuje se sadržaj i nadležnost za informacijski sustav gospodarenja otpadom.

 

vrh stranice
vrh stranice