Koristi za članove


Uloga i glavne zadaće HUP-a:

 • zastupanje interesa poslodavaca u definiranju općih uvjeta poslovanja prema Vladi RH i sindikatima
 • zaštita prava i interesa članova iz područja radno-socijalnog zakonodavstva
 • promicanje interesa članova i gospodarstva u odnosima s tijelima državne uprave na nacionalnoj i lokalnoj razini
 • zastupanje članova u području kolektivnog pregovaranja, sklapanja kolektivnih ugovora te radnim sporovima
 • promicanje poduzetničkih prava i slobode poduzetništva, i zaštite privatnog vlasništva
 • razvoj i uređivanje tržišnih uvjeta poslovanja
 • poticanje konkurentnosti hrvatskih poduzetnika i gospodarstva uopće
 • razvoj poticajne poduzetničke klime u društvu….
Aktivnosti HUP-a provode se i organizirane su granski i regionalno (centralni ured u Zagrebu i regionalni uredi u Rijeci, Splitu i Osijeku), a usluge koje članovi mogu koristiti su:

Pravne usluge

 • pravna pomoć (savjetovanje, izrada pravnih akata…)
 • kolektivno pregovaranje, na razini grane i pojedine tvrtke/članice (pravna pomoć, uključujući i sudjelovanje u pregovorima u ime članova)                                                        
 • zastupanje pred sudovima u radnim sporovima
 • zaštita u industrijskim akcijama (štrajkovi)…

Lobiranje

 • HUP je jedini reprezentativni predstavnik privatnog sektora u odnosima prema Vladi RH                               i sindikatima u Gospodarsko socijalnom vijeću (GSV)
 • zastupanje interesa prema tijelima državne i lokalne vlasti te EU
 • nastupanje u ime člana pred tijelima državne uprave (porezna uprava, carinska) 
 • posredovanje u sporovima s državnim institucijama i službama 
 • utjecanje na donošenje i/ili izmjenu zakona i drugih propisa 
 • promicanje kvalitetnijeg zakonodavstva kroz sudjelovanje u konzultativnim procesima 
 • ukazivanje na zakonodavstvo koje nije u funkciji razvoja poduzetništva
 • javno zalaganje za provedbu mjera i politika za konkurentnije gospodarstvo
 • pružanje potpore u privlačenju sredstava EU 

Sudjelovanje poslodavaca/članova HUP-a u procesu donošenja zakona, propisa, strategija

 • aktivno sudjelovanje u radnim skupinama za izradu zakona i strategija, povjerenstvima GSV na nacionalnoj i županijskoj razini, upravnim vijećima državnih agencija i institucija i saborskim odborima
 • aktivno sudjelovanje u očitovanjima na zakone, propise, strategije, sektorske politike temeljenih na potrebama/mišljenjima/prijedlozima članova
 • praćenje i mjerenje učinaka donošenja zakona, propisa i strategija
 • predlaganje novih zakonskih rješenja za reguliranje gospodarskih djelatnosti

Artikulacija interesa i problema sektora kroz granske udruge

 • komunikacija izazova i problema gospodarstva kroz 29 granskih udruga
 • promocija i zastupanje poduzetničkih interesa kroz tijela HUP-a i granskih udruga
 • kontinuirana komunikacija interesa udruge prema Vladi Republike Hrvatske, ministarstvima i drugim tijelima državne vlasti 
 • pojedinačna pomoć članovima u rješavanju konkretnih problema u skladu s interesima sektora
 • definiranje potreba sektora/djelatnosti kroz redovito sastajanje na Izvršnim odborima                                   i koordinacijama granskih udruga

Informiranje poduzetnika i javnosti o aktualnostima u hrvatskom gospodarstvu i promocija poduzetništva

 • stvaranje pozitivne percepcije poduzetništva u društvu
 • tematski članci u HUP-Novostima (Poslovni dnevnik); elektroničkom biltenu
 • predstavljanje uspješnih poduzetničkih priča
 • iniciranje medijskih kampanja za ukazivanje na poteškoće u gospodarstvu
 • predstavljanje stavova o aktualnim gospodarskim temama kroz tiskovne konferencije
 • obavijesti članstvu preko direktne pošte
 • odnosi s tiskovnim i elektronskim medijima u zemlji i inozemstvu

Edukacija i organiziranje događanja za članove

 • okrugli stolovi o aktualnim problemima hrvatskoga gospodarstva
 • konferencije o važnim društvenim temama koji utječu na rad, konkurentnost i profitabilnost hrvatskog gospodarstva
 • Radni ručkovi s predstavnicima vlasti, gospodarstva, međunarodnih organizacija
 • Dan poduzetnika
 • konferencije, seminari i treninzi u suradnji s međunarodnim organizacijama

Poslovno povezivanje poduzetnika

 • povezivanje sa poduzetnicima (B2B, gospodarske misije, projekti, studijska putovanja)
 • član za člana – korištenja HUP društvene mreže za ponudu roba i usluga
 • povezivanje sa sektorskim udruženjima iz EU
 • sudjelovanje u državnim izaslanstvima i gospodarskim misijama u inozemstvu

vrh stranice
vrh stranice